Ekim?in medya olay?, yay?n yasa??

Bas?n Konseyi, Ekim ay? ayl?k raporunu yay?nlad?.


Bas?n Konseyi, Ekim ay? ayl?k raporunu yay?nlad?. Buna g?re, Ekim ay?n?n bas?n ?zg?rl??? a??s?ndan en ?ok tart???lan konusu, Hakkari Da?l?ca?daki ?at??man?n ard?ndan RT?K taraf?ndan uygulanmaya kalk???lan yay?n yasa?? oldu.
Bas?n Konseyi ve T?rkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) yay?n yasa??yla ilgili de?erlendirmede bulunmu?tu. Bas?n Konseyi Y?ksek Kurulu, RT?K a??klamas?nda yer alan tahriklerin ?nlenmesi, ancak karar?n bir yay?n yasa??na d?n??memesini istedi. Konsey ?s?n?r a??larak halk?n haber alma hakk? k?s?tlan?rsa, uygulamay? sans?r say?p ?iddetle kar?? ??kaca??m?z?n da bilinmesini istiyoruz? dedi.
TGS ise yasa??n sans?r anlam?na geldi?i g?r???n? belirterek uygulamay? k?nad?.
Resmi Gazetede yay?nlanan Ba?bakanl?k genelgesinde Haberle?me Y?ksek Kurulunun, Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n??n ba?kanl???nda, ??i?leri ve Ula?t?rma Bakanlar?n?n ?yelikleriyle yeniden olu?turulmas?n?n uygun g?r?ld??? bildirildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net