Bir cinayet davas? b?yle y?r?mez!

Gazeteci Hrant Dink, ?lke i?in istedi?i e?itlik ve karde?li?i "?lkokul kitaplar?nda Ali hep topu Ay?e'ye at?yor. Ali topu biraz da Agop'a atsa ne olur yani" diye ?zetliyordu.


Gazeteci Hrant Dink, ?lke i?in istedi?i e?itlik ve karde?li?i "?lkokul kitaplar?nda Ali hep topu Ay?e'ye at?yor. Ali topu biraz da Agop'a atsa ne olur yani" diye ?zetliyordu.
19 Ocak 2007 g?n? genel yay?n y?netmeni oldu?u Agos gazetesi ?n?nde katledilmesinin ard?ndan ba?layan dava s?reci T?rkiye'de adalet, e?itlik, yarg?n?n ba??ms?zl??? ve demokrasi ad?na bir emsal davaya d?n??t?. Devletin "g?venlik g??leri"nin, Hrant Dink'e suikast planland???n? neredeyse bir y?l ?nceden bildikleri halde hi?bir ?ey yapmad??? ortaya ??kt? ?nce. Ancak cinayeti ?nlemedi?i i?in hakk?nda soru?turma istenen emniyet g?revlileri "kusursuz" bulunabildi. Dava ile ilgili en h?zl? yarg?lananlar ise cinayeti haber yapan gazeteciler oldu. Daha ?zerinden bir ay ge?meden katliam aklanmaya, san?klar kahraman ilan edilmeye ba?land?. Cinayeti ?ven ?ark?lar yaz?ld?, klipler ?ekildi. Bu s?rada Dink'in avukatlar? delillerin gizlendi?ini, tahrip edildi?ini hayk?r?p durdular, ancak dikkate al?nmad?lar. Son olarak Dink'i alenen tehdit edenler, yarg?land??? 301. madde duru?malar?nda yumurta ve bozuk para f?rlatanlar hakk?nda da soru?turma a??lmas?na gerek olmad??? karar? verildi. Davan?n m?dahil avukatlar?ndan Av. Fethiye ?etin, suikasttan bug?ne ge?en 10 ay? de?erlendirirken Rakel Dink'in bahsetti?i "bir bebekten katil yaratan karanl???n" ortaya ??kar?labilece?i kadar olay?n su y?z?ne ??kt???n? da hat?rlat?yor.
Yani top art?k yarg?da.
Top, Ali'de...

