Be?ikta? meydan okudu

Bobo?nun gol? ile 3. dakikada ?ne ge?tikleri Fenerbah?e kar??s?nda ?st?nl?klerini koruyamay?p 2-1 ma?lup olan Be?ikta??ta Kul?p Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren ma??n hakemi ?smet Arzuman?a ate? p?sk?rd?.


Bobo?nun gol? ile 3. dakikada ?ne ge?tikleri Fenerbah?e kar??s?nda ?st?nl?klerini koruyamay?p 2-1 ma?lup olan Be?ikta??ta Kul?p Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren ma??n hakemi ?smet Arzuman?a ate? p?sk?rd?.
Derbi sonras? Ba?kan Y?ld?r?m Demir?ren?in evinde ola?an?st? toplanan Be?ikta? Y?netim Kurulu, siyah-beyazl? tak?m?n ?n?m?zdeki haftaki Sivasspor ma??na PAF tak?mla ??kmas? karar?n? ald?. Siyah-beyazl? y?netim, Futbol Federasyonu?nu ve MHK?yi protesto etmek amac?yla taraftarlara da ?ma?a gelmeyin? ?a?r?s?nda bulundu.
Kad?k?y?deki ma? sonras? kul?p y?netim kurulu ?yeleri, teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam ve futbol tak?m? genel menajeri Sinan Engin ile evinde bir araya gelen ba?kan Y?ld?r?m Demir?ren, toplant? sonras?nda gazetecilere a??klamalarda bulundu.
Demir?ren, ?ncelikle y?netim, teknik direkt?r, futbolcular ve siyah-beyazl? taraftarlarla gurur duydu?unu ifade ederek, t?m ya?ananlara ra?men ?ampiyonlu?un en b?y?k aday? olduklar?n? ifade ederek ?Yine ?ampiyon olaca??z? dedi. Toplant?da ald?klar? kararlar? a??klayan Demir?ren. ??nce Affan Ke?eci istifa edecek, ikincisi ?smet Arzuman hemen d?d??? b?rakacak. Be?ikta???n haklar?n? savunamayan Be?ikta? delegesinin orada olma hakk? yok. ?smet Arzuman ilk 30 dakikada bile bile hakk?m?z? yedi? diye konu?tu. Fenerbah?e yay?nlad?klar? bildiriye dikkat ?eken Demir?ren, ?Fenerbah?e her zaman bunu hep yap?yor. B?t?n Be?ikta?l?lar? birlik ve beraberli?e ?a??r?yorum, 2004?de g?reve geldi?imde T?rkiye?de 2 b?y?k tak?m yarat?lmak istendi?ini s?yledim. Ama Be?ikta?l?lar aras?nda da bunun i?in ?al??anlar var. ?ki derbi ma?ta hakem oyunlar?yla yenildik, zaten iki rakibimiz var? dedi.
Y?ld?r?m Demir?ren, ?Bu kesin karar?m?zd?r. Taraftar?m?zdan da Sivasspor ma??na gelmemelerini rica ediyoruz. Be?ikta???n sponsorlar? da isterlerse desteklerini ?ekilebilirler. E?er Say?n ?smet Arzuman ve Affan Ke?eci istifa etmezlerse, milli tak?m aras?ndan sonra tekrar de?erlendirece?iz ve sezon sonuna kadar PAF tak?m?yla ma?lara ??kaca??z? diye konu?tu.
?nternet sitesindeki a??klama
Be?ikta??ta ma??n hakemine g?sterilen tepki Demir?ren?in yapt??? a??klamayla da s?n?rl? kalmad?. Asba?kan Levent Erdo?an, yapt??? a??klamalarla hakemleri tesir alt?na almaya ?al??t???n? savundu?u Fenerbah?e?ye y?klenirken, kul?b?n resmi internet sitesi, 2-1 kaybedilen Fenerbah?e derbisinin sonucunu ?Hakem karar?yla! Fenerbah?e: 2 - Be?ikta?: 1? ifadesiyle duyurdu.
Be?ikta? Kul?b??n?n resmi internet sitesinde yer alan yaz?da, ?Fenerbah?e?nin ma?tan ?nce yapt??? a??klamayla a??r ele?tiriler y?neltti?i hakem ?smet Arzuman, bu a??klaman?n gere?ini yapt?. Kar??la?ma boyunca sar?-lacivertli tak?m?n galibiyeti i?in b?y?k ?aba sarf etti. Son saniyede att???m?z beraberlik gol?n? hakem Arzuman olmayan bir faul? gerek?e g?sterip saymad?. Fenerbah?e Be?ikta??? Kad?k?y?de 7 y?l sonra ancak bu ?ekilde hakem karar?yla yenebildi? denildi.
Sa?lam: ?ok gol ka??rd?k
Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam ise Fenerbah?e kar??s?nda ?ok gol pozisyonu ?retmelerine ra?men bunlar? de?erlendirememelerinden yak?nd?.
Sa?lam, kar??la?ma sonras? d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, iki tak?m?n da ligdeki durumu itibariyle ?nemli bir ma? oynad?klar?n? ifade ederek, ?Rakipten daha ?ok gol pozisyonu ?rettik. Ancak bunlar? de?erlendiremedik. Rakibimiz ise girdi?i gol pozisyonlar?n?n 2?sini de?erlendirdi ve kazand?. Futbolda kazanmak i?in pozisyon ?retmek ?nemli ama de?erlendirmek de laz?m? ?eklinde konu?tu.
Sahada iyi m?cadele oldu?unu belirten Sa?lam, ?Burada alaca??m?z galibiyet, Liverpool ma?? ?ncesinde moral olabilirdi ama olmad?? de?erlendirmesinde bulundu.
Ma??n hakemi ve iptal edilen gol ile ilgili bir soruya Sa?lam ?Bu sezon hakemlerden yana can?m?z ?ok yand?, ama maalesef futbolun i?inde b?yle ?eyler var. Biz ?ok ya?ad?k, bu da bizim talihsizli?imiz? diye konu?tu. Ma? ?ncesi y?neticilerin hakemler hakk?ndaki beyanatlar?na da at?fta bulunan Ertu?rul Sa?lam ?Rahat b?rakmak laz?m bu insanlar?. Onlar da insan ve bask? alt?nda bir hakemin ma? y?netmesi ?ok zor? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net