05 Kasım 2007 00:00

Karanl??a do?ru bir ad?m daha...

Pakistan tarihi ile ilgili olan herhangi biri i?in, ?lkede ordu taraf?ndan ola?an?st? hal ilan edilmesi s?rpriz olmam??t?r.

Paylaş

Pakistan tarihi ile ilgili olan herhangi biri i?in, ?lkede ordu taraf?ndan ola?an?st? hal ilan edilmesi s?rpriz olmam??t?r. Bu ?lkede s?k?y?netim antibiyotik haline geldi. Ayn? etkiyi elde etmek i?in dozu iki kat?na ??karmak zorunda. Bu, darbe i?inde darbe.
General Pervez M??erref, ?lkeyi sivil bir vitrinle y?netiyor ama, iktidar?n?n temeli orduya ba?l?. Ve ola?an?st? hal ilan eden, 1973 Anayasas??n? ask?ya alan, h?k?mete ba?l? olmayan t?m televizyon kanallar?n?n yay?n?n? durduran, cep telefonu a??n? kesen, paramiliter birliklerle Y?ksek Mahkeme?yi ku?atan, mahkeme ba?yarg?c?n? g?revden uzakla?t?ran, barolar birli?i ba?kan?n? tutuklayan ve ?lkenin tarihinde yeni bir karanl?k d?nem ba?latan da genelkurmay ba?kan?n?n ta kendisi.
Neden? Y?ksek Mahkeme?nin gelecek hafta verece?i karar?n, M??erref?in se?imlere itiraz etmesini imkans?z hale getirebilece?inden korktular? Anayasay? ask?ya alma karar? birka? hafta ?nce al?nm??t?. G?venilir kaynaklara g?re (eski ba?bakan) Benazir Butto, resmi s?zc?s?n?n ??ok oldu? a??klamas?n?n aksine, bilgilendirilmi?ti ve darbe olmadan ?lkeyi terk etmeyi se?ti.
?ktidar?n b?y?s?ne kap?lm?? haldeki Butto, ?imdi iktidar?n kolay bulunmaz kalaca??n? fark etmi? olabilir. Butto son manevray? desteklerse, bu, siyasi bir intihar olur. E?er generali indirmeye karar verirse (Ge?en gece, onu s?zlerini tutmamakla su?lad?) kendisini bu yola iten ABD D??i?leri Bakanl????n?n g?venine ihanet ediyor olacak.
ABD ye?il ???k yakt? m??
S?k?y?netim taraf?ndan hedefe konan iki kurum; adli te?kilat ve bir?o?unun muhabirleri, politikac?lar?n asla vermedi?i bilgiyi sa?layan televizyon ve gazete yay?nc?lar? oldu. Geo TV, yay?n?n? yurtd???ndan s?rd?r?yor. Kanal?n keskin muhabirlerinden biri olan Hamid Mir, ABD B?y?kel?ili?i?nin darbeye ?ye?il ???k? yakt???na inand???n?, ??nk? Amerikal?lar?n, Y?ksek Mahkeme ba?kan?n? ?Taliban sempatizan?? ve ba? belas? olarak g?rd?klerini s?yledi.
Rejim, M??erref bu y?l ba??nda, Y?ksek Mahkeme Ba?kan? Iftikar ?audhry?yi g?revden ald??? zaman ve bu karar, 6 ay s?ren, h?k?meti geri ad?m atmaya zorlayan kitlesel g?sterileri tetikledi?inde ortaya ??kan ciddi bir hukuk krizi ile kar?? kar??ya kalm??t?. ?audhry?nin kararlar?ndan baz?lar?, ?kaybolan mahkumlar?, kad?nlara y?nelik taciz ve ?i?irilmi? ?zelle?tirmeler gibi ?nemli konularda h?k?meti zorlam??t?. ?niformal? devlet ba?kan?n? yasad??? ilan edebilece?inden korkuluyordu.
Ge?mi?ten bu yana zay?f olan devlet ve yarg?n?n birbirinden ba??ms?z olmas? talebiyle y?r?t?len m?cadele, kritik ?neme sahip. Pakistan??n yarg??lar? genelde yumu?ak ba?l?. Askeri liderlere direnenler derhal uzakla?t?r?lm??t?r, dolay?s?yla bu mahkeme ba?yarg?c?n?n m?cadele etme karar?, ?a??rt?c? oldu?u kadar ?ok ?nemliydi ve ola?an?st? sayg? kazand?rd?.
Pakistan, d?nya medyas?nda generallerin, ahlaks?z politikac?lar?n ve sakall? delilerin ?lkesi olarak g?r?l?r. Ba?yarg?c?n iadesi i?in y?r?t?len m?cadele, ?lke i?in farkl? bir g?r?nt? sundu. Y?ksek Mahkeme?nin, M??erref i?in y?r?rl??e konulan yeni muafiyet kararlar?n?n anayasal olmad???n? ve yasad??? oldu?unu bildiren deklarasyonu kahramancayd?. Bunun z?dd? olarak, alelacele yemin eden yeni ba?yarg?c?n foyas? yak?nda ortaya ??kacakt?r; ?niforma i?indeki adamlar?n yardak??s?...
Anayasa ?? aydan fazla ask?da kal?rsa M??erref, ordu taraf?ndan bir kenara at?labilir ve yerine yeni bir g??l? adam koyulabilir. Ya da ama? Mahkeme?yi temizlemek ve medyay? kontrol etmekle s?n?rl? olabilir. Bu durumda M??erref?in, hileli ocak se?imleri kesinlik kazan?r. Durum ne olursa olsun, Pakistan??n gecenin dehlizlerine do?ru uzun yolculu?u s?r?yor.
(Independent?tan ?eviren ?zlem Y?ld?zer)
Tar?k Ali
ÖNCEKİ HABER

NY Times: ABD?ye k?t? haber

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa