YA?AMA K?LT?R

??im gere?i bir arabam olmas? zorunluydu ba?tan beri? Tasar?m?n? yapt???m yap?lar?n uygulan??lar?n? denetlemek, yurdumu tan?mak i?in yar?m g?nden bile yararlanmak gibi nedenleri vard? bunun.


??im gere?i bir arabam olmas? zorunluydu ba?tan beri? Tasar?m?n? yapt???m yap?lar?n uygulan??lar?n? denetlemek, yurdumu tan?mak i?in yar?m g?nden bile yararlanmak gibi nedenleri vard? bunun.
Ama ?stanbul?da araba kullanmamay? ye?ledim hep? B?ylesi daha ucuz, daha az s?re yitirticiydi?
Ge?en g?n, ??z?ms?zl?kten, s?z?m ona s?re kazanabilmek i?in kitap fuar?na arabayla gitmeye kalk??t?m. Kuzguncuk?tan yola ??kt?m. Tam bir bu?uk saatimi ald? oraya ula?mak? D?n???m de, Be?ikta??a dek, bir saat k?rk be? dakika s?rd??
K?sacas?, ?? saat bir ?eyreklik s?reyi serptim yollara? S?k?nt?, patlayacak gibi olu?, ?atacak yer aramak da cabas??
Ya arabas? olmayanlar ne yaps?n?
Anlad?n?z s?z? nereye getirece?imi san?r?m?
Kimileri, kentin ?ze?indeki k?lt?r yap?lar?n? y?k?p yerine i?yerleri yapma?a ?al???rken; bizim dostlar?m?z kent d???na gitmek zorunda kal?yorlar.
?steyerek mi yap?yorlar bunu? Bana g?re hay?r...
Kent ?ze?indeki arsa-yap? tutarlar? ?yle y?ksek ki, zorla itiliyorlar kent d???na.
Otomobil fuar?, yap? fuar? vb. kentin d???nda olabilir. Ama kitap fuar?, kentin g?be?inde olmal? bana g?re; ?zellikle bizim ?lkemizde. (Frankfurt?ta oldu?u gibi...) Toplu ta??n?m ara?lar?yla kolayca ula??labilmeli. ?steyenler g?nde iki-?? kez gidebilmeli oraya... Bunun i?in kamu ?nlemler almal?... Gerekirse simgesel tutarlarla arsa ya da yap? sa?lamak gibi...
?nl? ozan?m?z Nedim (1681-1730) ?stanbul?u anlat?rken,
?K?lt?r sat?l?r d?kkanlar?nda...?
diyordu.
Oysa ?stanbul?u, s?m?rgelerde oldu?u gibi AB?nin, ABD?nin ?retimlerini satan d?kkanlarla dolduruyorlar.
AKM?yi y?kmak isteyenlerin ?rt?l? iste?i bu de?il miydi ?rne?in?
?Be?ikta??taki t?t?n deposunu verin de, yayg?n sanat e?itiminde kullanal?m? dedi?imde, ?Yedirmezler!? dediklerini bir yaz?mda anlatt???m? an?ms?yorum.
Bir ?lkeyi, insanlar?n? ?ld?re ?ld?re ele ge?irenlerden ayr?m? ne bunlar?n?
Zoral?mc?lar i?in, kentin ?ze?indeki, oturanlar?na k?lt?r ?retmekte-t?ketmekte dengeli,e? olanaklar sa?layan k?lt?r kurumlar?m?z?n bir anlam? var m?? Bize, ya?? zoral?mc?lar S?leymaniye?yi y?k?p yerine b?y?k bir al??veri? yap?s? yapabilirler, y?rekleri s?zlamadan...
??i buraya dek getiremediler ya, benzerini yapm?yorlar m? bunlar da? Tiyatrolar?, sergi oylumlar?n?, dinleti yerlerini yok edip i?yeri yapmak istemiyorlar m?? Kamunun olan b?t?n yerlere para g?z?yle bakm?yorlar m?? Gelecek ku?aklar?n k?lt?rs?z, ot gibi yeti?mesi onlar? ilgilendiriyor mu?
Bunlara kar??, elimizden geleni ard?m?za koymadan, daha etkili sava??m yollar?n? bulmal?y?z!
Cengiz Bekta?
www.evrensel.net