YA?ADIK?A

 • Mikrofonu eline alan her y?netici atalar?m?z?n kahramanl?klar?ndan s?z eder. Bu vatan?n onlar?n kanlar?yla suland???n? s?ylerler.


  Mikrofonu eline alan her y?netici atalar?m?z?n kahramanl?klar?ndan s?z eder. Bu vatan?n onlar?n kanlar?yla suland???n? s?ylerler. Ger?i bu nutuklar? atanlar?n dedeleri ger?ekten de bu vatan i?in kanlar?n? canlar?n? vermi?ler midir, yoksa bizimkiler sava??rken onlar?n dedeleri mal m?lk m? edinmi?lerdir, bilinmez ama gene de bu nutuklar? atarlar.
  Abart?l? nutuklar atan karar vericiler, ??ehit kan?yla sulanm?? bu kutsal topraklar?n? siyan?rle zehirlenmesinde nedense herhangi bir sak?nca g?rmezler. ?lkemizin zehirli at?k deposuna d?nmesinden, orada burada zehirli varillerin ??kmas?ndan, yeralt? ve yer?st? sular?m?z?n, topra??m?z?n kirletilmesinden herhangi bir rahats?zl?k duymamaktad?rlar. ?lkenin en g?zel yerlerinin yabanc? ve yerli firmalar taraf?ndan talan edilmesini ??lkenin kurtulu?u? i?in gerekli g?stermeye ?al??maktad?rlar. Me?er ne kurtulmaz bir ?lkeymi?iz! Onlarca senedir kurtara kurtara bitiremediler. Ama bu sefer ya onlar t?mden sat?p kurtulacaklar, ya da bizler bu ?lkeyi bu ?kurtar?c?lardan? kurtaraca??z.
  Seksenli y?llarda ??lkeyi kurtarmak i?in? baz? K?T?lerin sat?lmas? gerekiyor dediler. ?nce bu kurumlara gerekli yat?r?mlar yap?lmad?, zarar ettirildi. Sonra da ??lkenin kurtulu?u? i?in ?? be? kuru?a satmaya ba?lad?lar. Satmasalard?, bu zararlar maazallah ?lkeyi bat?racakt?! S?merbank fabrikalar?, Et ve Bal?k Kurumu tesisleri ve ba?ka bir?ok ?zarar eden? tesisler sat?ld?. Ama ?lke gene kurtulamad?.
  Bu kez k?r edenlerin de sat?lmas? gerekiyordu. En k?rl? kurumlar sat?lmaya ba?lad?. Hem de de?erinin ?ok alt?nda bir fiyatla sat?ld?lar. Bunlar?n bir k?sm?n?n sat??? yarg?dan geri d?nd?. Ama ?lkeyi y?netenler hi?bir ?ekilde y?lm?yorlard?. ?lkeyi ?kurtarmay?? kafalar?na koymu?lard? bir kere. ?lle kurtaracaklard?. Yarg?dan d?nenleri ?kitab?na uydurup? gene satt?lar. Ama vatan bir t?rl? kurtulam?yordu. Y?neticiler kararl?yd?lar, ille kurtaracaklard?. Hizmet sekt?r?n? sat??a ??kard?lar. Haberle?meyi ve enerjiyi ?zelle?tirdiler. Telekom ?al??anlar?; burjuva bas?n?n?n b?t?n sans?rleme ve ?arp?tmalar?na kar??n, bu grevde ?zelle?tirmenin ne oldu?unu hem kendileri ??renmekte, hem de ?lkeye ??retmeye ?al??maktad?rlar. Enerjide elde kalanlar ise ?vatan? kurtarmak i?in? ?n?m?zdeki sene sat?lacak.
  Demek ki vatan bu seneki sat??larla da kurtulamayacak!
  S?rada vatan? ?kurtarmak? i?in ne var?
  N?kleer santrallerin kurulmas? var.
  ?da Da???n?n Bergamala?t?r?lmas? var.
  Artvin?de Ceratepe?nin Bergamala?t?r?lmas? var.
  Elde kalan ve yeni kurulacak elektrik ?retim ve da??t?m tesislerinin sat?lmas? var.
  Bor madenlerinin sat?lmas? var.
  Bunlarda yetmezse, milyonlarca gencimizin kan? var, can? var.
  Nas?l olsa ?her T?rk asker do?ar!?
  Zaten Soros da ?lkemizin ?en iyi ihra? ?r?n??n?n askerlerimiz oldu?unu s?ylememi? miydi?
  Bu ?lkeyi kurtar?c?lardan kurtarmak i?in uydudan al?nan iki resme bakmak san?r?m yeterlidir. Bunlardan birisi Bergama Ovac?k??n ?kurtar?lm??? halini, ?b?r? de Kazda???n?n hen?z ?kurtar?lmam??? bakir durumunu g?steriyor. ?imdi Bergama?daki bu araziyi eski durumuna getirmek i?in elde edilen alt?nlar?n ka? kat? masraf gerekir? Sat????lar ?nce bunun hesab?n? vermelidirler.
  Enver ?at
  www.evrensel.net