S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 15

 S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 15

Fotoğraf: DHA

Biz h?l? 1955, 6-7 Eyl?l olaylar?n?n utanc?n? ya??yoruz. Toplum olarak yeni utan?lara ihtiyac?m?z yok


Deniz Kabuk?uo?lu (Yazar-T?YAP Ba?kan?)
S?n?r ?tesi operasyon, b?lgesel de olsa neticede bir sava? hali. Bizimse, bu s?re?te gerek ?lke olarak gerekse toplum olarak tek ihtiyac?m?z bar??. Olas? bir s?n?r ?tesi operasyonun, orada kal?c?l??a y?nelik, oran?n toplumsal d?zenini etkileyecek, de?i?tirecek bir nitelik kazanmas? felaketlere yol a?ar. Aslolan bar?? olmal?. Aslolan, b?ylesi bir sorunun ??z?m?n?, askeri ??z?mler d???nda; ekonomik, toplumsal, k?lt?rel alanlarda da aramak ve bir an ?nce g?neydo?uyla T?rkiye?nin di?er b?lgeleri aras?ndaki sosyal ve ekonomik dengesizli?i ortadan kald?rmak gereklili?idir. Bir T?rk-K?rt ?at??mas?n?n, her iki tarafa da yaramayaca?? a??kt?r. Son d?nem birtak?m milliyet?i r?zgarlara kap?l?p, K?rt vatanda?lar?m?z?n i?yerlerine y?nelik tahribatlarda bulunanlar? ?iddetle k?n?yorum. Biz h?l? 1955, 6-7 Eyl?l olaylar?n?n utanc?n? ya??yoruz. Toplum olarak bizim yeni utan?lara ihtiyac?m?z yok.
Biz olay? emperyalizm d?zleminde ele almal?y?z. Sava? da, sava? taraftarl??? da, emperyalizmin ?z?n? olu?turan kapitalizmin bizzat kendisinden do?an bir ?ey. S?n?flar aras? ?eli?kileri bir tarafa b?rak?p emperyalizm olgusunu g?rmezden gelirsek, bu sorunlar?n ??z?m? ?st?ne de fazla bir ?eyler s?yleyemeyiz. Kapitalizm ?z?nde ?at??ma demektir. Toplumlar? par?alay?c? bir ?zellik de arz ediyor. Bar??? esas almak gerekir. Bu sorun, ancak bar?? i?erisinde ??z?lebilir. Bir b?lgeler aras? e?itsizlik var ise -ki bu var- ve bu e?itsizlik b?t?n bir toplumun dengelerini alt?st ediyorsa; o y?re insanlar?n?n k?lt?rel talepleri kar??l?k bulmuyorsa, bu bir rejim ve sistem sorunudur. Ve bu sorunlar?n ?stesinden gelmezsek, bizi ?ok karanl?k g?nlerin bekledi?ini s?yleyebilirim.
Kamer Beys?len (Deng Yay?nlar? ?stanbul Temsilcisi)

T?rkiye?nin s?n?r ?tesi bir operasyonu, her ?eyden ?nce T?rkiye?deki K?rtleri ?ok derinden, hem toplumsal hem de siyasal olarak etkileyecektir D?nyadaki b?t?n K?rtler de Ortado?u?nun b?t?n halklar? da bundan etkilenecektir. Bin y?llardan beri ayn? havay? soluyoruz. Gerginliklerimiz olsa da ortak bir hayat? payla??yoruz. B?yle bir giri?im, bu anlamda bir i? ?at??ma, halklar aras?nda bir kopukluk, birlikte ya?amay? zorla?t?ran vahim bir durum yaratacakt?r. K?rtleri konu edinen bir yay?nevi olarak da siyaseten de b?yle bir operasyona kar??y?z. T?rkiye s?n?r ?tesi operasyon gibi bir ??lg?nl?k yapma plan?ndan vazge?meli. T?rkiye?nin bu harekatla ger?ekle?tirmek istedi?i, G?ney K?rdistan?daki devletle?meyi engelleme ?abas?d?r. Yoksa; e?er sorunlar ??z?lmek isteniyorsa, en ba?ta genel bir af ??kart?l?r, da?daki insanlara yasal siyaset yapma olana?? tan?n?r... ??z?m bu bence.
Ac?lar artar

