G?ND?N?M

 • AA?n?n haberine g?re T?rk-?? Konfederasyonu, aral?k ba??nda yap?lacak kongre haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor.


  AA?n?n haberine g?re T?rk-?? Konfederasyonu, aral?k ba??nda yap?lacak kongre haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor. Bug?ne kadar T?rk-?? Ba?kanl??? i?in adayl???n? a??klayan tek isim olan Salih K?l??, kongre hakk?nda g?r?? bildirirken ?i??i hareketinin 2008 y?l? ve sonras?nda ciddi sorunlarla kar?? kar??ya kalaca??n?? savunuyor ve ?sosyal g?venlik, Sendikalar Kanunu, Toplu ?? S?zle?mesi, Grev ve Lokavt Kanunu, zorunlu istihdam, b?lgesel asgari ?cret ve k?dem tazminat?n? i?eren istihdam paketi ve ?zelle?tirme uygulamalar?n?n ?nemli g?ndem maddeleri olarak kar??lar?na ??kaca??n?? ifade ediyor. ??rg?tlenme ?artlar?n?n zorla?mas?na kar?? geni? bir ?rg?tlenme stratejisinin hayata ge?irilmesi gerekti?ini?, ?istihdamdaki par?alanma, sendikal hak ve ?zg?rl?klerden mahrum ?al??t?rma ve ta?eron uygulamalar?na kar?? mutlaka tedbirler al?nmas? gerekti?ini? belirterek ????i hareketi, ?al??anlar, sendikal hareket, ?al??ma hayat?n?n sorunlar? konusunda ?n?m?zdeki s?re?te samimiyet s?nav? verecektir? diyor.
  Bu haberi okuyunca sormadan edemiyoruz. T?rk-???in mevcut y?neticileri ve genel ba?kan? acaba ba?ka bir ?lkede mi ya??yor? Ya da T?rk-???i kendileri de?il de ba?kalar? m? y?netiyor?
  ??rg?tlenme ?artlar?n?n zorla?mas?na kar?? geni? bir ?rg?tlenme stratejisinin hayata ge?irilmesi gerekti?ini? dile getiren K?l?? ve tekstil y?neticileri, ?rg?tlenme m?cadelesi veren Aky?l Tekstil i??ileri Ankara?ya kadar geldikleri halde, onlarla randevu almad?klar? i?in g?r??mekten ka??nmakta ve ?Yapacak bir ?ey yok? diyebilmektedirler. Novamed i??ileri ?rg?tlenme m?cadelesi verirken ve Petrol-??, b?t?n g?c?yle i??ilere destek olurken T?rk-?? y?neticileri sanki bu sorun kendilerini hi? ilgilendirmiyormu??as?na bir tutum sergilemektedirler. Hava-?? grev a?amas?na gelirken soruna her kesim m?dahale etti?i halde, T?rk-?? y?netimi bu soruna da gereken duyarl?l??? g?stermekten ka??nd?. ?? haftay? geride b?rakan Telekom grevine y?nelik sabotaj su?lamalar?, grev k?r?c?l???, vali, polis ve patron m?dahaleleri s?rerken ve toplumun hemen t?m kesimleri bu greve destek olurken, T?rk-?? y?netimi kendisine ba?l? T?rkiye Haber-?? Sendikas??n? da yaln?z b?rakt?. ?lkenin her yan?nda irili ufakl? onlarca grev, direni? ve ?rg?tlenme m?cadelesi s?rerken en b?y?k i??i konfederasyonu y?neticileri bu grev ve direni?lere en k???k bir ilgi g?stermediler. Bu ?rnekler daha da ?e?itlendirilebilir.
  Bunlar, T?rk-???in (elbette di?er konfederasyonlar?n da) yapmad?klar?. Peki yapt?klar? yok mu?
  Bakal?m neler yapm??lar:
  1) ???i sendikalar? konfederasyonlar?n?n t?m? ?al??anlar?n ?rg?ts?z olan y?zde 80?lik k?sm?n? ?rg?tlemek yerine, ?rg?tl? i?yerlerinde sendika de?i?tirme giri?imleri ile sendikalar aras? rekabete giri?tiler.
  2) Sosyal diyalog ad? alt?nda h?k?metin ve patron ?rg?tlerinin ??karlar?na uygun olarak al?nan kararlara kat?larak me?ruiyet kazand?rmaya ?al??t?lar.
  3) ?? (K?lelik) Yasas??n?n haz?rl?k a?amas?nda yapt?klar? gibi, i??iler ve emek?ilerin sa?l?k ve sosyal g?venlik haklar?n?n gasp? demek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas??n?n haziran ay?na kadar ??kar?lmas? i?in h?k?met ve i?veren sendikas? ile komisyon kurma karar? ald?lar.
  4) 2820 say?l? Sendikalar Yasas? ve 2821 say?l? Toplu ?? S?zle?mesi Grev ve Lokavt Yasas??nda demokratikle?meyi sa?lamayan ve esas? etkilemeyen birka? de?i?ikli?e raz? olarak bu yasalardaki 12 Eyl?l d?zenlemelerini korumay? kararla?t?rd?lar.
  5) Y?kseltilen ?rk??-gerici k??k?rtmalara destek olarak i??ilerin birli?ini ve dayan??mas?n? da??tmaya hizmet ettiler.
  Yapt?klar? yapacaklar?n?n g?vencesi olan sendika b?rokrasisine kar?? i??i s?n?f?m?z, birli?ini ve dayan??mas?n? g??lendirmek ve s?n?f?n ?rg?tleri olan sendikalardan patron i?birlik?ilerini temizlemek g?revi ile kar?? kar??yad?r.
  Birle?en ?rg?tl? i??ilerin yenilmezli?ini bir kez daha g?stermenin zaman?d?r.
  Not: 3 Kas?m?da Ankara?da sava? k??k?rt?c?lar?na kar?? bar?? ve karde?lik i?in y?r?yen on binlerce emek?iyi ve onlar? bir araya getiren ?rg?tleri, sorumlu tutumlar?ndan dolay? kutluyoruz.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net