Futbol mu, horoz d?v??? m??

Derbi ?ncesinde ve sonras?nda ya?ananlar, insan?n akl?na ?u soruyu getiriyor:


Derbi ?ncesinde ve sonras?nda ya?ananlar, insan?n akl?na ?u soruyu getiriyor: Futboldan s?z etmenin anlam? kald? m?, ya da ne kadar anlam? var? Art?k i? tamamen, bu i?e milyonlarca dolar yat?r?m yapan ?b?y?k? kul?plerin, bu yat?r?mlar?n?n kar??l???n? almak i?in birbirleriyle giri?tikleri horoz d?v???ne d?n??t?. Seviye daha yukar?da de?il. Bu ?yle bir m?cadele ki, her t?rl? ?irkeflik f?tursuzca sergilenebiliyor. Ahlaki kayg? ya da utanma duygusunun ise zerresine dahi yer yok. Bu m?cadelede kul?plerin elindeki en ?nemli kozlar; gerilim, provokasyon, tehdit ve ?antaj...
Kul?plerin, saha d???nda y?neticiler ve medya arac?l??? ile verdikleri m?cadele, saha i?inde futbolcular?n sergiledi?i m?cadeleden daha ?ok ilgi ?eker hale geldi. ?yle ki ma? yorumlar? ve ele?tirilerde bile a??rl?kl? olarak saha d??? oyunlar ?n plana ??k?yor. Oyunun teknik k?sm?na y?nelik g?r??ler giderek daha az yer kapl?yor.
Kendilerine ?b?y?k? yaftas? yak??t?rmaya pek hevesli olan kul?pler, kazanmak ad?na sergiledikleri k???k oyunlarla ger?ek ?aplar?n? ortaya koyuyorlar. Derbi ?ncesinde Fenerbah?e?nin ma??n hakemi ile ilgili a??klamas?, kazanmak ad?na g?zlerin ne derece d?nebildi?inin bir ?rne?iydi. Be?ikta?, buna ayn? d?zeysizlikte bir kar?? a??klama ile yan?t vermekte gecikmedi. ??in komik olan bir di?er yan? da; hakemler hakk?nda s?rekli at?p tutmalar?na kar??n, kendilerine mikrofon uzat?ld???nda sanki programlanm?? gibi s?ze, ?Hakemler hakk?nda bug?ne kadar hi? konu?mad?k...? incisiyle ba?lamalar?... ?Biz o hakemi istemeyiz? ya da ?Hakemler dikkatli olsunlar? gibi laflar edince, sanki hakemler hakk?nda konu?mu? olmuyorsunuz... Bir de hakemler hakk?nda konu?salar neler olacak acaba?..
Gerilim olmazsa olmaz
Fenerbah?eli y?neticiler, kendi sahalar?nda b?y?k seyirci deste?iyle oynayacaklar? ma? ?ncesindeki sakin atmosferin, Be?ikta???n i?ine gelece?ini d???nm?? olacaklar ki, tansiyonu y?kseltmek ad?na hamlelere giri?tiler. Ne de olsa sakin atmosfer, rakipler ve hakemler ?zerinde 50 bin taraftar arac?l???yla olu?turmay? planlad?klar? bask? ortam?n?n ger?ekle?memesi sonucunu do?urabilirdi. Bu durumda acilen 50 bin ki?ilik taraftar kitlesini, rakip oyuncular? ve hakemleri etkileyebilecek bir bask? unsuru haline getirmek gerekiyordu. Tabii bunun en kolay yolu da, tansiyonu y?kseltecek provokatif a??klamalar yapmakt?.
Fenerbah?e?nin ma??n hakemi ile ilgili tuhaf a??klamas?na, Be?ikta??tan benzer bir ?slupla yan?t geldi. Bu sefer de onlar, sezon ba??ndan beri hakem hatalar? y?z?nden yitirdikleri puanlardan s?z ediyorlard?. B?ylelikle F.Bah?e?ye yan?t vermekle kalm?yor, haz?r f?rsat?n? bulmu?ken onlar da kendilerince hakem ?zerinde kar?? bir bask? olu?turmaya ?al???yorlard?.
