Pakistan?da darbe i?inde darbe

Pakistan?da 1999 y?l?nda askeri darbeyle iktidara gelmi? olan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref, ?nceki g?n ikinci darbeye imza att?.


Pakistan?da 1999 y?l?nda askeri darbeyle iktidara gelmi? olan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref, ?nceki g?n ikinci darbeye imza att?.
?lkede ola?an?st? hal ilan eden General M??erref, t?m siyasi ve anayasal haklar? ask?ya ald?, devlet bas?n-yay?n organlar? d???ndaki t?m ara?lar? yasaklad?, yeniden devlet ba?kanl??? koltu?una oturmas?n?n ?me?rulu?una? karar verecek olan Y?ksek Mahkeme ba?yarg?c?n? g?revden uzakla?t?r?p, yerine orduya yak?n bir ismi getirdi, genel se?imleri erteledi ve muhalif av? ba?latt?.
Bahane ?g?venlik?
General M??erref ikinci darbesine, ?lkenin i?inde bulundu?u siyasi durumu ve ?lkedeki ?slamc? gerillalar?n faaliyetlerini bahane etti. ?st d?zey ?G?venlik? Zirvesi?nin ard?ndan al?nan karara ili?kin M??erref, ?Ola?an?st? hali, ?lkedeki a??r? dincilerin isyan? ve yarg?n?n m?dahaleleri nedeniyle ilan ettik? dedi. M??erref, OHAL?in ard?ndan yapt??? ?Ulusa Sesleni?? konu?mas?nda, ?militan eylemlerin ba?kent ?slamabad?a bile s??rad???n?? belirterek, ?Radikal dinciler, h?k?metin iradesini kendi ellerine al?yor ve daha k?t?s? ?l?ml?lara kendi eskimi? fikirlerini kabul ettirmeye ?al???yor? dedi. ?Benim g?z?mde, esefle s?yl?yorum, baz? unsurlar demokrasi yolunda engeller
yarat?yor? diyen M??erref, ?Pakistan tehlikeli bir yerde? diye konu?tu.
General M??erref?in 2. darbesi, ?lkenin keskin bir viraj? d?nd??? g?nlere denk geldi. Pakistan, bir yandan ?lkedeki Taliban yanl?s? ?slamc? militanlar?n artan direni?ine, di?er yandan ise M??erref?in iktidar h?rs?na sahne oluyordu. M??erref?in g?revden ald??? Y?ksek Mahkeme Ba?yarg?c? ve muhalefetin simgesi Iftikar ?audri, generalin ge?en ay yap?lan se?imin ard?ndan ikinci kez devlet ba?kanl???na oturmas?n?n ?me?rulu?una? ili?kin karar?n? k?sa vadede a??klayacakt?. Karar?n, M??erref a??s?ndan ?olumsuz? olaca?? s?ylentileri OHAL?i tetiklerken, karar, eski Ba?bakan Benazir Butto ile M??erref aras?nda ?g?? payla??m?? anla?mas?na arabuluculuk eden ABD?yi de ??a??rtt??.
Ba?yarg?? kap? d??ar?
General M??erref?in OHAL ilan etmesinden k?sa bir s?re ?nce ?zel televizyonlar?n yay?nlar? kesildi, cep telefonu ve sabit telefon ba?lant?lar? kesildi ve ordu birlikleri, televizyon ve radyo binalar?n?n etraf?n? sard?.
Devlet televizyonu, M??erref?in anayasay? ask?ya ald???n? da duyurdu. Pakistan Y?ksek Mahkemesi, M??erref?in ilan etti?i ola?an?st? halin ask?ya al?nmas?n? isterken, OHAL y?netimi ise ?lkedeki bir numaral? M??erref kar??t? Y?ksek Mahkeme Ba?yarg?c? Iftikar ?audri?yi g?revden ald?. OHAL y?netimi, ?audri ile 7 yarg?c? ?Hizmetinize gerek yok? diyerek kap? d??ar? etti.
?audri?nin yerine Y?ksek Mahkeme hakimlerinden Abd?lhamid Do?ar??n atand???n? kaydetti. Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in yanda?lar?ndan olan Do?ar??n, ?audri hakk?ndaki iddialar? ara?t?rmak ?zere kurulan ?zel mahkemenin bir ?yesi oldu?u belirtildi.
?lkede ocak ay?nda yap?lmas? ?ng?r?len genel se?imler de OHAL ile birlikte ertelendi. H?k?met, genel se?imlerin ?rafa kald?r?ld????n? belirtirken, yeni se?im tarihi a??klanmad?. OHAL ?er?evesinde bas?n-yay?n organlar?na sans?r de getirildi.
Diktat?rl???n Pakistan??
Pakistan?da OHAL ile birlikte ba?layan muhalif av? d?n de s?rd?. Ba?ta eski Ba?bakan Navaz ?erif?in Pakistan M?sl?man Birli?i Partisi?nin Genel Ba?kan Vekili Cavid Ha?imi, muhalefet lideri, d?nya ?ampiyonu eski kriket?i ?mran Han, Pakistan ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan? Asma Cehangir ve ?nde gelen M??erref kar??t? avukatlardan Tar?k Mahmud olmak ?zere onlarca muhalif tutukland?.
Polisin, ?slamabad, Kara?i, Lahor ve Ketta kentlerinde d?zenledi?i operasyonlarda, muhaliflerle M??erref kar??t? avukatlar da g?zalt?na al?nd?. Kara?i?nin polis ?efi Ezher Ali Faruki, OHAL?i ?yumu?akl?k politikalar?n?n sona erdi?i, ho?g?r? g?stermeyecekleri ve gerekirse zor kullanacaklar?? bir d?nem olarak tarif etti.
Di?er taraftan Pakistan?daki M??erref kar??t? hareketin merkezindeki avukatlarsa bug?n i?in grev ?a?r?s? yapt?.
Butto ikna edecekmi?
General M??erref?in OHAL karar? s?ras?nda Dubai?de bulunan eski Ba?bakan Benazir Butto ise ??lkeye d?nmeyece?i? haberlerine ra?men, ?nceki g?n Kara?i?ye d?nd? ve M??erref?i OHAL?i kald?rmas? konusunda ?ikna? etmeye ?al??aca??n? s?yledi. 8 y?ll?k s?rg?n g?nlerinin ard?ndan Pakistan?a ge?en g?nlerde gelen, ancak ?l?m korkusu nedeniyle bar?namayan Butto, M??erref?in anayasay? ask?ya alma karar?n? de?i?tirmek i?in di?er siyasi liderlerle bir strateji belirlemek ?zere g?r??ece?ini s?yledi. (DI? HABERLER)
OHAL?e tepkiler

