MEDYADA GE?EN HAFTA

 • ?at??ma haberlerine getirilen yay?n yasa??, ge?en haftan?n en ?ok tart???lan medya olaylar?ndan biri olmay? s?rd?rd?. Yasa?? getiren h?k?met, kald?r?lmas? i?in mahkemeye ba?vuran da Kanalt?rk oldu.


  ?at??ma haberlerine getirilen yay?n yasa??, ge?en haftan?n en ?ok tart???lan medya olaylar?ndan biri olmay? s?rd?rd?. Yasa?? getiren h?k?met, kald?r?lmas? i?in mahkemeye ba?vuran da Kanalt?rk oldu. Yasa?? savunanlarla ?sans?r? oldu?unu s?yleyenler, buna g?re b?l?nd?.
  Can D?ndar??n hafta i?inde yapt??? programa kat?lan bir?ok gazeteci ve ileti?imci, medyan?n ter?rle, sava?la, krizlerle kar?? kar??ya kald???nda nas?l ?uvallad???n? konu?tular. ?nemli bir programd?, orada s?ylenenler bu tart??malar? yapt???m?z her seferinde yeniden hat?rlanmay? hak ediyor.
  Radyo Televizyon ?st Kurulu (RT?K) ba?kan? Zahit Akman ilk konu?and? ?rne?in, yay?nc?l???n bir s?n?r?n?n olmas? gerekti?inden s?z etti: "?zdenetimi te?vik ediyoruz. Yay?n kurulu?lar?n?n etik kodlar? bulunmal?. Bir kameraman patlama sonras? kopmu? bir aya?? ?ekebiliyor, bir yay?n y?netmeni bunu yay?na sokabiliyor. ?ehit cenazesinin bulundu?u evde canl? yay?n yap?labiliyor."
  Show TV Genel m?d?r? Saner Ayar ise, "D??ar?dan gelen bask?lar ve kontrol, hen?z ergenli?ini ya?ayan T?rkiye'deki televizyonculu?un geli?imini ve oto-kontrol?n? geciktiriyor. D?nyada ileti?imin kar??s?nda s?n?r kalmad? ve yay?n d?zenleyicilerin ve sans?rc?lerin i?i ?ok zor" diye konu?tu. ?nemli de bir itirafta bulundu: ??imdi ?ncelikle tabii sadece Show TV ?zelinde de?il ama genel e?lence kanallar? ?er?evesinde konu?acak olursak hepimiz biliyoruz televizyon, medya ?ok s?r?kleyici ve heyecanl? bir ?ey. Yani halk? ?n?ne kat?p s?r?kleyebiliyor, ya da y?nlendirebiliyor. Bu ?er?evede de kullan?yor oldu?unuz materyalin dozunu ayarlaman?z olduk?a ?nemli. Bu noktada biz biraz bu i?in dozunu ka??rm?? olabiliriz.?
  ?iddet ve nefret dili
  Bilgi ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi ??retim ?yesi Do? Dr. Asl? Tun? da, medyan?n son g?nlerde genelde sava? ????rtkanl??? yapt???n?, ?iddet ve nefret dili kulland???n?, dengeli ve adil habercilik yap?lmad???n? a??klad?. Tun?, "Habercilikte ??z?m odakl?, bar????l, analize odakl?, merakl? ve mesafeli bir habercilik yap?lmad?. Bilgi de?il duygu ta??y?c?l??? yap?ld?" diye konu?tu.
  E?lence programlar?nda bile ?ehitlerle ilgili sloganlar at?l?yor, konu?malar yap?l?yorken, hakikaten i?in dozunun ka?t???n? hep birlikte g?rm??t?k. Bir yasak dolay?s?yla tart???l?yor olsa da, birileri i?in vard??? d?zeyin tehlikeli oldu?unun fark?nda demek ki. ??nk? ilk g?nlerde bir ele?tiri yapt???n?zda ?Ne yani ?ehitleri de mi anamayaca??z? diye kar?? sald?r?ya ge?iyorlard?.