B?yle kar??l?kl? a??klamalar?n ard?ndan, art?k o ma??n hakeminden iyi bir y?netim beklenebilir mi? ?smet Arzuman yine de ma?? iyi y?netti. 90 dakika i?inde, her hakemin yapabilece?i kadar hata yapt?. Son dakikadaki gol ?ncesinde ?ald??? d?d??? futbolcular duyabilse, bug?nk? tart??malar?n hi?birisi olmayacakt?. Zaten i? o duruma sokuldu ki, ma?? hangi tak?m kaybederse kaybetsin, bunu hakem hatalar?na ba?layacakt?. Derbiyi Fenerbah?e kaybetse ve ?stelik ayn? ?ekilde hakem, onlar?n gol?n? ge?ersiz saysayd?, ?imdi ortal?k onlar?n, ?Biz dememi? miydik? yaygaralar?ndan ge?ilmeyecekti besbelli.
Mazeretten b?kmad?lar
Be?ikta?, F.Bah?e?nin ma? ?ncesi a??klamalar? ve bir de bunun ?zerine duyulmayan d?d?k sesi sayesinde yenilgi i?in s???nacak mazereti buldu. O kadar isyankard?lar ki, ligde bundan sonra (A) tak?mlar?yla m?cadele etmenin anlams?z oldu?unu vurgulay?p, art?k ma?lara PAF tak?m?yla ??kacaklar?n? s?ylediler... Bu sefer t?k?rd?klerini yalamay?p dediklerini uygulayabilseler bari. Yok ?Ligden ?ekiliyoruz?, yok ?PAF tak?m?yla oynayaca??z? ?antajlar?yla i?in c?lk?n? ??kard?lar zaten... Ayr?ca ma?lar iyi ki Be?ikta???n toplar?yla oynanm?yor, yoksa toplar?n? al?p da gidebilirlerdi yani...
Y?ld?r?m Demir?ren, ma?dur(!) olmalar?n?n, kendilerine birtak?m haklar do?urdu?unu d???n?yor herhalde ki tehditkar bir ?slupla direktiflerini s?ral?yor; ??u istifa edecek, ?u d?d???n? b?rakacak? diye. Oldu... Ba?ka bir istek var m? acaba?.. Mesela haz?r ba?lam??ken, ?Be?ikta???n kazand??? 3 korner 1 penalt? olsun? gibisinden daha c?retkar taleplerde de bulunabilir Demir?ren... Pek yad?rganmaz yani...
Ba?kan? esip g?rler de Sinan Engin geri kal?r m?? O da, ?Hakem ince ince bizi do?rad?? diye lafa ba?lay?p sallad?k?a sall?yor... Oysa Be?ikta???n bu ma?? kaybetmesinin nedeni, hakem hatalar? de?il futbolcu hatalar?yd?. Haydi savunmadaki hatalar? ge?tik, Bobo ve Batuhan bencillik yapmay?p bombo? durumdaki arkada?lar?na pas verse, Be?ikta???n Kad?k?y?den en az?ndan 1 puanla d?nmesi i?ten bile de?ildi.
Son nokta de?il
End?striyelle?menin ve profesyonelli?in k?skac?nda futbolun geldi?i nokta buras? i?te. Ama buras? var?lacak son nokta de?il elbette.
End?strile?me, sporu esas (amat?rce) ama?lar?ndan uzakla?t?r?p, bu alanda kendi hakimiyetini ve etkisini geni?lettik?e, belli ki ?imdikinden de beter yerlere gelece?iz. Durumdan ?ikayeti olmayanlar i?in s?yleyecek fazla bir ?ey yok.
Spordan beklentileri, amat?rce m?cadele ile birlikte sa?l?k, oyun, g?steri ve e?lencenin ?tesine ge?meyenler ve end?striyel futbolun bu alanda dayatt??? rolleri asla ciddiye almayanlar ise i?lerin buralara gelmesinin ka??n?lmaz oldu?unun bilinciyle, duruma sadece g?l?yorlar...
12. hafta ma?lar?

9 Kas?m Cuma:
Denizlispor-Trabzonspor,
10 Kas?m Cumartesi:
Ankarag?c?-Gaziantepspor,
Konyaspor-?.Rizespor,
V.Manisaspor-Bursaspor,
Kas?mpa?a-G.Birli?i OFTA? Spor,
Ankaraspor-?st.BB,
Be?ikta?-Sivasspor,
11 Kas?m Pazar:
Kayserispor-Fenerbah?e,
Galatasaray-Gen?lerbirli?i.
Gol Krall???

Muhammed Ali (Sivasspor): 7 gol G?kdeniz Karadeniz (Trabzonspor) De Nigris (G.Antepspor): 6 gol ?mit Karan (G.Saray) Nonda (Galatasaray) G?khan ?nal (Kayserispor) Yusuf ?im?ek (Denizlispor) Mehmet Y?ld?z (Sivasspor) Holosko (V.Manisaspor): 5 gol
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net