Halk b?yle k??k?rt?l?yor

?ar?amba gecesi K?ln'de T?rkiyeli esnaf ve vatanda?lar?n yo?un ya?ad??? Keup Caddesi'nde meydana gelen olaylar?n T?rk?e gazete ve televizyonlarda yans?t?l?? bi?imi halk?n nas?l k??k?rt?ld???na dair ibret verici bir ?rnek oldu.


?ar?amba gecesi K?ln'de T?rkiyeli esnaf ve vatanda?lar?n yo?un ya?ad??? Keup Caddesi'nde meydana gelen olaylar?n T?rk?e gazete ve televizyonlarda yans?t?l?? bi?imi halk?n nas?l k??k?rt?ld???na dair ibret verici bir ?rnek oldu.
Gazete ve televizyonlarda soka??n adeta sava? alan?na d?nd???, insanlar? korku ve panik halinde oldu?u bildiriliyordu. ATV kanal?, bununla yetinmeyip ana haber b?lteninde canl? yay?n ba?lant?s? kurarak sokaktaki atmosferi "canl? canl?" aktard???n? iddia etti. Yay?nda konu?an muhabire g?re sokak bo?tu ve g?venlik g??leri soka?a giri?i yasaklam??t?. ATV'nin kapat?ld???n? iddia etti?i sokaktaki ger?ek durum ise bamba?kayd?. Gen?ler grup halinde her zamanki gibi sohbet ediyor, Alman ve T?rk aileler restoranlar? doldurmu? Keup Caddesi'nin ?nl? kebaplar?n? yiyor, trafik ise gayet normal i?liyordu... Yani soka?? o s?radaki g?r?nt?s? adeta "yalan?n belgesi" idi. Son haftalarda halk? kin ve nefrete s?r?kleyerek gerginli?i t?rmand?ran baz? medya kurulu?lar? Keup Caddesi ?rne?inde oldu?u gibi "haberin yorumunu" yapmak yerine "yorumun haberini" ?retmek derdinde olduklar?n? bir kez daha g?sterdiler.
Keup Caddesi sakinleriyle yapt???m?z g?r??melerde de medyan?n aksine sa?duyu hakimdi. Gerek kendi sokaklar?nda ya?ananlar gerekse son haftalarda yap?lan haberler konusunda rahats?zl?klar?n? gizlemeyen esnaf ve vatanda?lar abart?l? ve k??k?rt?c? haberlere art?k son verilmesi gerekti?ini s?ylerken, T?rk ve K?rtler olarak hi?bir sorun ya?amad?klar?n? belirtiyorlar ve d??manl?k yaratmak isteyen kesimleri ele?tiriyorlar.
?ar?amba ak?am ya?anan sald?r? sonucu kahvehanesi zarar g?ren Denizlili esnaf, haberi ATV'de izlerken ?u tepkiyi veriyordu: "Ne s?yleyece?imi bilemiyorum, sa?mal?k!". Kahvehanenin camlar? k?r?lan vatanda?, ya?anan olaylardan ?z?nt? duyuyor, ama buna ra?men sa?duyulu olmay? ?neriyor ve karde?lik mesaj? veriyor: "Bu kahveye gelenlerin y?zde 80'i Do?uludur. T?rk K?rt hepimiz karde?iz. Ama bu t?r abart?l? yay?nlar hepimize zarar veriyor."
Ancak, vatanda? sa?duyu mesaj? verirken, kimi medya organlar? h?l? gerginlik ve galeyan politikas?yla insanlar? huzursuz etme derdinde oldu?unu bir kez daha g?stermi? oldu.
Tongu? Karahan
www.evrensel.net