Yeni bir d?nya ile tan??t?lar

T?YAP 26?nc? ?stanbul Kitap Fuar?, 500??n ?zerinde yay?nevi, 800 yazar ve y?z binlerce okurun kat?l?m?yla son buldu.


T?YAP 26?nc? ?stanbul Kitap Fuar?, 500??n ?zerinde yay?nevi, 800 yazar ve y?z binlerce okurun kat?l?m?yla son buldu. Fuar? izlemeye, kitaplarla ve yazarlarla bulu?maya gelen okurlar i?inde, bu y?l da ??renciler ?o?unlu?u olu?turdu. ??retmenleri, ?ocuklar?n? yeni bir d?nya ile tan??t?rmak i?in fuara getirdiklerini anlat?yor. ??rencilerin de bir k?sm? uzakl?ktan ?ikayet etse de, kitaplarla bir arada olmaktan memnun olduklar? g?zlerinden okunuyor.
Avusturya Lisesi ??rencisi Ali G?z?b?y?k?le sohbete ba?lad???m?zda, daha ?nce de okuyup sevdi?i yazarlardan Aziz Nesin?in kitaplar?n? inceliyordu. Uzak oldu?u i?in fuara daha ?nce gelmiyormu?. ?Daha merkezi yerde olsa, ben bir de?il on bir kere gelmi? olurdum? diyor G?z?b?y?k ve devam ediyor: ?Buradaki ilgi ?ok g?zel. Ayr?ca bir ?ey daha farkettim; ??rencilerin ?o?u okulun zoruyla gelmi?; Allah?m niye geldik falan gibi. Ama ben genel olarak be?endim.?
Aziz Nesin kitaplar?na bakanlardan Kabata? Erkek Lisesi ??rencisi Se?il Bilgi?, G?z?b?y?k?e hak veriyor gibi. Kitaplar?n pahal?l???ndan yak?n?yor Bilgi?, ?Do?rusu ?ok uzak, okul getirmeseydi ben gelmezdim. Zaten akbil aktarmas?na da kald?rd?lar? diyor.
?evre m?hendisi Fatma Murat??n ise fuar?n konumuyla ilgili bir ?ikayeti yok. ??nk? Beylikd?z??ne on dakika mesafede oturuyor, ?Taksim?de olmas?ndan nefret ediyordum? diyor. ?Ger?i bu k?lt?r faaliyeti, ?ehir i?i daha iyi olabilir ama buras? da geni? bir mekan. Taksim?de t?k?? t?k?? bir alanda birilerine s?rt?nmeden ge?emiyordunuz.?
??retmenler ??rencileriyle?
Meral Uzun, ?akmakl? Cumhuriyet Lisesi Felsefe grubu ??retmeni. ??rencileriyle birlikte fuar? gezmeye gelmi?. ?lk yorumu ?Kitaplar? birarada bulmak ?ok g?zel. Objektif olarak bakt???mda, tatminkar oldu?unu s?yleyebilirim. Yap?ld??? i?in te?ekk?r ederiz? oluyor. Okulda her g?n ???nc? saat, yirmi dakika kitap okuma uygulamas? ba?latt?klar?n? anlat?yor Uzun. Elindeki Kom?nist Manifesto?yu sordu?umuzda, daha ?nce okudu?unu ancak k?t?phanesinde bulunmas?n? istedi?ini belirtiyor. Ba??rt?l? olmas?yla da bunun bir ?eli?ki yaratt???n? d???nm?yor. ?Maalesef T?rk toplumunda ?ekilci bir yap?ya sahip oldu?umuz i?in, insanlar ?ekilleriyle alg?lan?l?yor. Ben t?r?me has bir ?rnek de?ilim. Benim i?in ?nemli olan beyindir? diyor Uzun.
Narin Kuru da ??retmen, ?zel Karag?zyan Ermeni ?lk??retim okulu ??retmeni. Daha ?ok ?ocuklara y?nelik T?rk?e test ve ders kitaplar?n?n yan? s?ra, Ermenice kitaplar alm??. ?Son d?nemde toplumda Ermeni meselesine y?nelik geli?en bir duyarl?l?ktan s?z edilse de bence zaman?nda olmu? ?eylerin g?ndeme getirilmesi hem zaman kayb? hem de huzur kayb?? diyor.
Fuar? sevdim ama?
Sohbetimize, Kocasinan ?lk??retim Okulu ??rencileri ve ??retmen Oktay Cip ile devam ediyoruz. ??renciler ile ??retmenleri ??yle diyor:
Yi?it Emre Altun: Ba?l?klar? ilgimi ?ekti?inden Tanyeli ve Simbat kitaplar?n? se?tim. Buras? ?ok g?zel.
Yusuf Can Temur: Efsane, Turnal? ve B?y?c? kitaplar?n? ald?m. B?y?c?, ?mer Seyfettin?in. Daha ?nce ?mer Seyfettin?in Yaln?z Efe kitab?n? okumu?tum, be?enmi?tim.
Baran Enci: Ben de Yaln?z Efe, Mavi Y?ld?z ve Simbat kitaplar?n? ald?m. Daha ?nce de kitap okumu?tum, fuar? da ?ok sevdim ama susuzluktan ?ld?k.
Ya?mur O?uz: Peri Topu?nu ald?m. Bizim i?in iyi ama b?y?kler i?in kitaplar biraz tuzlu.
Hilal Y?ce: Bana Annemi Anlat ve K???k K?zlar kitaplar?n? ald?m. Ge?en y?l da buraya gelmi?tik, ?ok g?zel bir yer.
Ezgi Karata?: Buras? ?ok g?zel. Baz? kitaplar ald?m. ?lk g?rd???m anda ?ok kitap alma iste?i duydum. Kitap okumay? sevmeyenlere buray? g?rmelerini tavsiye ediyorum. Yeniden gelmek istiyorum.
Fatma Nur Karaaslan: S?navlara haz?rlanmak ve bilmedi?im baz? konular? ??renmek i?in test kitaplar? ald?m.
Sevgi Kurt: Kerem ile Asl? kitab?n? ald?m. Tarihi hikayeleri seviyorum. T?YAP ?ok g?zeldi. ?kinci geli?im, buray? de?i?mi? buldum.
??retmen Oktay Cip: ?ocuklar? buraya getirmekteki amac?m?z, onlar? yeni bir d?nyayla tan??t?rmak. Kitaplar?n d?nyas?na ad?m atmalar?n? sa?lamak; bilerek, severek kitap okuma al??kanl??? yaratmalar? i?in k???k bir ad?md? bu. Umar?m ba?ar?l? olmu?uzdur. Bug?nlerin k???k bir ad?m?n?n, yar?nlarda ?n?m?ze ufuk a?aca??n? d???n?yoruz. Buna hizmet etmesini dileyerek buraya geldik. (?stanbul/EVRENSEL)
?afak, kad?nl?k ve yazar ili?kisini anlatt?