Son geli?me, 8 polis hakk?ndaki soru?turman?n ?n?n?n tamamen kapanmas? oldu. Nas?l de?erlendiriyorsunuz? ??nk? Tuncel?le telefon g?r??melerinde polisin cinayetin en ince ayr?nt?s?na kadar nas?l i?lenece?ini bildi?i ortadayd?...
Bu soru?turman?n konusu polisin, Hrant Dink cinayeti kar??s?nda ??nleme? g?revini yapmamas?, g?revini ihmaliydi. Trabzon Emniyet M?d?r? Ramazan Aky?rek zaman?nda, Erhan Tuncel yard?mc? istihbarat eleman? yap?l?yor ve b?t?n ayr?nt?lar?yla Yasin Hayal?in Dink?e suikast haz?rl???nda oldu?unu emniyete bildiriyor. Sonra Aky?rek, Ankara?ya ?stihbarat Daire Ba?kan? oldu. Tuncel ile telefon g?r??meleri ortaya ??kan M.Z. isimli polis de vard? soru?turma kapsam?nda. Fakat kusur bulmad? m?fetti?ler ve il idare kurulu karar? da ayn? ?ekilde ??kt?. B?lge idare mahkemesine itiraz ettik. Ancak mahkemenin verdi?i karar kesin. Halbuki cinayetin i?lenece?i b?t?n ayr?nt?s? biliniyor; nas?l i?lenece?i, ensesinden vurulaca??, cinayetten sonra nas?l davran?laca??... Buna ra?men hi?bir ?nlem al?nm?yor. Devlet niye var? Polis, jandarma, istihbarat... Bizi korumak, bizim ya?am hakk?m?z? ve di?er haklar?m?z? korumak i?in varlar. G?r?yoruz ki devletin s?rf bu ama?la kurulmu? te?kilatlar? g?revlerini yapm?yorlar. Anayasa?ya, ceza kanunlar?na, polis ve jandarma te?kilat? kanun ve y?netmeliklerine, ilgili t?m kanun ve y?netmeliklere ayk?r? davran?lm??t?r. Bir hukuk?u olarak bunun kar??s?nda isyan etmemek imkans?z.
Baz? temel noktalar var cinayette. Biri cinayetin ?nceden bilinmesiydi. Bunun yan?nda Dink?i valili?e ?a??r?p ?uyaran? ?stanbul Vali Yard?mc?s? Erg?n G?ng?r, Dink?i tehdit etti?i a??klanan Veli K???k, tetik?ilerin ili?kilerinin tespit edildi?i B?y?k Birlik Partisi var. Bu noktalar g?ndemden d??meye ba?lad?...
Bu sadece Pelitli?de de planlanm?? bir cinayet de?il. Olduk?a uzun bir haz?rl?k s?reci var. Dink?i hedef g?steren, davay? a?an, o davada onu bir nefret objesi haline getiren, Yasin Hayalleri sald?racak hale getiren bir s?re? var. S?re? 2004 ?ubat??nda Hrant??n vali yard?mc?s? taraf?ndan ?a??r?lmas?yla ba?l?yor. Vali yard?mc?s?n?n yan?nda iki ki?i var, biri kad?n. Hrant?a tabiri caizse aba alt?ndan sopa g?stererek ?Biri ??kar bir g?n bir ?ey yapabilir sana? demeye getiriyorlar. Demek ki devletin vali yard?mc?s?, istihbarat g?revlileri biliyorlar ki, Hrant tehlikededir. Bu hi? ara?t?r?lmad?. ?kincisi, cinayetin baz? kurumlara de?en ?ok ?nemli noktalar? var. Jandarmaya, polise de?en; san?k profiline bakt???m?zda BBP ve onun Alperenler ?rg?t?ne ?ok de?en noktalar? var. Etkin bir soru?turma ile bunlar a???a ??kart?labilir. Bir de ?stanbul aya?? var. Cinayete giden o uzun s?re?, ?stanbul aya??ndaki ?rg?tlenme ve cinayetin de?di?i noktalar?n iyice a??lmas? gerekiyor. Bunlar yap?lmazsa bu cinayet zaten bu ?ekilde kapat?lacak.
Bir de dava s?recindeki gizlilik konusu ?nemli. Avukatlara verilmeyen dosyalar var. Neden bu gizlilik?
M?dahil avukatlar olarak soru?turman?n i?ine dahil edildi?imizde g?rd?k ki mesela MOBESE kay?tlar?nda, Akbank??n kamera kay?tlar?nda cinayet sabah?ndan ??lene kadar olan g?r?nt?ler yok. Bu ?ok ?nemli. Akbank g?revlileri ?Biz b?t?n g?r?nt?leri verdik? dediler. Bu bir ?rnek. Soru?turman?n selameti a??s?ndan ?soru?turman?n gizlili?i? vard?r yasalar?m?zda. Ama bu gizlilik m?dahil avukatlar?n? kapsamamal?yd?. Dosya a??ld???nda ise bir s?r? ?ey i?in ge? olmu?tu art?k. Zaman?n Trabzon Emniyet M?d?r? Ramazan Aky?rek, ?u anda ?stihbarat Dairesi Ba?kan?. Polis memuru M.Z. de onun yan?na atand?. Bu b?yle oldu?u s?rece etkili bir soru?turmadan s?z edemeyiz. ??nk? istenen delilleri mahkemeye onlar g?nderiyor. Bu da ?ok b?y?k bir eksiklik. Burada delil gizleme var, delil yok etme var, delilleri de?i?tirme var, su?lular? kay?rma var, ne ararsan var. Oysa bir cinayet davas? b?yle y?r?mez.