  Ama bug?nlerde ?amiral gemisinin kaptan?? bile medyada yaln?z kal?yor. Ertu?rul ?zk?k?ten s?z ediyoruz. H?rriyet?e medyan?n ?amiral gemisi? ad?n? takt?klar?na g?re, ?zk?k de bu unvan? y?llard?r ta??may? s?rd?r?yor. Hakk?n? verelim, hak ediyor da. Ama g?r?n??e g?re, filo bu kez pek s?z dinlemiyor.
  ?zk?k, haftalard?r operasyonun en s?k? destek?isi. K??esinde ?srarla s?n?r ?tesine operasyon d?zenlenmesi, ?bu i?in bitirilmesi? konular?n? yazmay? s?rd?r?rken, biraz da yay?n yasa??na tepkiyle ?Tamam susuyorum? diye bir yaz? yazm??t?. Ama ?yle bir tepki birikmi? ki ?zk?k?e, ?susuyorum? demesi hi? i?e yaramad?, tersine meslekta?lar?n? k??k?rtt?.
  ?zk?k?e tepkiler
  ?lk tepki Sabah yazar? H?ncal Ulu??tan geldi: ?Ertu?rul ger?ekten sus?. ??zk?k??n tehlikeli halde ?ahinle?ti?ini g?stermeye ba?lay?nca, her kesimden ele?tiriler yo?unla?t?? diye ba?lad?. ?Bu ?lkenin hem de Bat?s?nda ya?ayan insanlar?n ve kurumlar?n sadece K?rt olduklar? i?in nas?l sald?r?ya u?rad?klar? haberlerini oku, resimlerine bak..
  ?Yaz?lar?n ?styap?da tebess?m uyand?r?r, ama altyap?y? bir K?rt 6-7 Eyl?l?ne haz?rlar? derken kastetti?im buydu, Sevgili Dostum.. Kast etti?im buydu.. T?rkiye?yi 6-7 Eyl?l?e getiren g?nleri bir ara?t?r.. Nas?l geldi?ini g?r. Getirenleri g?r. 6-7 Eyl?l?de i?te ve d??ta neler kaybetti?imizi bir d???n.. Oyuna gelme Ertu?rul!.. ?lkeyi de getirme.. Sakin ol.. So?ukkanl? ol.. Sab?rl? ol, Sevgili Dostum!..?
  Ba?ka bir?ok gazetede de ?zk?k?e tepki g?steren yaz?lar arka arkaya geldi. Ulu??tan sonra Ak?am??n genel yay?n y?netmeni Serdar Turgut, ?zk?k?e kat?lmad???n? yazarak ba?lad? yaz?s?na. ?Ben s?n?r ?tesi operasyonun bir hata olaca??n? d???n?yorum. Talabani ve Barzani ile konu?ma yollar?n? a??k tutmal?y?z, diyalog a??k kalmal?? diye yazd?. Radikal genel yay?n y?netmeni ?smet Berkan ise, ?zk?k?e k??esinden bir yan?t vermeye ?al??t?: ?Bence ilk yapmam?z gereken, ?ehit haberlerinin bizde yaratt??? duygular ne olursa olsun serinkanl? olmaya ?al??mak, olas? bir sava?la ilgili olarak endi?e belirtenleri pe?inen ?pasifist gayrimilli solcular? olarak etiketlemeden oturup d???nmek olmal?. Ben gazeteci olarak g?revimin, e?er ?lkem ucunda sava? da olan bir cayd?r?c?l?k politikas? uygulamaya ba?lad?ysa, ?lkemin gelece?e haz?rl?kl? olup olmad???n? sorgulamak oldu?unu d???n?yorum. Ve bir kez daha soruyorum: K?rt sorunu ve ayr?l?k?? ter?r sorununun nihai ??z?m? i?in bir stratejimiz ve plan?m?z var m???
  B?t?n bu geli?meler ve ?zele?tiriler, ?ahin kanad?n medyada g?? kaybetti?i anlam?na geliyorsa sevindirici. Ama hemen d?n ba?layan ?S?z yetmez, eylem ister?k? man?etleri, konunun yeni seyrini belirleyecek gibi g?r?n?yor ne yaz?k ki?
  ?a?da? G?nerb?y?k
  www.evrensel.net