?Ebe ve hem?ireler haklar?na kavu?mal??

Sa?l?k-Sen Ankara 1 No?lu ?ube Ba?kan? ?enol ?ahin, vekil ebe ve hem?irelerin 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun 86?nc? maddesine g?re atand???n? ve kanuna g?re d?ner sermayeden almalar? gereken pay?n verilmedi?ini bildirdi.


Sa?l?k-Sen Ankara 1 No?lu ?ube Ba?kan? ?enol ?ahin, vekil ebe ve hem?irelerin 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nun 86?nc? maddesine g?re atand???n? ve kanuna g?re d?ner sermayeden almalar? gereken pay?n verilmedi?ini bildirdi. ?ahin d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, Sa?l?k Bakanl????na ba?l? sa?l?k kurumlar?nda ?al??anlara d?ner sermaye gelirlerinden ek ?deme yap?lmas?na dair y?netmeli?e g?re, ?Vekalet g?revine ba?lan?ld??? tarihten itibaren vekalet ettikleri kadro veya g?revler i?in ?ng?r?len ?Tavan Ek ?deme Katsay?s?? ile ?Hizmet Alan? Kadro-Unvan Katsay?s?? esas al?nmak suretiyle ek ?deme yap?l?r? denildi?ini belirtti. Ankara?da 132 vekil ebe ve hem?irenin g?rev yapt???n? aktaran ?ahin, vekil olarak g?rev yapan bir hem?irenin, emsali bir memurun alm?? oldu?u ayl???n ??te ikisini ald???n? belirtti. ?Vekil ebe ve hem?ireler ne zaman d?ner sermaye alacaklar? diye soran ?ahin, Sa?l?k Bakanl????n? ?al??anlara kar?? daha insafl? davranmaya ?a??rd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net