BAYKU

 • Yaz?lar?mda s?k s?k dile getirdi?im ?l?m? y?celtme davran???m?z?n, her ta??n alt?nda d??man aray???m?z?n ve g?venlik ile ?zg?rl?k aras?nda yapt???m?z her se?imde g?venli?in galip geli?inin izlerini s?rmekteyim aral?ks?z.


  Yaz?lar?mda s?k s?k dile getirdi?im ?l?m? y?celtme davran???m?z?n, her ta??n alt?nda d??man aray???m?z?n ve g?venlik ile ?zg?rl?k aras?nda yapt???m?z her se?imde g?venli?in galip geli?inin izlerini s?rmekteyim aral?ks?z. ?l?mle, ?iddetle, insan?n insana y?neltti?i ac?mas?zl?kla, do?rudan tan?kl?k ederek u?ra?t???mdan, dostlar?m bendeki g?venlik duygusunun nas?l olup da ayyuka ??kmad???na hep ?a?m??lard?r. G?venlik yerine ?zg?rl??? se?menin, ?l?m? y?celtmek yerine ya?am? savunmak i?in ?aba g?stermenin daha zor, ama insanl?k de?erlerinin ad?m ad?m y?celtilece?i bir s?re? olaca??, tam da mesleki olarak tan?kl?k etmek zorunda kald?klar?m?zdan ??kan sonu?tur.
  Y?ksek duvarl?, paral? askerler taraf?ndan korunan sitelerde de ya?asan?z, ge?mek zorunda oldu?unuz sokaklarda ?iddete yakalanmaktan ka?amazs?n?z. ?ehrin d?? kenar?nda s?r?lm?? ya?ayanlarla g?venli sitelerde kendisini g?vende zannedenlerin bo?azlar? s?k?ld???nda, karaci?erlerine bir kur?un sapland???nda, ?l?m sebebi de?i?memektedir. G?rmezden gelmeyi se?ti?iniz, korunakl? ya?amak ad?na yok sayd???n?z, b?ylece ?nlemek i?in gerekli sorumlulu?u ?stlenmekten ka?arak ?retilmesinden sorumlu oldu?unuz ?iddet artt?k?a, o ka??nd???n?z ?iddetin sizinle kar??la?ma s?kl??? da h?zla doru?a t?rmanmaktad?r. ?iddeti ?iddetle, ?l?m? ?ld?rmekle yenmenin, yok sayman?n ise hi? olanakl? olmad???n? her g?n ya?ayarak g?rsek de, e?itimimizden g?ndelik ya?amda de?i?ik ileti?im ara?lar?yla bize ula?an mesajlara var?ncaya dek bir ?ok uyaran, fark?ndal?k olu?turmam?z?n ?n?ne ciddi engeller in?a etmektedir.
  Felsefe ?zerine yeniden d???nmeye gereksinimimiz var. ??renme s?recimizde, ??renme bi?imlerimiz, e?itim modelinin kar??m?za ??kartt??? sistem ve i?erik; sorgulama, sebep-sonu? ili?kisi kurma ve ??z?m ?retme a?amalar?ndan ge?erek ilerlememizi olanaks?z k?lmaktad?r. Ya?ad???m?z topraklardan gelen binlerce y?ll?k gelenek bizi esir almak ad?na yok edilmi?tir. Ezberlenen ?iirler, ?zdeyi?ler, metinler d???nmeden ?l?me gitmek ?zerinedir. D???nmeniz engellendi?inde, ezberinizi bozmak da m?mk?n olamamaktad?r.
  Thomas Hobbes?un Leviathan?dan ?nce yazd??? ve d?neminde ?ok satanlar?n aras?na yerle?mi? ?Elementa Philosophica De Cive-Yurtta?l?k Felsefesinin Temelleri? bu yaz ba??nda yay?nlanm??t?, ancak okuma f?rsat?n? yaz sonunda bulabildim. Elias Canetti?ye Hobbes ile ilgili yorumunda kat?lmamak elimde de?il. Beni hem ?ok derinden etkileyen, bir?ok sorumun yan?t?n? bulmam? kolayla?t?ran, hem de en fazla ele?tirdi?im d???nce ak?m?n? buluyorum her okudu?um sat?rda. Benzer g?zlemleri farkl? bi?imde ele al?p, bamba?ka sonu?lara ula??yoruz. Bir al?nt?ya yer vermek istiyorum. Hobbes?dan bir soru ve tart??malar?: ?T?m devletlerin, kom?ular?yla bar?? i?inde ya?asalar bile, s?n?rlar?n? garnizonlar, ?ehirlerini surlar, kap?lar ve muhaf?zlarla korudu?unu g?r?yoruz. E?er kom?ular?ndan korkmuyorlarsa, t?m bunlar?n anlam? nedir? ? T?m devletler ve bireyler bu ?ekilde davranmakta ve birbirlerine kar?? duyduklar? korku ve g?vensizli?i itiraf etmektedirler. Ama tart??malarda bunu inkar ederler? insanlar?n halinin herkesin herkesle sava??ndan ba?ka bir ?ey olmad???n? ve bu sava?ta herkesin her ?ey ?st?nde bir hakka sahip olaca??n?, ikinci olarak, bu durumun sefaletini kavrad?klar? anda, insanlar?n do?alar? gere?i bu sefil ve nefret edilesi durumdan kurtulmak isteyeceklerini; ama bunu sadece her ?ey ?zerinde sahip olduklar? haktan feragat edecekleri s?zle?meler yaparak ba?arabilecekleri?? Hobbes t?m bu tart??malar?n sonunda sava? i?in yard?m aramaya da ula?maktad?r. Hobbes?un vard??? sonucu tart??abilmek ve sava?a kar?? bar???, ?l?me kar?? ya?am?, g?venli?e kar?? ?zg?rl??? savunabilmek i?in onun ve daha pek ?ok d???n?r?n yollar?ndan y?r?mek, ayak izlerinden ge?mek zorunday?z. O ayak izlerinin d???nda yeni ayak izleri olu?turabilmenin yolu, t?m ayak izlerini g?rmekten ge?iyor.
  ?nsanl?k ad?na varolu?umuzu savunmak yerine, varl???m?z? feda etmek, korkular?m?zla ba? etmek u?runa sald?rmay? se?mek, ya?aman?n yarataca?? de?erleri g?rmeyip ?ehitli?i bir y?celme olarak alg?lamak bir inan? sorunudur. D???nmenizin ?n?nde engeller varsa, d??man?n?z ?ok, inanc?n?z g??l? olur. Dilerseniz o engellerin ne i?e yarad???n? d???nerek ba?layal?m. ?nceki g?n Ankara?da ger?ekle?tirilen mitingin d?zenleyicilerine ve kat?l?mc?lar?na ezberleri reddetme davran??lar? i?in ??kran duygular?mla.
  ?ebnem Korur Fincanc?
  www.evrensel.net