Zizek ?stanbul?da

?nl? Sloven d???n?r, felsefeci ve ele?tirmen Slavoj Zizek, bug?n ve yar?n ?stanbul Bilgi ?nivesitesi?nde iki konferans verecek.


?nl? Sloven d???n?r, felsefeci ve ele?tirmen Slavoj Zizek, bug?n ve yar?n ?stanbul Bilgi ?nivesitesi?nde iki konferans verecek. Marksizm, psikanaliz ve felsefe ile pop?ler k?lt?r aras?nda kurdu?u k?pr?ler ve ?derin? konular? anla??labilir, g?ndelik bir dille ele almas? y?z?nden ?K?lt?rel ?ncelemelerin Elvis?i? diye de adland?r?lan Zizek?in konu?malar?n?n ba?l?klar? ?unlar: ?Liberal ?topya ?a??nda ?iddet ve ?deoloji? ve ?G?n?m?zde H?l? Anti-Kapitalist Olmak M?mk?n M???
1949?da Slovenya?da do?an Zizek, ?ocuklu?unu ve ilk gen?li?ini Tito Yugoslavyas??nda ge?irdi ve ?niversite y?llar?nda felsefeye (?zellikle de Alman ?dealist felsefesine ve Heidegger?e) y?neldi. Felsefe doktoras?n? ald?ktan sonra Fransa?ya giderek psikanaliz e?itimi g?rd? ve ?nl? Frans?z psikanalist Jacques Lacan??n damad? ve ??rencisi olan Jacques Alain-Miller ile ?al??t?. ?lk ?ngilizce kitab? (?deolojinin Y?ce Nesnesi) 1989?da yay?nland?. O g?nden beri neredeyse y?lda bir kitap temposuyla yay?nlar?n? s?rd?ren Zizek?in pop?ler k?lt?rden H?ristiyan felsefesine, psikanalizden Leninizme, sinema ele?tirisinden g?ndelik politikaya kadar geni? bir yelpazeye yay?lan eserleri, onu g?n?m?z?n en ?ok s?z? edilen d???n?rlerinden biri yapm??t?r. G?l?n? Y?cenin Sanat?: David Lynch?in Kay?p Otoban?? ?zerine (Om, 2001), ?deolojinin Y?ce Nesnesi (Metis, 2002), K?r?lgan Temas (Metis, 2002), Yamuk Bakmak (Metis, 2004), K?r?lgan Mutlak (Encore), ?d?n? Al?nan Irak ?aydanl??? (Encore, 2004), Lenin ?zerine (Encore, 2004), G?d?klanan ?zne (Epos, 2005) dilimize ?evrilen eserlerinden baz?lar?d?r. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net