Madenciler bu defa baltay? Kaz?a vurdular

Marmara ?evre Platformu?nun (MAR?EP) 28. B?lge Toplant?s??nda Kazda???nda yap?lmak istenen alt?n madencili?i tart???ld?.


Marmara ?evre Platformu?nun (MAR?EP) 28. B?lge Toplant?s??nda Kazda???nda yap?lmak istenen alt?n madencili?i tart???ld?. Toplant?da yap?lan konu?malarda y?re halk?n?n tarihsel bir gelenek halini alan diren?li m?cadelesine at?fta bulunularak, ???galciler bu kez baltay? Kaz?a vurdular? denildi.
?anakkale Belediyesi Sosyal Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen toplant?ya MAR?EP ?yelerinin yan? s?ra Ege B?lgesi ?evre ?rg?tlerinin olu?turdu?u EGE?EP ?yeleri, Kazda?? ?evresindeki yerle?im birimlerinin belediye ba?kanlar?, bilim insanlar? ve y?re halk? kat?ld?.
Kazda???nda yap?lan alt?n arama ?al??malar?na ili?kin bilgilendirme toplant?s? niteli?i ta??yan toplant?, sabah?n erken saatlerinden ak?ama canl? tart??malarla ger?ekle?tirildi. Bilim insanlar? taraf?ndan ger?ekle?tirilen sunumlarda Kazda?? ve Biga Yar?madas??nda yap?lmak istenen alt?n madencili?i masaya yat?r?ld?.
Van Y?z?nc? Y?l ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. ?lyas Y?lmazer, ?Kazda?lar??na Bilin?li Sald?r?? ba?l?kl? sunumunda, ?zellikle Karadeniz Sahil Yolu?nun yap?m? s?ras?nda ya?anan do?a katliam? ile Kazda???nda yap?lmak istenen katliam?n birbirine benzedi?ini dile getirdi.
?Talan yasas? ?n?n? a??t?
?Madencilik mi? Talan m?? Madencilikle ?lgili Hukuki D?zenlemeler? konulu bir sunum yapan EGE?EP D?nem S?zc?s? Av. Arif Ali Cang? da, AKP H?k?meti?nin Maden Yasas??nda yapt??? de?i?ikliklerle yeni talanlar?n ?n?n? a?t???n? belirterek, insan?n en do?al hakk? olan ya?am hakk?n?n madencili?e kurban edildi?ini kaydetti.
?Kaz Da?lar? ve Biga Yar?madas??ndaki Madencilik Haz?rl?klar?? adl? sunumunda, T?rkiye?de yap?lan madencilik ?al??malar?n?n ?ok eskilere dayand???n? hat?rlatan Jeoloji Y?ksek M?hendisi Tahir ?ng?r, ?1970 y?l?na kadar yap?lan madencilik, cumhuriyet?i bir yap?ya sahipti. Ancak bu tarihten itibaren yabanc? sermayeye a??lan maden, a??k?a talana d?n??t?? ?eklinde konu?tu. Kazda???n?n mitolojik ge?mi?inden ve Truva sava?lar?ndan bahseden ?ng?r, y?re halk?n?n tarihsel bir gelenek halini alan diren?li m?cadelesini kastederek, ???galciler bu kez baltay? Kaz?a vurdular? dedi. Panelde ayr?ca ?Madencilikte S?m?rgecilik?, ?Alt?n Madencili?i, Termik Santraller ve Sa?l??a Olan Etkileri?, ?Maden Aray?c?l??? ve Termik Santraller ?zerine Ormanc?l???m?z? konulu sunumlar ger?ekle?tirildi.
?te yandan Do?u Akdeniz ?evre Dernekleri Platformu Sekreteri Oktay Demirkan Kazda???nda alt?n aranmas?na kar?? m?cadele eden y?re halk?na destek i?in a??klama yapt?. ?Kazda???nda 1 trilyon ton topra??n i?lenmesi i?in 400 bin ton siyan?r kullan?laca??n?? dile getirdi. (?anakkale/EVRENSEL)
Toplant? sonras? eylem yap?ld?

?stanbul, Tekirda?, Bursa, Bal?kesir, ?anakkale ve Edirne?deki 40 ?evre ve kitle ?rg?t?n?n olu?turdu?u MAR?EP 28. B?lge Toplant?s? sonras?nda Cumhuriyet Meydan??ndan ?skele?ye kadar y?r?yerek ?Kaz Da?lar??nda Alt?n Aramaya Hay?r? ad? alt?nda kitlesel eylem yapt?. MAR?EP D?nem S?zc?s? Didem Y?lmaz eylemde yapt??? konu?mada, d?nyadaki en ?nemli ekolojik b?lgeden biri olan Kaz Da?lar??n?n Alpler?den sonra d?nyan?n en fazla oksijen ?reten ikinci b?lgesi oldu?unu hat?rlatarak, Kaz Da?lar? ?l?e?inde 43 adet endemik bitki t?r?n? b?nyesinde bar?nd?ran b?lgenin yabani bitkiler i?in bir gen bankas? oldu?una dikkat ?eki. ?zmir Sel?uk?tan gelen ve boynuna mandalina, zeytin ve ?z?m asarak Kaz Da?lar??nda alt?n arama ?al??malar?n? protesto eden ?evre Do?a ve K?lt?r Derne?i (ESEF?ET) Ba?kan? Tekin Karada?? (Toprakdede) ise meyve yeti?tirdi?ini belirterek, ?Alt?n yenmez, i?ilmez, koklanmaz, ok?anmaz. Alt?n ?s?tmaz. Alt?n kand?r?r, aldat?r, zehirler ve ?ld?r?r. Toplumu, do?ay?, suyu ?ld?r?r? diye konu?tu.
www.evrensel.net