Askerler serbest b?rak?ld?

Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Da?l?ca b?lgesinde ??kan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 asker serbest b?rak?ld?.


Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Da?l?ca b?lgesinde ??kan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 asker serbest b?rak?ld?. Askerlerin sa?l?k durumunun iyi oldu?u bildirilirken, Genelkurmay Ba?kanl??? da ?irtibat kesilen 8 TSK personelinin TSK b?nyesine kat?ld???n?? a??klad?.
Hakkari?nin Y?ksekova il?esinin Da?l?ca b?lgesinde 21 Ekim?de ya?anan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 asker, d?n serbest b?rak?ld?. Askerler, Kuzey Irak?taki Federal K?rdistan B?lge H?k?meti ??i?leri Bakan? Hac? Mahmut Osman, KDP D?? ?li?kiler Temsilcisi Ba?kan? Kerim Sincari, DTP Milletvekilleri Osman ?z?elik, Aysel Tu?luk ve Fatma Kurtulan?dan olu?turulan heyete teslim edildi. Teslim edilme esnas?nda konu?ma yapan Sincari, kamuoyu, Irak h?k?meti, ABD yetkilileri ve insan haklar? savunucular?n?n al?konulan askerleri teslim etme konusunda talepleri oldu?unu belirterek, bunun demokratik talepleri sergilemek y?n?nde bir f?rsat oldu?unu s?yledi.
Konuyla ilgili Erbil?de bas?n toplant?s? d?zenleyen K?rdistan Federal B?lge Divan? Ba?kan? Dr. Fuad H?seyin, 8 askerin K?rt liderlerinin ?abas? sonucu serbest b?rak?ld???n? ifade etti. H?seyin, askerlerin, saat 02.00 civar?nda, Irak-T?rkiye s?n?r?nda b?lgesel yetkililer Kerim Sincari ve Osman Hac? Mahmud taraf?ndan teslim al?nd???n? belirtti.
Askerlerin en yak?n zamanda T?rkiye?ye sa? salim geri d?nmeleri i?in ?abalad?klar?n? s?yledi ve ?Askerlerin serbest kalmas?ndan ?ok mutluyuz? diyen Fuad H?seyin ayr?ca, b?lgesel K?rt y?netiminin T?rkiye ile iyi ili?kiler i?inde olmak istedi?ini de kaydetti.
Diyarbak?r?a getirildiler
Teslim al?nd?ktan sonra Erbil Havaalan??na getirilen askerler, buradan u?akla Diyarbak?r?a g?nderildi. 8 T?rk askerini ta??yan u?akta, Irak Savunma Bakan? Abd?lkadir Muhammed Casim ve koalisyon g??lerinin komutan? David Petraeus?un oldu?u bildirildi. Askerleri ta??yan u?a??n ABD?ye ait oldu?u ifade edildi.
Askerlerin getirildi?i Diyarbak?r Havaalan? ?evresinde yo?un g?venlik ?nlemlerinin al?nd??? g?zlenirken, ?ok say?da gazeteci de burada askerlerin gelmesini bekledi. Askerlerin Ankara?ya g?t?r?lmesi bekleniyor.
Ne olmu?tu?
Hakkari?nin Y?ksekova il?esi Da?l?ca b?lgesinde ??kan ?at??mada Ramazan Y?ce, ?rfan Beyaz, Mehmet ?enkul, Nihat Ba?ova, ?lhami Demir, Fatih Atakul, Halis Tan ve ?zhan ?abano?lu adl? askerler PKK taraf?ndan al?konulmu?tu. ?at??mada 12 asker ya?am?n? yitirmi?ti. (HABER MERKEZ?)
T?rk: ?nsani sorumlulu?u yerine getirmeye ?al??t?k

DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, 8 askerin serbest b?rak?lmas?na ili?kin, ?Bunun mutlu bir sonla sonu?lanmas?, ailelerine kavu?malar? bizim i?in ?nemli? dedi. T?rk, gazetecilerin, ?Askerlerin serbest b?rak?lmas?nda partinizin rol? oldu mu? sorusuna, ?u yan?t? verdi: ?Biz bu konuda daha ?nce ?a?r?m?z? yapm??t?k. Bunlar?n ailelere teslim edilmesi konusunda bir talebimiz olmu?tu. Bu konuda insani boyutuyla olay? ele al?p, gereken ?al??malar? yapt?k. Gereken ili?kileri kurmaya ?al??t?k. Arkada?lar?m?z da zaten bununla ilgili Erbil?e gittiler ve bunun mutlu bir sonla sonu?lanmas?, ailelerine kavu?malar? bizim i?in ?nemli. Biz meseleyi siyasi boyutuyla hi? tart??mad?k. Sadece insani boyutuyla, bize d??en sorumlulu?un oldu?una inand?k ve onu yerine getirmeye ?al??t?k.?
?i?ek, ?M?cadele s?recek? dedi
Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek, 8 askerin serbest b?rak?lmas?yla ilgili a??klamalarda bulunurken, ?devletin t?m birimleriyle tam bir uyum i?erisinde ve tam bir kararl?l?kla m?cadeleyi s?rd?rd???n?? kaydetti. ?i?ek, ?Ba?tan beri, 8 askerimizle ilgili irtibat?n kurulamamas? dahil, ter?r belas?n?n ?lkemizden def edilmesiyle ilgili devletin t?m birimleriyle h?k?met olarak, ba?ta Genelkurmay Ba?kanl???m?z olmak ?zere tam bir uyum i?erisinde ve tam bir kararl?l?kla askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik t?m ?abalar? da ortaya koyarak m?cadeleyi s?rd?rd?k ve s?rd?rece?iz. Bu i?i sonuna kadar da g?t?rece?iz. Meselenin bu ?er?evede anla??lmas? ve de?erlendirilmesi gerekmektedir? diye konu?tu.
Baykal memnuniyetle kar??lad?
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, 8 askerin serbest b?rak?lmas?n? memnuniyetle kar??lad???n? s?yledi. Baykal, askerlerle ilgili olarak ?Ka??r?lmalar? ?z?nt? vericidir, hi? ku?ku yok. B?rak?lm?? olmalar?n? memnuniyetle kar??l?yorum. Bu konularda gelecekte benzer olaylar ortaya ??kmamas? i?in ne yap?lmas? gerekti?ini d???nmeliyiz? yorumunda bulundu.
Yaz?c?o?lu y?ntemi be?enmedi
BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu, ?8 askerimizin sa? salim gelmesi ?ok ?nemli ama buradaki y?ntem ve bi?im yanl??t?r. Ben ?yle devlet isterdim ki, askerlerimiz ertesi g?n? gidilsin, al?ns?n ve gelinsin? dedi. Yaz?c?o?lu, idam?n da geri getirilmesini istedi.
www.evrensel.net