KONUM

 • ?stanbul?da ?nceki g?n yap?lan Irak?a Kom?u ?lkeler Zirvesi?nin ard?ndan, bug?n Washington?da Ba?bakan Erdo?an??n,


  ?stanbul?da ?nceki g?n yap?lan Irak?a Kom?u ?lkeler Zirvesi?nin ard?ndan, bug?n Washington?da Ba?bakan Erdo?an??n, ABD Ba?kan? Bush ile yapaca?? g?r??menin ana g?ndemini ?s?n?r ?tesi harek?t? olu?turuyor. ?lke egemenleri, operasyon konusunda ABD?den ?okey? almak i?in var g?c?yle ?al???yor. PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerin serbest b?rak?lmas? bile, bir iyi niyet ad?m? olarak g?r?l?p sorunun ?iddet y?ntemleri d???nda ??z?m?n?n sa?lanmas? i?in bir f?rsat olarak kullan?lm?yor. Aksine, bu geli?me ?ter?re kar?? kararl?l???n bir sonucu? olarak de?erlendiriliyor ve at?lan bu ad?m, sava? ve ?iddet politikalar?nda daha fazla ?srar edilmesinin gerek?esi haline getiriliyor. Oysa ?ncesi bir tarafa, son yirmi k?sur y?lda K?rt sorunu, ?ter?r sorunu? olarak tarif edilmekte ve ??z?m? ?iddet politikalar?nda aranmaktad?r. Bu politikalar?n K?rt ve T?rk halklar?na ?l?m, g?? ve yoksulluktan ba?ka bir ?ey getirmedi?i ortada. Ge?ti?imiz g?nlerde Org. Ba?bu?, devletin 23 y?ld?r PKK?ye kat?l?m? engelleme konusunda ba?ar?s?z oldu?unu itiraf etmi?ti. Demek ki, sorunun kayna?? da ??z?m? de i?eride ve ?iddet, bir k?s?rd?ng?den ibaret.
  Milliyet yazarlar?ndan Fikret Bila, ?PKK?yla Ge?en 24 Y?l?n Komutanlar?? ba?l??? alt?nda, ?at??mal? s?re?te g?rev yapan genelkurmay ba?kanlar? ve kuvvet komutanlar?yla yapt??? g?r??meleri yay?ml?yor. ??zel sava??n en ?iddetli oldu?u; kontrgerilla cinayetlerinin, ?Bin Operasyon?lar?n en fazla ya?and??? bir d?nemin Genelkurmay Ba?kan? olan Do?an G?re?, Bila?yla g?r??mesinde, Ekim 1992?de yapt?klar? ve ?PKK?ya kar?? yap?lan en b?y?k harek?t? olarak adland?rd??? s?n?r ?tesi operasyonu ??yle anlat?yor:
  ?Toplam 50 bin asker g?rev alm??t?r o harek?tta. Kuzeyden de birlik kayd?rm??t?m. 20 binden fazla. B?lgedeki birliklerle birlikte 50 bini ge?ti. O harek?t d???k yo?unluklu ?at??ma de?ildi. Alan kontrol? dedi?imiz konsept uygulanm??t?r 1992 Kuzey Irak harek?t?nda. Girilmi?, ancak, ??karken ?nemli yerlere, ?nemli say?da birlik b?rak?lm?? ve alan kontrol? sa?lanm??t?r.?
  G?re??in ?PKK?ya kar?? en b?y?k vuru?? dedi?i operasyondan 15 y?l sonra, Genelkurmay? ve h?k?meti ile ?lke egemenleri yeni bir ?b?y?k vuru?? yapmaya haz?rlan?yor. S?n?ra on binlerce asker y???lm?? durumda. E?er iddia edildi?i gibi tek ??z?m s?n?r ?tesi operasyon ise G?ney?de otorite bo?lu?u oldu?u d?nemde, ?stelik Talabani ve Barzani?yle i?birli?i halinde ve askeri birliklerin aylarca s?n?r ?tesinde kalarak yapt??? operasyonlar?n sorunu ??zm?? olmas? gerekmez miydi?
  1998?de ??calan?? Suriye?den ??karan komutan? olarak tan?nan, Jandarma Genel Komutanl??? ve Kara Kuvvetleri Komutanl??? yapm?? olan Ayta? Yalman, K?rt sorununun bu noktaya gelmesinde devletin sorumlu oldu?unu kabul ediyor: ?(K?rtler) Dilini konu?mak, ?ark?s?n?, t?rk?s?n? dinlemek istiyor, k?lt?r?n? ya?amak istiyor. Oysa, bizler o d?nemde, ?K?rt yoktur? diye e?itilmi?iz. K?rtleri, T?rklerin kolu olarak g?r?yoruz. Ortal?kta i?te da?larda gezerken, karda y?r?rken kart-kurt sesleri ??kt??? i?in K?rt denilmi?tir, gibi tarifler dola??yor. O d?nemde sosyal istekleri bile biz ?y?k?c? faaliyetler? kapsam?nda g?r?yoruz.? K?rt halk?n?n varl???n? inkar etmek; dilini, k?lt?r?n? yasaklamak ve halk?n her t?rl? demokratik istemini ter?rizm, b?l?c?l?k olarak damgalay?p ?iddet uygulamak? Devletin K?rt sorunu kar??s?ndaki tutumunun ?zeti budur.
  Yalman, ?calan??n T?rkiye?ye teslim edilmesi konusunda s?yledi?i ve tart??ma yaratan a??klamas?n? Fikret Bila ile yapt??? g?r??mede de tekrar ediyor:
  ?Bana g?re ABD, Barzani?yi, Talabani?yi g??lendirmek, onlar?n manevra alan?n? geni?letmek i?in ?calan?? T?rkiye?ye teslim etti. Barzani ve Talabani i?in hem ?calan?? alternatif olmaktan ??kard?, hem de T?rkiye?yi memnun etmi? oldu.? Yalman, ABD?nin bu manevras?yla K?rt sorununda ipleri eline ald???n? da s?zlerine ekliyor.
  Bug?n, Ba?bakan Erdo?an Ortado?u halklar?n? d??manla?t?rarak b?lgedeki varl???n? kal?c?la?t?rmak isteyen ABD emperyalizminin ba?? Bush?un kap?s?n? ?al?yor; K?rtlere kar?? operasyon i?in ?okey? istiyor. Genelkurmay, bir yandan ?rk??l?k ve ?ovenizmi t?rmand?rarak T?rk ve K?rt halklar?n? kar?? kar??ya getiriyor, halklar aras?nda b?l?nmeyi k??k?rt?yor. ?te yandan b?lgenin d?rt bir taraf?nda operasyonlar?n? s?rd?r?yor ve s?n?r ?tesi harek?t i?in haz?r bekliyor. ABD?nin halklar? d??manla?t?rma politikalar? kar??s?nda demokratik birli?i savundu?u i?in T?rkiye?ye teslim edilen ve her f?rsatta ?b?l?c?ba??? olarak g?sterilen ?calan, Yalman??n i?aret etti?i yanl???n d?zeltilmesi; K?rtlerin haklar?n?n anayasal g?venceye al?nmas? halinde sorunun ??z?m?ne hizmet etmeye haz?r oldu?unu s?yl?yor.
  Egemenler yanl??ta ?srar ettik?e, kaybeden halklar?m?z oluyor.
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net