Grevci i??iye gazl? sald?r?

Telekom grevini k?rmak i?in her yola ba?vuran patrona polis de destek veriyor.


Telekom grevini k?rmak i?in her yola ba?vuran patrona polis de destek veriyor. Sultan?iftli?i?nde yasad??? grev k?r?c?l???n? engellemek isteyen i??ilere biber gaz? ve coplarla sald?ran polis, Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl??? Ba?temsilcisi Ahmet Karatay ve grev g?zc?lerini d?verek g?zalt?na ald?. G?zalt?na al?nan i??iler ve sendikac?lar daha sonra serbest b?rak?ld?.
Sabah?n erken saatlerinde Sultan?ifli?i?ndeki T?rk Telekom?a gelerek i?eri girmek isteyen ta?eron ?irket yetkililerine, Telekom i??ileri izin vermedi. Bunun ?zerine 150?yi a?k?n i??i, polis taraf?ndan biber gaz? ve cop kullan?larak i?yeri bah?esinden ??kart?ld?.
Polis sald?r?s? esnas?nda orada olan Telekom i??ilerinden Salih S?ylemez, ya?ananlar? ??yle anlatt?: ?Sabah saat 10.00 gibi iki ki?iyle gelip i?eri girmeye ?al??t?lar. Biz de izin vermedik ve kap?ya kilit vurduk. Polis, demir makas?yla kilidi keserek ?evik kuvveti i?eri ald?. Onlar da y?z?m?ze biber gaz? s?k?p cop kullanarak bizi d??ar?ya ??kartt?. Sendika temsilcileriyle grev g?zc?lerinin de aras?nda bulundu?u 7 arkada??m?z? polis g?zalt?na ald?. Arkada?lar?m?z, polis arabas?na bindirilirken de tartaklamaya ve g?zlerine gaz s?kmaya devam ediliyordu.?
?Bizi y?ld?ramazlar?
20 g?nd?r ya?anan gerginli?in patlak verdi?ini belirten Haber ?? 1 No?lu ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya, ?Grevde oldu?umuz i?in ar?zalar giderilemez durumda. 2 bin i??inin zar zor giderdi?i ar?zalar? 3 ki?iyle gidereceklerini san?yorlarsa yan?l?yorlar. Bu tarzda bir g?zalt?n? bekliyorduk. Bizi bunlarla y?ld?r?mazlar? dedi.
G?zalt?na al?nan Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, ??yeri Ba?temsilcisi Ahmet Karatay, Bayrampa?a ??yeri Temsilcisi Erdal Oflaz, grev g?zc?leri Ercan Sezen, Ali Osman Daldal ve Sami Duran ile i??i Yal??n G?l, ?nce Sultan?iftli?i Polis Karakolu?na, ard?ndan L?tfiye Burak Devlet Hastanesi?ne g?t?r?ld?ler. Hastane bah?esinde g?r??t???m?z Levent Dokuyucu, ?Grev g?zc?s? arkada?lar?m?z?n ?zerinde bunu belirten ?nl?k varken g?zalt?na al?nd?lar. Yasal a??dan bu arkada?lar?m?z?n i??ilerin ba??nda olmas? gerekti?i i?in g?zalt?na al?nmamas? gerekiyordu. Tam bir hukuksuzluk ve grev k?r?c?l??? ?rne?i. ?u an ta?eron ?irket yetkililerinin yan?nda bizden kimse yok. Onlar?n orada ne yapt???n? bilemiyoruz? diye konu?tu. Dokuyucu, i??ilere sald?ran polisler hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? s?yledi.
???ileri kelep?elemi?lerdi
T?rkiye?nin pek ?ok yerinde polis deste?iyle grev k?r?c?l??? yap?l?rken, bu, ?zellikle Gaziosmanpa?a ve Sultan?iftli?i?nde grevcilere sald?r?ya d?n??t?. Daha ?nce de Gaziosmanpa?a (GOP) Telekom M?d?rl????nde grev k?r?c?lar?n?n ?al??mas?n? engelleyen Telekom i??ilerine polis sald?rm??t?. Gayrettepe?den g?revli olarak geldiklerini ileri s?ren ki?ilere engel olunmas? ?zerine polis, grev g?zc?lerine sald?rm?? ve kelep?eleyerek ar?zan?n giderilmesini sa?lam??t?. Ar?zan?n giderilmesinin ard?ndan i??ileri serbest b?rakan polis ??z?r? dilemi?ti.
Ayaza?a k?y?nde ise ?nceki g?n grev g?zc?s?ne ta?eron Dimas firmas? yetkilileri sald?rm??t?. Sald?r? s?ras?nda grev g?zc?s? i??inin arabas?n?n camlar? k?r?lm??t?. Yine ?nceki g?n Kilyos?ta grev k?r?c?lar?n? engellemek isteyen Haber-?? 1 No?lu ?ube Y?neticisi ?ahin K?lt?r, Bebek ??yeri Temsilcisi ?sa G?k ve Aziz Do?an isimli i??i, jandarma taraf?ndan g?zalt?na al?nm??t?. Fatih?te ise ?nceki g?n Telekom m?d?r? ve m?d?r yard?mc?s?, grev k?r?c?lar?na engel olmak isteyen i??ilere sald?rm??t?.
Her yerde ya?an?yor
Sald?r?lara ili?kin gazetemize a??klama yapan Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, T?rkiye?nin her taraf?nda benzer sald?r?lar?n ya?and???n? belirterek, sald?r?lar? k?nad?. Mahkemeden ta?eronun ?al??mamas?na ili?kin karar ??kaca??n? dile getiren Akcan, ?Ta?eronun ?al??mas? yasalara g?re zaten yasak, ama bunun i?in bile karar ??kartmak durumunda kal?yoruz? dedi. ?Emniyet mensuplar?na neler s?yleniyor bilemiyorum, ama bir?ok yerde ayn? olaylarla kar?? kar??ya kal?yoruz. G?r??t???m?z yerlerde durumu d?zelttik. Ama i?veren emniyeti yan?lt?yor? diyen Akcan, grevin k?r?lmas?na kar?? her t?rl? m?cadeleyi vereceklerini; konuyla ilgili T?rk-?? ile g?r??me yapt?klar?n? ve T?rk-???in de ?n?m?zdeki g?nlerde i? b?rakma ve uyar? eylemi gibi kararlar? kamuoyuna a??klayaca??n? bildirdi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net