D?ner sermaye ?demeleri yarg?ya ta??nd?

T?rk Sa?l?k-Sen, ?niversite hastanelerinde 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun 4/B maddesine g?re ?al??an s?zle?meli personele d?ner sermaye ?demesi yap?lmas? i?in idare mahkemelerinde davalar a?t?.


T?rk Sa?l?k-Sen, ?niversite hastanelerinde 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun 4/B maddesine g?re ?al??an s?zle?meli personele d?ner sermaye ?demesi yap?lmas? i?in idare mahkemelerinde davalar a?t?.
T?rk Sa?l?k-Sen, 657 say?l? Yasa?n?n 4/B maddesine g?re s?zle?meli stat?de ?al??an sa?l?k personeline d?ner sermaye ?demesi yap?lmas? i?in ?e?itli ?niversite hastanelerine ba?vurular yapm??t?. Bu ba?vurulara yan?t verilmemesi ?zerine s?z konusu sendika, konuyu yarg?ya ta??d?.
T?rk Sa?l?k-Sen taraf?ndan bug?ne kadar Gazi, Hacettepe, Zonguldak Kara Elmas, Kocaeli ve Kahramanmara? S?t?? ?mam ?niversitesi T?p Fak?ltesi hastanelerinde 4/B maddesine g?re istihdam edilen s?zle?meli sa?l?k personelinin d?ner sermaye ek ?demesinden faydaland?r?lmas? i?in idare mahkemelerine davalar a??ld?.
A??lan davalarla ilgili dilek?elerde, yasalarda ?demelerin yap?lmas? gerekti?ine dair bulunan a??k h?kme ra?men personele ek ?deme yap?lmamas?n?n hukuka uygun olmad??? kaydedilen dilek?elerde, d?ner sermayeden faydalanan kadrolu personelle ayn? i?i yapan s?zle?meli personelin bu haktan mahrum b?rak?lmas?n?n Anayasa?n?n 10. maddesinde d?zenlenen ?kanun ?n?nde e?itlik? ilkesine ayk?r? oldu?u ifade edildi.
T?rk Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan? ?nder Kahveci, ?niversite hastanelerinde g?rev yapan 4/B?li personele d?ner sermaye ?denmemesinin b?y?k bir haks?zl?k oldu?unu belirterek, haks?zl??a son verilmesi i?in dava ??k?tlar?n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net