?hsan Colemergi (Van/Tarih?i-Yazar)
S?n?r ?tesi operasyona kar??y?m. Lozan?dan bu yana T?rkiye, Irak s?n?rlar?n?n yanl?? ?izildi?ini iddia ediyor. Bunun i?in de s?n?rlar?n? yeniden ?izmek istiyor. Hem T?rkiye hem de Irak K?rtlerine haks?zl?k olur. Zaten ?nceden olu?an s?n?rla K?rt co?rafyas? hayati s?n?rlar? ?izildi. S?n?r?n iki yakas?nda ya?ayan K?rtler ?ok ac?lar ya?ad?lar. S?n?r ?tesi operasyonla bu ac?lar daha da b?y?yecek. Bunun i?in operasyona kar??y?m. ??z?m olarak; T?rkiye?yi y?netenlerin, y?neticilerin, K?rtler ad?na siyaset yapan partilerle, b?lge belediye ba?kanlar? ile, insan haklar? m?cadelesi veren kurumlar ile, demokrasi m?cadelesi veren kurum ve kurulu?larla oturup konu?malar? gerekir.
Stat?kocu siyasetin devam? ama?lan?yor

Erdem Akal?n (??ra K?lt?r Sanat Derne?i)
Biz s?n?r ?tesi bir operasyonu tasvip etmiyoruz. T?rkiye?de sa?duyulu kesimler, ayd?nlar, sanat??lar, demokratik kitle ?rg?tleri, hep birlikte hareket etmeli bu giri?ime kar??. B?yle bir operasyon, T?rkiye?ye uluslararas? alanda da bir ?ey kazand?rmayacakt?r. Egemen militarist g?c?n T?rkiye?deki b?t?n demokratik ki?i ve kurumlar ?zerinde tahakk?m?n? art?ran ve toplumsal ?zg?rl?kleri k?s?tlayan bir sonucu olacakt?r. Burada i?eriye kapal? ve stat?kocu bir siyasetin devam? ama?lanmaktad?r. Bu eylemle ??z?lmesi ama?lanan sorunlar da? gibi b?y?yecektir. Sorunu, demokrasiye kimin ihtiyac? varsa demokrasi g??leri olarak; yoksul emek?i kitleleri, bu ?lkenin gelece?inden sorumluluk duyanlar, sava? naralar?na kar?? seslerini y?kselterek sahiplenmeliler ve demokratik yollarla ??z?m?n? y?netenlerden talep etmeliler. Devlet, federatif bir yap?lanmayla, T?rkiye?nin sosyal ?zelliklerine uygun bir Anadolu federasyonu bi?iminde bir idari siyasi yap?yla bizce b?t?n bu sorunlar? ??zecektir. Bu ?lkede halklar?n karde?li?ini yarataca??m?za inan?yoruz.
Yar?n: E?itim-Sen ?stanbul 3 No?lu ?ube Ba?kan? Dursun Y?ld?z, Genel ?? ?zmir 3 No?lu ?ube Sekreteri Can Bahad?r, BES ?zmir ?ube Ba?kan? Musa Sever, Doz Yay?nlar? sahibi Ali R?za Vural.

İLGİLİ HABERLER

22 Ekim 2018 22:51
Adana'da kurulu TEMSA, 25 Aralık itibariyle 6 hafta üretimi durduracak ve işçileri ücretsiz izne çıkaracak. İşçiler ise patrona ve Çelik-İş'e tepkili.
22 Ekim 2018 19:53
Alper Kaya, son dönemde edebiyatta ve görsel sanatlar alanında yapılan intihal tartışmalarına 'Türkiye'de sanat nereye koşuyor?' sorusunu yöneltiyor.

Toplam Query: 34