GER?E??N G?Z?YLE

 • Etkilendi?im kitaplar? okurken baz? sat?rlar?n alt?n? kur?un kalemle ?izmek gibi bir al??kanl???m var.


  Etkilendi?im kitaplar? okurken baz? sat?rlar?n alt?n? kur?un kalemle ?izmek gibi bir al??kanl???m var. Ba?lam yay?nlar? aras?nda ??kan Fatmag?l Demirel?in ?al??mas? ?II. Abd?lhamid D?neminde Sans?r?? okurken de kalem elimden d??medi. Bir?ok sat?r?n alt?n? ?izdim, kendime g?re ?zel i?aretler koydum. Sans?re de?gin bu ?al??man?n eksiklerimi gidermenin yan? s?ra de?i?ik bir yarar?n? da g?rd?m. Ne oldu?unu sizlerle payla?maya ?al??aca??m.?ncelikle bizim toplumda ?yasak? s?zc???n?n kimli?imizle, ki?ili?imizle ne denli ?rt??t???n?, ayr?lmaz par?am?z oldu?unu fark ettim. Yasaklaman?n, sans?r etmenin genlerimize yerle?mi? bir hastal?k oldu?unu da. Sans?r olgusuna ?ok eski tarihlerden ba?layarak t?m toplumlarda rastland???n? s?yleyebilirsiniz elbet, ama bu koca Osmanl? ?mparatorlu?u?ndan g?n?m?ze ?lke y?netmeye soyunanlar?n sans?r konusunda asla vazge?medikleri al??kanl?klar?n? a??klamaya yetmez. Uydular?n, elektronik posta dola??m?n?n kol gezdi?i g?n?m?zde, onca ciddi i?leri aras?nda iktidar?n RT?K arac?l??? ile televizyonlara haber ve g?r?nt? yasa?? koyma iste?i de olsa olsa bu al??kanl???n bir par?as?. Dan??tay, bir televizyon kurulu?unun ba?vurusu ?zerine y?r?tmeyi durdurdu durdurmas?na da bu kez de Ba?bakan Erdo?an??n ?fkeli s?zlerine hedef olmaktan kurtulamad?.. Demek ki demokrasiye, anayasaya, yetkisini anayasadan alan kurulu?lara sayg? ve g?ven iktidarlar?m?z i?in salt g?rece birer kavram. Fatmag?l Demirel?in ?al??mas?ndan s?z a?arak ba?lam??t?m yaz?ya. Gelin kitaptan bir iki ?rnekle s?z? bug?nlere ba?layal?m. ?kinci Abd?lhamid d?neminde 1892 y?l?na dek kitaplar?n sans?r? Enc?men-i Tefti? taraf?ndan y?r?t?l?r. Bu tarihten sonra da Maarif Nezaretinde bir komisyona verilir bu g?rev. Halit Ziya U?akl?gil ?Sefile? adl? roman?n? gazetede tefrika eder. Sans?rden ses ??kmaz. Daha sonra kitap olarak bast?rmak i?in Enc?menden ruhsat iste?inde bulunur. Enc?men talebi ?...eserin ?slam gelenek ve g?reneklerine ayk?r? oldu?u? gerek?esi ile reddeder. Bu olay size g?n?m?zden ?a?r???mlar yapm?yor mu? Hani ?u RT?K??n ?nl? yoruma ?ok a??k ?T?rk aile yap?s? ve geleneklerine uygunluk? ilkesini an?msamad?n?z m?? Yine zaman?n Londra B?y?kel?isi Musurus Pa?a?n?n ?evirdi?i Dante?nin ??lahi Komedya?s? da Enc?menin h??m?na u?ram??, zararl? ifadeler i?erdi?i gerek?esi ile kitap olarak yay?nlanmas?na izin verilmemi?. ?lgin? ?rnekler var Demirel?in ?al??mas?nda. Medya sorunsal?na kafa yoranlar?n mutlaka okumas? gerekir diye d???n?yorum...
  Gelelim g?n?m?ze. D???nceyi ?zg?rce ifade edebilme, ?zg?rce yaz?p ?izebilme konusunda bir arpa boyu yol alamad???m?z ortada. Sans?r varl???n? ?nce kafalar?m?z?n i?inde, beyinlerde s?rd?r?yor. Sonra da somut olarak Yeni D?nya D?zeninin kurallar?nda, Sermaye-Siyaset-Bas?n sarmal?nda... Otosans?r medya ?al??anlar?n?n ?rk?t?c? bir al??kanl??? olmaya ba?lad?. Kalemi elinize ald???n?zda ?nce terbiye edip ard?ndan ba?l?yorsunuz yaz?p ?iziktirmeye. ?l??y? ka??rd???n?zda birileri bir alo kadar yak?n patronunuza. Ba?ka; ?lkenin ?li ??karlar? var, ?yle her konuya dal?p giremezsiniz. Geleneksel kabule ayk?r? bir ?ey mi yazacaks?n?z, buyurun yaz?n. TCK 301 ve size ayr?lm?? ?teki maddeleri gere?i i?in haz?r bekliyor. Bunlar?n t?m?n? a?t?n?z diyelim. Bu kez de s?zde yurtseverler size haddinizi bildirirler. Art?k mail yoluyla m? olur kol g?c?yle mi? Ta?la silahla m?? Onu bilemem.
  ??te titizlikle kotar?lm?? de?erli bir kitab?n okumas?ndan kendime ??karsad?klar?m bunlar. Siz de okuyun ba?ka hisseler ??kar?rs?n?z belki de. Ba?lam yay?nlar?n?n y?netmeni sakall? Sabite de sesleneyim istiyorum buradan. Ya karde? i?in mi yok b?yle bilgi y?kl?, ciddi, kal?c? yap?tlar yay?nl?yorsun y?llard?r. Basacaks?n ??yle iki komplo teorisi i?eren kitap, biraz b?y?, gizem ekleyeceksin, biraz a?k me?k. D?neceksin k??eyi. Anla??lan dostum senin bu d?zene ayak uydurman pek bi zor. Benden s?ylemesi...

  * II Abd?lhamid D?neminde Sans?r: Yazan: Fatmag?l Demirel. - Ba?lam Yay?nlar?- Birinci Bas?m Mart 2007-kaynak?a ve eklerle birlikte 238 Sf. Bas?m Mart 2007 -kaynak?a ve eklerle birlikte 238.
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net