Y?netmen Artun Yeres vefat etti

T?rk sinemas?n?n y?netmen ve senaryo yazarlar?ndan Artun Yeres vefat etti.


T?rk sinemas?n?n y?netmen ve senaryo yazarlar?ndan Artun Yeres vefat etti. Bir s?redir karaci?er ve kolon kanseri tedavisi g?rd??? ??renilen Yeres?in, durumunun a??rla?mas? sonucu bu ak?am ya?am?n? yitirdi?i ??renildi. 1935?te ?stanbul?da do?an Yeres, T?rk ve Frans?z okullar?nda e?itim g?rd?kten sonra G?zel Sanatlar Akademisi?ne devam etti.
Y?netmen ?mer L?tfi Akad?a y?netmen yard?mc?l??? yaparak sinema hayat?na ba?layan Yeres, ?stanbul Sinematek Derne?i?nde g?rev ald?. 1968?de bir grup gen? sinemaseverle birlikte ?Gen? Sinema? adl? hareketin i?inde yer alan y?netmen, sinema filmlerinin yan? s?ra belgesel filmlere de imza att?.
?d?lleri
Artun Yeres, 1968?de ?stanbul Hisar K?sa Film Yar??mas??nda ??irkin Ares? filmiyle J?ri ?zel ?d?l?, 1969?da ayn? yar??mada ?Onlar ki...? filmiyle birincilik ?d?l?, 1995?te ?nci Aral??n ?Bulu?ma? adl? hikayesinden ayn? adla uyarlad??? filmiyle ?zmir Film Festivali ?zel ?d?l?, 1995?te 32. Antalya Film Festivali?nde ?D?n, Bug?n, Yar?n? adl? senaryosu ile ?En ?yi Senaryo? ?d?l?, 2002?de 46. Tokyo Film Festivali?nde ?Mevsimler? adl? k?sa filmiyle ?G?m?? ?d?l? ve 2005?te T?rk sinemas?na katk?lar?ndan dolay? ?Emek ?d?l?? ne de?er g?r?ld?.
Yeres?in ?G?stermenin Sorumlulu?u?, ?65 Y?netmenimizden Sinemam?z?, ?Sak?ncal? 100 Film?, ?Bir Michelangelo Antonioni Kitab??, ?Bir Luis Bunuel Kitab?? ve ?Bir Pier Paolo Pasolini Kitab?? adl? kitaplar? da bulunuyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net