K?rt yazar Y?siv: K?rt edebiyat?na ?s?rg?n ?ocu?udur? denebilir

Suriyeli K?rt yazar Hel?m Y?siv, K?rt?e?nin kendi co?rafyas?nda yasak oldu?u i?in K?rt?e ile yaz?lan romanlar?n ?o?unun s?rg?nde yaz?ld???n? belirterek, ?Bu y?zden K?rt edebiyat?na ?s?rg?n ?ocu?udur? denebilir? diye konu?tu.


Suriyeli K?rt yazar Hel?m Y?siv, K?rt?e?nin kendi co?rafyas?nda yasak oldu?u i?in K?rt?e ile yaz?lan romanlar?n ?o?unun s?rg?nde yaz?ld???n? belirterek, ?Bu y?zden K?rt edebiyat?na ?s?rg?n ?ocu?udur? denebilir? diye konu?tu. Uluslararas? PEN T?rkiye Merkezi taraf?ndan 26. T?YAP Kitap Fuar??nda ?Yaralar?m seni de yard?ma ?a??r?yor? ismiyle d?zenlenen panele Suriyeli K?rt yazar Hel?m Y?siv konu?mac? olarak kat?ld?. Panel, ya?am?n? yitiren K?rt edebiyat?? ve yazar Mehmet Uzun an?larak ba?lad?. Panelde Suriye?de K?rt?e?nin ve K?rt?e yazanlar ?zerinde ya?anan bask?lardan bahseden Y?siv, ya?ad?klar?na ili?kin ?unlar? ifade etti: ?1995?in sonlar?nda, Halep?te hukuk ??rencisiydim. Askeri istihbarat birimi ??kan ?Jinen Qat?n Bilind? (Y?ksek Kad?nlar?n Katlar?) adl? kitab?mdan dolay?, beni soru?turma ve sorguya ald?. Oran?n soru?turmay? y?r?ten yetkili, bir ajan?n verdi?i raporu ?n?ne koymu?, diyordu: Bir edebiyat uzman?m?z, senin bu kitab?n?n b?t?n ?ifrelerini ??zm??. Sen, bizim kad?nlar?m?z?n ?st?ne yazm??s?n. Y?ksek Kad?nlar?n Katlar??ndan kast?n, devlet yetkililerimizin kar?lar?d?r. Onlardan ba?ka kimin y?ksek katl? konutlar? var, s?yler misin? Kitab?n kapa??na bakt?. Kapakta Salvador Dali?nin bir tablosu kullan?lm??t?. Tart?p-bi?erek sordu: ?Salvador Dali de mi K?rt?? ?Hay?r? dedim. ?O zaman onun adresini ver bakal?m? dedi.?
K?rt?e?nin yasak bir dil olmas?ndan dolay? K?rt?e edebiyat ?r?nlerinin ?o?unun s?rg?nde olu?turuldu?una vurgu yapan Y?siv, ?Bu y?zden K?rt edebiyat?na ?s?rg?n ?ocu?udur? denebilir. Umudumuz odur ki; K?rt edebiyat? kendi co?rafyas?nda ?ekillensin? diye konu?tu. Y?siv, ?O g?nlerin ?st?nden uzun y?llar ge?ti. An?lar?m?n t?m lambalar?n?, bir kez daha k?rd?m; zihnimin karanl???nda, el yordam?yla ve her zaman k?r?labilir bir kalemle, ben de, o k???k generallerin ?o?u gibi, ?yk? ve roman yazd?m. ?imdi gene ni?ans?z ve madalyas?z, o generalin duygular?yla hareket ediyorum. Silah?m, kalemim. Ordum, binlerce s?zc?kten olu?ma, bayra??msa; renklerini o yenilmi? ayd?nl?ktan alm??t?r? dedi. Yazar Vecdi Erbay??n y?netti?i panel K?rt dili ve edebiyat?na ili?kin sorulan soru ve verilen cevaplarla son buldu. (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net