Ana dava d???nda idari soru?turmalar a??ld?. Kimler hakk?nda hangi soru?turmalar istendi?
 • ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi?nde y?r?yen, O.S?nin de yarg?land??? ana dava var.
 • Cinayete giderken haberi oldu?u halde ?nlemedi?i i?in ?stanbul Emniyeti ile ilgili soru?turma devam ediyor.
 • Trabzon?da jandarma ile ilgili bir soru?turma devam ediyor
 • Trabzon Emniyeti ile ilgili bir soru?turma vard?, bitti.
 • O.S?nin yakaland??? s?rada ona kahraman muamelesi yap?lmas?yla ilgili bir soru?turma vard? Samsun?da. Dava a??ld?, devam ediyor.
  Ayr?ca Trabzon Cumhuriyet Savc?s??n?n ?n?nde ?u iddialarla dosyalar var:
 • Delillerin gizlenmesi, yok edilmesi, su?lular?n kay?r?lmas?.
 • McDonalds??n bombalanmas? ile ilgili iddialar. McDonalds bombalamas? sonucunda Yasin Hayal?in kanl? pantolonunu Erhan Tuncel?in evinde buluyor, ancak gizliyor g?venlik g??leri. ??nk? Tuncel?i o olayda muhbir yap?yorlar. Hem Tuncel?in olaya katk?s? gizleniyor. Yani savc?lardan delil gizleniyor g?rd???n?z gibi. Kanl? pantolan gizleniyor. Tuncel?in muhbir k?l?nmas? da zaten yasaya ayk?r?. Bununla ilgili de soru?turma var. Bunlar hen?z cumhuriyet savc?s?n?n ?n?nde ?ylece duruyor.
  Bunlar as?l cinayet davas?yla ba?lant?l? su?lard?r. Ba?lant?l? su? kavram? ceza mahkemelerinde vard?r. Bu ba?lant?l? su? kavram?n? ?ne s?rerek bunlar?n ana davayla birle?tirilmesini istiyoruz..

  Siz siyasi irade bir yere geldikten sonra cinayetin ?zerine gitmeyi b?rakt?, demi?tiniz. Nereden sonra ve neden b?rakt??
  ?ok k?sa s?rede tetik?i ve yak?n ?evresi yakaland?. Pek ?ok siyasi cinayet faili me?hul kalm??t?. Fakat sonras?nda b?rak?ld?. Ben burada biraz spek?lasyon yapaca??m. Dosyaya bakt???mda baz? a??k u?lar?n kapat?ld???n? hissediyorum. ?rne?in polisin i?inde yap?lan soru?turmada bir?ok ?ey kapat?l?yor. Acaba birtak?m pazarl?klara, birtak?m hesaplara feda m? edildi bu soru?turman?n ak?beti, diye sormaktan da kendimi alam?yorum.

  Yine TCK 301?den Agos gazetesi y?neticileri Dink?in o?lu Arat Dink ve Sarkis Seropyan ceza ald?. Dink, ?301?den bir g?n bile ceza al?rsam burada ya?ayamam? diyordu. ?imdi Dink ailesi ne d???n?yor bu ceza hakk?nda?
  Ne d???nebilirler ki! Eski 159. madde yani yeni 301, bu maddeden yarg?lanan? bir ?vatan haini?, nefret objesi haline getiriyor ve hedef g?steriyor. Hrant Dink?i bir hedef haline getirdi ve sonunda Dink hayat?n? kaybetti. ?imdi Arat Dink ya da Seropyan??n bu s?rece sokulmas? aileyi de kayg?land?r?yor tabii ki. Ertesi g?n baz? gazetelerde ?T?rkl??? a?a??lad?lar? diye ??kt?! ?l?r m?s?n ?ld?r?r m?s?n! Oysa sadece bir haber yap?yorlar, Hrant Dink 1915?e soyk?r?m demi? diye. B?t?n gazetelerin yapt??? gibi... Kald? ki di?er gazeteler Agos?tan ?nce yap?yorlar, ilk yapan da Yeni ?a? gazetesi. E?er bu bir su? ise ki asla de?il, o zaman bu gazeteye de a??lmas? laz?m. Bir haberden ceza verildi. Yani Hrant Dink ya?asayd? ona vereceklerdi bu cezay?. Hrant Dink ?ld?. Agos?a verdiler. Yani ?unu diyorlar: Ermeni isen sen kendini g?r?nmez k?lacaks?n bu ?lkede. Bir g?n hem de Ermeni olarak ortaya ??k?p bir ?eyler s?ylersen, i?te o zaman biz seni hi? kimseye yapmad???m?z bir ?ekilde cezaland?r?r?z. Diyorum ki tipik bir ayr?mc?l?k bu. Ermeni olduklar? i?in verilmi?tir bu ceza.
  ?at??malarda ?len askerler i?in yap?lan y?r?y?? ve de?erlendirmelerde, ?Dink?in cenazesinde y?r?yenler ?imdi neredeler? gibi bir kar??la?t?rma yap?l?yor. ?12 asker bir Hrant etmiyor mu? pankartlar? yaz?l?yor. Neden bu dikkat ve kar??la?t?rma?
  Benim mant???m i?inde hi?bir ?ekilde kavrayabilece?im bir ?ey de?il bu. Bir sistem yarat?yorsunuz. Herkesin ayn? d???nd???, sizin inand???n?z ?eylere inand???, tarihe sizin koydu?unuz s?n?rlar i?inde bakt??? bir sistem. Bunun i?in yasaklar koyuyorsunuz, cezalar veriyorsunuz. G?n geliyor farkl? bir ?ey ??k?yor ortaya. B?t?n bunlar o sisteminizin ba?ar?s?zl???n? size g?steriyor. O ba?ar?s?zl???n sorumlusu olarak birilerini cezaland?rmak zorundas?n?z. Size ba?ar?s?zl???n?z? hat?rlatan ve g?steren unsurlar da hep o az?nl?klar olur. San?yorum ?ok az da kalsalar, o ?ok az?nl?kta olan mensuplar? bile birilerine ba?ar?s?zl?klar?n? hat?rlat?yor ve o y?zden de nefret onlara y?neliyor, fatura hep onlara kesiliyor. (?stanbul/EVRENSEL)
  Rakel Dink?in Ba?bakan?a sorular? h?l? cevaplanmad?


