Hollywood senaryo yazarlar? greve gidiyor

Hollywood senaryo yazarlar?, st?dyo temsilcileriyle ?cretler konusunda yap?lan son dakika g?r??melerinde anla?ma sa?lanamamas? ?zerine greve gidiyor.


Hollywood senaryo yazarlar?, st?dyo temsilcileriyle ?cretler konusunda yap?lan son dakika g?r??melerinde anla?ma sa?lanamamas? ?zerine greve gidiyor. Amerikan Senaryo Yazarlar? Birli?i (Writers Guild of America) ile St?dyo Temsilcileri, Sinema Filmi ve Televizyon Yap?mc?lar? ?ttifak? (Alliance of Motion Picture and Television Producers) aras?nda Los Angeles?ta bir arabulucu e?li?inde yap?lan g?r??meler 11 saat s?rd?, ancak anla?ma sa?lanamad?. Birlik bunun ?zerine resmen grev ilan etti ve 12 bin ?yesinden i?i durdurmalar?n? istedi.
En son 1988?de 22 hafta grev yapan senaryo yazarlar?n?n bu karar?ndan en ?ok Jay Leno, David Letterman ve Jon Stewart gibi tan?nm?? ?ovmenlerin gece yay?mlanan televizyon programlar?n?n etkilenece?i tahmin ediliyor. Birlik ?yelerinin New York ve Los Angeles?ta g?steri yapmalar? bekleniyor. Senaristler, internet ve DVD?lerden elde edilen gelirlerden kendilerine daha b?y?k bir pay verilmesini istiyor.
Senaristlerin bir ?nceki en b?y?k eylemi, 1988?de Writers Guild of America?n?n ?a?r?s? ?zerine 22 hafta s?rm?? ve bu end?striye 500 milyon dolar zarar vermi?ti. Sekt?r?n uzmanlar?, ayn? b?y?kl?kte bir eylemin verece?i zarar?n bug?n iki kat daha fazla olaca?? uyar?s?n? yap?yor. Grevin ba?ta ?talk show?lar? vuraca?? belirtiliyor. Buna kar??n grevin etkisi, televizyon filmleri ve dizilerinde daha az hissedilecek. ?al??ma kontratlar? 2008?de biten yazarlar ve y?netmenler de bu eylemi yak?ndan izliyor. Senaristlerin elde edece?i ?artlar, yazarlar ve y?netmenlerin yapaca?? g?r??melere referans olacak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net