Pakistan?da General Pervez M??erref?in ola?an?st? hal ilan etmesi, d?nyada geni? yank? buldu. Uluslararas? haber ajanslar?, t?m bas?n-yay?n ara?lar?n?n kapat?ld??? Pakistan?daki durumu canl? yay?nlarla bildirirken, OHAL?e uluslararas? tepkiler ??yle:
ABD
Pakistan?da ilan edilen ola?an?st? halin ?b?y?k hayal k?r?kl??? yaratt???n?? a??klad?. Beyaz Saray?dan yay?mlanan bildiride,
ABD D??i?leri Bakan? Condolezza Rice OHAL ilan?na ili?kin, ?ABD?nin, Pakistan anayasas?n?n ?ng?rd???n?n d???nda kalan tedbirlerin, Pakistan?? demokrasi ve sivil y?netim yolundan uzakla?t?raca?? gerek?esiyle desteklemedi?ini? s?yledi.
ABD Savunma Bakanl??? S?zc?s? Geoff Morrell ise konuyla ilgili a??klamas?nda, ?Pakistan?daki OHAL uygulamas?, bu ?lkeye verdi?imiz askeri deste?i veya bu ?lkenin ter?rizme kar?? sava? ?abalar?n? etkilemez?? diyerek, M??erref?e ?rt?l? destek verdi.
?ngiltere
?ngiltere de, M??erref?in OHAL ilan etmesini ?derin endi?eyle? kar??lad???n? a??klad?. ?ngiliz D??i?leri Bakan? David Miliband, ?Pakistan??n kar?? kar??ya bulundu?u bar?? ve g?venlik tehdidinin bilindi?ini, ancak bu ?lkenin gelece?inin istikrar, kalk?nma ve ter?rle m?cadele hedeflerine ula?mak a??s?ndan demokrasi g?c?n?n ve hukuk kurallar?n?n kullan?lmas?na ba?l? oldu?unu? belirtti.
Eski Ba?bakan Nevaz ?erif
M??erref?in devirdi?i eski ba?bakan Navaz ?erif ise ??lkesinin anar?iye gitti?ini? s?yledi. ?erif, ?Pakistan?da karma??k bir duruma, anar?iye do?ru gidiliyor? ifadelerini kulland?.
M?ttehide Meclis-i Amal ?ttifak?
Pakistan?daki muhalif gruplar?n birlikte olu?turdu?u ?M?ttehide Meclis-i Amal ?ttifak?? da OHAL uygulamas?n?n, M??erref?in yeniden koltu?a oturup oturmayaca??n?n karar verilece?i g?nlere denk geldi?ine dikkat ?ekti.
Pakistan Barosu
Baro Aitzaz Ahsan ?Bu, General M??erref?in sonudur. M??erref ?erefli olsayd?, adalet bakan?n?n de?i?tirildi?i esnada istifa ederdi. Art?k M??erref?ten kurtulma zaman?d?r? dedi.
www.evrensel.net