MEDBAKI

 • Ge?en y?l Gezici Festival program? kapsam?nda 11-16 Kas?m g?nlerinde ger?ekle?tirilen 12. Avrupa Filmleri Festivali kapsam?nda Kars?ta g?zel bir hafta ya?anm??t?.


  Ge?en y?l Gezici Festival program? kapsam?nda 11-16 Kas?m g?nlerinde ger?ekle?tirilen 12. Avrupa Filmleri Festivali kapsam?nda Kars?ta g?zel bir hafta ya?anm??t?. Avrupa?dan ve T?rkiye?den ?nemli sinema sanat??lar?yla sinemaseverlerden olu?an kat?l?mc?larla Karsl?lar, birlikte ?ok say?da film izledi. Ayr?ca de?i?ik sinemasal at?lyeler yap?ld? ve ?d?ller da??t?ld?.
  ?Uluslararas? Alt?n Kars Film Yar??mas?? yap?ld? ve ?d?ller da??t?ld?.
  Yap?lan bu etkinlili?in Kars?a ?nemli bir renk kataca?? anla??l?yordu. Ger?ekten de uluslararas? kat?l?mc?lar oradayd? ve bunun, sonraki y?llarda da yap?lmas?n?n zorunluluk haline getirilmesi gerekti?i konusunda herkes hemfikirdi.
  Bu y?l?n program?n?n i?eri?i ge?en y?ldan daha zengin. 13. Gezici Festivali Kars aya?? 9-15 Kas?m tarihleri aras?nda yap?lacak. Festival sorumlulu?u a??rl?kla Ankara Sinema Derne?i?nin y?neticilerinin omuzlar?nda. Kars Belediyesi do?al olarak ?nemli bir ?al??maya ev sahipli?i yap?yor. Baz? yerli ve yabanc? kurulu?lar, festivalin sponsorlu?unu belediye ile payla??yor.
  Bu y?l da ?ok say?da yerli ve Avrupa filmleri izlenecek. ?zleyiciler i?in haz?rlanan program olduk?a i? ge?irtecek gibi. Alt?n Kaz Film Yar??mas??n?n ikincisi en a??rl?kl? ve en hassas b?l?m?. Ayr?ca ?zel film g?sterimlerinden ?nl? Y?netmen Haneke?nin filmlerine, Haneke?nin se?melerinden olu?an Avrupa klasik filmlerine, 25 y?l sonra bilinmeyen g?r?nt?lerinden; Yol?dan, ?teki ve T?rk Sinemas? 2007 ?rneklerine Nemescu toplu g?sterimi, Absurd filmler, canland?rma Ustas? Jochen Kuhn ad? alt?nda festival boyunca izlenebilecek filmlerin yer ald??? b?l?mler...
  Kars bu y?l film platosuna d?n??t?r?l?yor adeta. ??nk? film yap?m at?lyeleri ?retkenli?i ve yarat?c?l??? dayat?yor. Bunlardan NISI MASA Avrupa Gen?lik Sinema A?? ve NISI MASA T?rkiye, ?Kar Film Yap?m At?lye ?al??mas?? ad? alt?nda yap?lacak ?al??mayla, Orhan Pamuk?un Kar roman?ndan yola ??karak filmler yapacaklar.
  Ge?en y?l festivalin konu?u olan Macaristan?dan Mediavawe Film, M?zik Festivali ve Gezici Festival gruplar?n?n i?birli?iyle ?Passport Control 4 Uluslararas? Film ve Foto?raf At?lyesi? ger?ekle?tirecek. Bu ?al??man?n devam?nda Macaristan, T?rkiye, Romanya ve Ukrayna?dan kat?l?mc?lar ?nceden planlad?klar? filmleri ve foto?raflar? Kars?ta ?ekecekler.
  ?al??malardan biri de belgesel t?r?nden ?r?nlerin ortaya ??kar?lmas?. Hayli yo?un bir ?al??may? gerektirecek olan bu ?al??mada, Ankara, Tiflis ve Diyarbak?r Sinema Kul?b??nden kat?l?mc?larla yap?lacak Belge-Seyir At?lyesi ve bu at?lyenin, Kars?ta festival s?resi i?erisinde ?ekece?i belgesel filmler?
  ?ekilen b?t?n kurmaca ve belgesel k?sa filmler, festivalin son g?n?nde g?sterime sunulacak.
  Gezici Festival ile NISI MASA i?birli?iyle 6?nc?s? d?zenlenen ve ?D?ng?? temal? ?Avrupa K?sa Film Senaryo Yar??mas?? j?ri toplant?s? da, bu y?l Kars?ta yap?lacak. Yar??maya kat?lan 24 senaryo aras?ndan belirlenecek 3 senaryonun yazar?na, filmini ?ekebilmesi i?in destek verilecek. Bu yar??man?n en iyi 7 senaryosu, 2008 Ocak ay?nda yap?lacak ?Clermont-Ferrand K?sa Film Festivali?nin Senaryo Geli?tirme Workshopu?na g?nderilecek.
  Festival program?n?n ak?am e?lencesi b?l?m? ise bir ba?ka alem! Erkan O?ur-?smail Demircio?lu, Baba Zula, Gevende, Macaristan?dan Flare Beas m?zik grubunun konserleri olacak. Tabii ki, burada Gevende adl? grubu merak etmeye ba?lad?m? Beynelmilel filminin bizlere tan?tt??? Gevende?nin g?ncelle?mi? halini g?rmek ilgin? olacak.
  Programa bak?nca; sinemayla ilgili paneller, at?lyeler, film ?ekimlerine kat?l?m sa?lanmas? ve elbette ?ok ?nemli sinema filmlerini izleme olana??n?n bulunmas?n?n festival kat?l?mc?lar?n? ne kadar ayr?cal?kl? k?laca??n? bilmem s?ylemeye gerek var m??
  Festival, ?u son g?nlerde ?sinir?tesi? ??lg?nl???n?n egemenli?inden s?yr?l?p uzakla?arak, farkl? bir ortamda soluklanmak i?in bir imkan asl?nda.
  Sava? ????rtkanl???n?n uza??nda olaca??z belki. Ancak hep tedirgin, hep diken ?st?nde? Halk?m?z?n evlatlar? ?l?me s?r?lecek ??nk??
  Vedat ?etin
  www.evrensel.net