EVRENSEL?den

 • H?k?met, s?n?r ?tesi operasyon i?in ABD y?netiminden icazet ararken, T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan Ankara?ya gelen emek?iler, ?Sava? de?il, bar?? ve demokrasi? talebini y?kselttiler.


  H?k?met, s?n?r ?tesi operasyon i?in ABD y?netiminden icazet ararken, T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan Ankara?ya gelen emek?iler, ?Sava? de?il, bar?? ve demokrasi? talebini y?kselttiler.
  KESK, TMMOB ve TTB?nin ?a?r?s?yla ger?ekle?tirilen mitingde, Edirne?den Diyarbak?r?a kadar ?lkenin ?e?itli illerinden gelen T?rk, K?rt on binlerce emek?inin, s?n?r ?tesi operasyon haz?rl?klar?na ve bunun bir uzant?s? olarak ?lke i?inde hakim k?l?nan ?ovenist bask? ortam?na kar?? ortaya koyduklar? irade, ku?kusuz son d?nemin gergin havas?n?n etkisiyle mitinge kat?lamam?? olan milyonlarca emek?inin talebini de ifade ediyordu.
  Ayr?ca gazetemizde 2 haftad?r yay?nlamakta oldu?umuz yaz? dizisinde de ayd?nlar, sanat??lar, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, kitle ?rg?t? y?neticileri ve sendikac?lar, operasyonun bir ??z?m olmayaca??n? belirterek, T?rkiye?nin bunun ?tesine ge?en ??z?mler ?retmesi gerekti?ini dile getirdiler. Kal?c? demokratik bir ??z?m?n de ancak T?rkiye?nin kendi i? dinamikleriyle in?a edilebilece?i ise, bu dizide dile getirilen ortak g?r??t?. Bu g?r??, ?nceki g?n Ankara?da miting yaparak seslerini duyurmaya ?al??an emek?ilerin de dile getirdi?i bir g?r??t?.
  PKK taraf?ndan tutulan askerlerin d?n b?rak?lm?? olmas? da, olumlu bir ad?m oldu.
  Ancak ABD?ye giden ve bug?n ABD Ba?kan? Bush ile g?r??ecek olan Ba?bakan Erdo?an, kendi ?lkesinden y?kselen bu sesi de?il, d?nyan?n en b?y?k i?galci g?c? ABD?nin Ba?kan? Bush?u muhatap al?yor.
  ?stanbul?da ?nceki g?n yap?lan Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? Toplant?s??nda ayn? anlay?? hakimdi. Sorunun kendi ?lkesindeki kaynaklar?n? g?rerek, i?eride kendi halk?yla bir ??z?m bulma iradesi g?steremeyen AKP iktidar?, d?nyan?n emperyalist g??lerini ya da Ortado?u?nun gerici iktidarlar?n? bu soruna ortak etmeyi ?diplomatik ba?ar?? olarak g?r?yor ve ?yle de g?stermeye ?al???yor.
  Geli?meler, s?n?r ?tesi operasyon tart??malar?n?n ve bu konuya dair geli?melerin, ?n?m?zdeki haftan?n da en ?nemli g?ndemi olmay? s?rd?rece?ini g?steriyor.
  Evrensel olarak biz de bu s?re?te, halklar?n karde?li?ini esas alan ve demokratik ??z?m olanaklar?na i?aret eden bir yay?nc?l??? ?srarla s?rd?rece?iz. Bar?? ve demokrasi isteyenlerin sesinin, operasyonun bayraktarl???n? yapan hakim medyan?n estirdi?i toz duman?n aras?nda kaybolmas?na izin vermeyece?iz!
  ?yi haftalar...
  ??z?m Washington?da de?il!
  www.evrensel.net