Tiyatrocular y?r?d?

TMMOB ?stanbul Mimarlar Odas? ?stanbul ?ubesi ve Karanl??a Kar?? Sanat Cephesi, Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin y?k?lmas?n? protesto ederek me?alelerle Hilton Oteli?nden AKM?ye kadar y?r?d?.


TMMOB ?stanbul Mimarlar Odas? ?stanbul ?ubesi ve Karanl??a Kar?? Sanat Cephesi, Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin y?k?lmas?n? protesto ederek me?alelerle Hilton Oteli?nden AKM?ye kadar y?r?d?.
Bedri Baykam, CHP ?stanbul Milletvekili ?etin Soysal, Orhan Ayd?n, TMMOB ?KK Sekreteri Tores Din??z ve M?cella Yap?c??n?n da aralar?nda bulundu?u yakla??k 1500 ki?i, ?Evime, okuluma, hastaneme dokunma?, ?B?rak?n alk??tan y?k?ls?n? d?vizleri ta??yarak AKM?ye kadar y?r?y?p burada bas?n a??klamas? yapt?. Ortak bas?n a??klamas?n? okuyan TMMOB Mimarlar Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan? Ey?p Muhcu, cumhuriyetin ilk y?llar?nda ulusal mimarl?k hareketi ve yap?lan ?zg?n yap?lar ile ?stanbul?un de?er kazand???n?, ancak kentin 1950?li y?llardan sondan rant odakl? dinamiklere teslim edildi?ini s?yledi. ?air Naz?m Hikmet?in ?Yedi Tepeli ?ehri? ?stanbul?un, kontrol edilemeyen b?y?mesiyle bug?nk? b?y?kl???ne ula?t???n? anlatan Muhcu, Vatan Caddesi ve Tarlaba?? Bulvar? gibi y?k?mlarda de?er kaybetti?ini belirtti. Atat?rk K?lt?r Merkezi (AKM), Muhsin Ertu?rul Sahnesi, Taksim Cumhuriyet Meydan? gibi ?a?da?la?man?n simgelerinden olan yap? ve kentsel alanlar?n y?k?larak rantiye sahas?na d?n??t?r?lmek istendi?ine dikkat ?eken Muhcu, sanat ve sanat??n?n susturulmak istendi?ini belirterek demokratik haklar?n? kullanan devlet tiyatrosu sanat??lar? hakk?nda soru?turmalar a??ld???na dikkat ?ekti. IMF toplant?lar?na yeni mekan sa?lamak i?in y?z y?ll?k sanat ve k?lt?r kayna?? olan Muhsin Ertu?rul Tiyatrosu hakk?nda y?k?m karar? al?nd???n? belirten Muhcu, ?As?l y?k?lmak ve ortadan kald?r?lmak istenen; karanl??a, s?m?rgecili?e ve gericili?e kar?? direnme ?yk?leri ile bezinmi? toplumsal belle?imiz, toplumsal kararl?l???m?z, direnme ve dayan??ma g?c?m?zd?r? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net