T?YAP Kitap Fuar??nda ?Kad?n ve Edebiyat? adl? konferansa kat?lan yazar Elif ?afak yazarl?k s?recini, kitaplar? ve yeni roman?n? anlatt?. ?stanbul Kitap Fuar? etkinlikleri kapsam?nda yap?lan ?Kad?n ve Edebiyat? konferans?nda yazar Elif ?afak konu?mas?nda kad?nl?k ve yazar ili?kisini anlatt?: ?Kad?n yazar kelimesi uzun bir zaman bar???k olmad???m bir kelimeydi. Yazarl???n ?n?ne koyulan s?fatlar, kad?n, gen? yazar, kad?n yazar, bunlar bazen ?ok vurgulan?yor, bir s?re ben ne ta??yaca??m? bilemedim a??k?as?. Kad?nl?k, d?nyay? nas?l alg?lad???n?z?, nas?l ya?ad???n?z? dolay?s?yla nas?l yazd???n?z? yak?ndan etkiliyor ama.??
Kalem ?ift cinsiyetlidir
?Kalemin ?ift cinsiyet?ili?i?ne inan Yazar Elif ?afak konu?mas?nda ?unlara dikkat ?ekti: ??Bir kad?n yazar bir erke?i de anlatabilir. Bir erkek yazar da kad?n? anlatabilmeli. ?Edebiyat insan?n kendi hikayesini anlatmas?, kendi ge?mi?ini ortaya d?kmesi de?ildir. B?yle yazanlarda var, ona da amenna. Kad?n yazar, gen? yazar, ??yle yazar diye sabitlenmi? kimlikleri bana zor geliyor. Yeni kitab?mda hamileli?i, anneli?i, bunal?m? anlataca??m. Ama bunal?m? bunal?mla de?il, mizahla anlat?yorum. ?afak, sanat? ucu a??k, s?rekli olu? halinde bir s?re? olarak alg?lad???n? s?yledi. Yazar?n geri planda, yaz?n?n ?n planda olmas?n? istedi?inin alt?n? ?izen ?afak, ayr?ca tasavvufa ?ok yak?n oldu?unu da dile getirdi. (ANF)
Memik Horuz
www.evrensel.net