S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 14

 S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 14

Fotoğraf: Can Erok/DHA

11 Eyl?l 2001 tarihinden bu yana uygulamaya konulan g?venlik politikalar? do?rudan insan g?venli?ini tehdit etmektedir.


Ayhan Bilgen

11 Eyl?l 2001 tarihinden bu yana uygulamaya konulan g?venlik politikalar? do?rudan insan g?venli?ini tehdit etmektedir. Kurgulanm?? tehdit ve d??man alg?lamalar? ile geli?tirilen politikalar bir g?venlik ihtiyac?ndan kaynaklan?yor s?s? verilerek me?rula?t?r?lmak istenmektedir. Kamuoyu olu?turma mekanizmalar?n? kontrolleri alt?nda tutan ?evreler psikolojik harbin bir par?as? olarak servis ettikleri haberlerle dikkatleri belli noktalara yo?unla?t?r?rken sorunlar?n b?t?nc?l ve arka planlar? ile birlikte alg?lanmas?n? engellemektedirler.
ABD?nin ter?rle m?cadele politikalar? bu anlamda di?er devletlere de hem ?rnek te?kil etmi? hem de bahane ?retmi?tir. Ba?bakan Erdo?an??n Afganistan benzetmesi bu a??dan dikkate de?erdir. ABD y?netiminin Afganistan?daki pozisyonunu Irak?a y?nelik s?n?r ?tesi operasyon i?in emsal g?steren Erdo?an, asl?nda bu k?yasla ABD?nin hakl?l???n? de?il T?rkiye?nin Irak politikas?n?n tutars?zl???n? g?zler ?n?ne sermektedir.
Kamuoyu ?n?nde yap?lan a??klamalar?n b?t?n gerginli?ine ra?men ikili g?r??melerde durumun hi? de b?yle olmad??? bizzat ABD?li temsilciler taraf?ndan dile getirilmektedir.
5 Kas?m 2007 ziyaretinde askeri yetkililerin refakati ciddi bir pazarl?k ve karar a?amas?nda olundu?u izlenimini vermekle birlikte ben bunun sadece PKK ile ilgili olmad??? d???ncesindeyim. Irak?ta petrol anla?malar?nda gelinen nokta ve ABD g??lerinin yeni Irak planlar? yan?nda ?ran?a y?nelik niyetler de bu pazarl???n temel parametreleridir.
S?n?r ?tesi operasyon konusunda sokaklarda estirilen havan?n kontroll? bir durum oldu?u ve toplumsal ?at??ma seviyesine ula?mas?na izin verilmeyece?i d???n?lse bile tehlikeli bir oyun oynand??? a??k?a g?r?lmektedir.
Laikli?i koruma s?ylemi ile ba?lat?lan cumhuriyet mitinglerinin bir s?re sonra ?b?l?c?l??e y?nelik milliyet?i tepkiler? eksenine d?n??mesi kal?c? bir sokak g?sterisi organizesini de beraberinde getirmektedir. Devletin d??man alg?lamalar? konusunda ?duyarl?? hatta g?rev ?stlenmeye istekli yurtta? tipinin te?vik edilmesi stratejik bir plan?n da habercisi niteli?indedir.
Elbette devletle toplum aras?nda uyum her iki taraf i?in bir g?? ifadesidir. Ancak bunun toplumsal beklentiler zemininde ?ekillenmesi ?zg?rl?kler eksenli bir devlet akl?n? geli?tirecektir. Bar???n t?m boyutlar? ile kal?c?la?mas? ise ancak b?yle bir iradenin etkinli?i ile m?mk?n olabilir. D?? d??man alg?lamalar? i? d??man alg?lamalar?n?n birbirini besleyip tahrik etti?i bir ortamda ne yurtta bar?? ne de d?nya da bar?? m?mk?nd?r. Ortado?u halklar?na y?nelen ger?ek tehditlerle y?zle?mek bar?? i?in at?lmas? gereken ilk ad?m olacakt?r.
Emperyalist oyunlar bozulmal?

?lyas Salman (Sinema Sanat??s?)
?lkemizin g?neyinde, Kuzey Irak?? kapsayan b?lgede ve d?nyan?n ?o?u yerinde ya?anan sanc?lar?n tek nedeni, Amerikan ve Avrupa emperyalizmidir. Ya?anan sanc?lar?n, silah t?ccarlar?n?n, uyu?turucu ka?ak??lar?n?n, kara para aklay?c?lar?n?n, d?nya sermaye gruplar?n?n d???nda kimsenin i?ine yaramayaca?? a??kt?r. Olas? bir s?n?r ?tesi operasyonu da bu ba?lamda irdelemek gerekir. B?ylesi bir operasyonun, b?lgemizde ve di?er co?rafyalarda ya?anan K?rt sorununu ??zmesi beklenemez. Bu m?mk?n de?ildir. ??z?m, Ortado?u halklar?n?n dil, din, k?lt?r ayr?m? g?zetmeksizin, karde?lik temelinde, insanl?k mihverinde birle?ebilmeleri ve emperyalistlerin oyunlar?n?, planlar?n? onlar?n ba?lar?na ge?irebilmelerinden ge?er. Ba?ka da bir ??z?m yolu g?rm?yorum ben.
Silahs?z ??z?m

Genel-?? Toplu S?zle?me Daire Ba?kan? ?smail ?zhamarat
S?n?r ?tesi operasyonu do?ru bulmuyoruz. Bu mesele T?rkiye?nin kendi i? dinamikleriyle ??z?lmek zorunda. Bu sorun y?llard?r binlerce ki?inin can?na mal oldu. Bunun i?in yeni ?l?mlerin ya?anmas?n?n ?n?ne ge?ilmesi gerekiyor. H?k?metin kendi halk?yla bir araya gelip sorunu silahs?z ??zmesi gerekiyor. Bar?? da bu ?ekilde gelecektir.
Demokratik yollarla ??z?lmeli

BES Genel Ba?kan? Mustafa ??nar
Sava??n bir ??z?m olmad???n? d???n?yoruz. Bu sorunun ??z?m? silahlar?n susmas?ndan ge?iyor. S?n?r ?tesi harekat?n gerilimi daha da y?kseltece?ini d???n?yoruz. ??z?m? topraklar?n d???nda aramak bir handikapt?r. Sorunu demokratik yollarla ??zmenin yollar? aranmal?d?r.
YARIN: T?YAP Ba?kan? Deniz Kabuk?uo?lu, Deng Yay?nlar? ?stanbul Temsilcisi Kamer Beys?len, ??ra K?lt?r Sanat Derne?i Erdem Akal?n, Tarih?i-Yazar ?hsan Colemergi

İLGİLİ HABERLER

17 Ekim 2018 22:46
Usta fotoğrafçı Ara Güler'in kalbinin durduğu ancak yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldığı aktarıldı. Güler, yoğun bakımda.
17 Ekim 2018 20:17
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki boş bir arazide, yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Kediyi beslediğini söyleyen Sevim Köse Boztepe 'Bu vahşettir' dedi.

Toplam Query: 36