  ?...Onu se?erek, bilerek, kasten ve arkadan vurarak ?ld?rd?ler. Devletin bakan? onu sa?ken hain ilan etmi?ti, ?ld?r?ld?kten sonra da devletin askeri ve komutan? ona h?l? hain diyebiliyorlar (Giresun Jandarma B?lge Komutan??n?n 9 Nisan?da ?ehit cenazesinde yapt??? konu?ma) ve katili yakalamakla g?revli devletin polis ve jandarmas?, cinayetin tetik?isiyle poster havas?nda hat?ra foto?raf? ?ekmek i?in birbiriyle yar???yor, T?rkiye bayra?? ?n?nde poz veriyorlar. Bunun gibi s?ylemleri, davran??lar? engelleyebilecek cesaretiniz var m?? Bu s?ylemler de?i?medik?e bebekleri katil olmaktan kurtaramay?z. Bunlar ?erefli ve onurlu bir devlete yak??mad??? gibi, o devletin ba?bakan? olarak devletin ?erefini ve onurunu y?kseltmek, size ve arkada?lar?n?za d??mektedir. Bize vatanda?lar olarak hangi kap?y? ?almam?z? ?nerirseniz l?tfen bildirin. K?nama yay?nlayan devletlere de hain diyorlar, yoksa T?rkiye devleti; b?ylesi bir cinayeti k?nam?yor da tasvip mi ediyor? Ben ve ?ocuklar?m bilmek istiyoruz.?

  ?stanbul Vali Yard?mc?s? Erg?n G?ng?r, (yukar?da sa?da) Dink?i valili?e ?a??rd?. Burada istihbarat eleman? olduklar? ??renilen iki ki?i Dink?i, ?ba??na bir i? gelebilece?i? konusunda uyard?. Ertesi g?n Dink?e 301?den dava a??ld?. Dink?i vatan haini ilan eden s?re? de ba?lam?? oldu.


  O.S?nin yakaland??? Samsun?da onunla birlikte bayrak ?n?nde poz verenler, cinayet san?klar?na ?kahraman? muamelesi yap?lmas?n?n ilk ad?m? oldu.


  Cinayetin azmettiricilerinden olan Yasin Hayal'in, ?stanbul Cumhuriyet Savc?s?'na yazd??? mektupta ?Devlet i?in ?al??t?ysak haklar?m?z? korumak da devlete d??mez mi?? s?zleri, ara?t?r?lmay? bekliyor.

  Trabzon Emniyeti?nin ?muhbir? yapt??? Erhan Tuncel?in, polis memuru M.Z. ile yapt??? telefon konu?mas?, cinayetin ?ok ?nceden en ufak ayr?nt?s?na kadar planland???n? ortaya koydu.


  Hrant Dink?in ve 301 ma?durlar?n?n davalar?na kat?larak hakaretler ya?d?ran Av. Kemal Kerin?siz ve Dink?i tehdit etti?i ?ne s?r?len Susurluk ve Jitem?in kilit ismi Veli K???k??n soru?turulmalar?na gerek g?r?lmedi?i karar? ?nceki g?n verildi.


  Agos y?neticileri Arat Dink ve Seropyan??n, Hrant Dink?in s?zlerini ?haber? yapmas? nedeniyle 301?den ceza almas?, Yeni?a? gazetesinde b?yle yer ald?. Ancak gazete, bu haberi ilk defa yay?nlayan gazete oldu?unu unuttu! Haber, Yeni?a??dan tam bir hafta sonra Agos?ta yay?nlanm??t?!

  Elif G?rg?
  www.evrensel.net