S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 16

S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 16

Fotoğraf: MA

?at??malar ve s?n?r ?tesi operasyon tart??malar?n?n yaratt??? gergin ortam, K?rt yay?nc?lar?n? da etkiledi


Doz Yay?nlar? sahibi Ali R?za Vural
Son d?nem artan ?at??malar ve ard?ndan gelen s?n?r ?tesi operasyon tart??malar?n?n yaratt??? gergin ortam, T?YAP?ta yer alan biz K?rt yay?nc?lar?n? da etkiliyor. ?lk g?n stand?m?za ?eker koymu?tuk. Standa gelen iki gen?, ikram etti?imiz ?ekerlerden ald?lar. Ard?ndan kitaplar?m?z? g?r?nce ?Bunlar?n ?ekerleri de yenmez? deyip ?ekerleri geri b?rakt?lar. Bazen gelen giden laf at?yor, sata?malar oluyor. Ge?en sene de kat?ld?k ama b?ylesine bir tepkiyle kar??la?mad?k. K?rtlerle ilgili her ?ey, tabii ?zellikle y?llarca kitab?n su? say?ld??? ?lkemizde kitap basmak, hele bu ko?ullarda tehlikeli bir ?eye d?n???yor.
Bir d?nem s?k?a ya?ad???m?z yasaklamalar, toplatmalar, yine g?r?lmeye ba?lad?. ?nceki g?n bir kitab?m?za; Hasan Bildirici?nin ?D?n??? Olmayan Yol? kitab?na matbaada el konuldu. Sorunlar?m?z? demokratik tart??ma k?lt?r? i?inde ??zme yoluna gitmektense, ?at??mak ve sava?a yol a?acak bir s?n?r ?tesi operasyon, her ?eyi daha k?t? yapacakt?r.
D??manla?t?rman?n ?n?ne ge?ilmeli

BES ?zmir ?ube Ba?kan? Musa Sever
S?n?r ?tesi operasyon bizce ??z?m de?il. Ger?ek bir ??z?m i?in, demokratikle?menin ?n?ndeki engeller kald?r?lmal?. Son d?nemde halklar?n birbirine d??man edilmesi s?z konusu. Yetkililer, siyaset?iler, herkes bu d??manla?t?rman?n ?n?ne ge?mek i?in elinden geleni yapmal?. E?itlik?i ve ?zg?rl?k?? bir yakla??mla sorunlar ??z?lebilir.
Silahlar?n susmas?n? istiyoruz

E?itim Sen ?stanbul 3 No?lu ?ube Ba?kan? Dursun Y?ld?z
Bug?ne kadar yap?lan s?n?r ?tesi operasyonlardan sonu? al?nmad?. Tezkerenin politik bir manevra oldu?unu, tezkereyi ??karanlar?n da s?n?r ?tesi ile sonu? alamayacaklar?n? bildiklerini d???n?yorum. Bizce sorunun ??z?m yeri Ankara. Amerika?dan, Avrupa?dan bu sorunun ??z?lmeyece?inin g?r?lmesi gerekiyor. ??kar?lacak bir genel af ve bar????l ve demokratik yakla??mlar, sorunun ger?ek ??z?m?n? getirecektir. Bunlar?n yan?nda tezkere emek?ilere de bir fayda getirmeyecek; aksine bu, emek?ilere g?zda?? anlam?na da geliyor. Bizler sava?a de?il e?itime, sosyal g?venli?e kaynak aktar?lmas?n?, silahlar?n susmas?n? istiyoruz.
Operasyon karma??kla?t?r?r

DTP?li ?emdinli Belediye Meclis ?yesi Emin Sar?
S?n?r ?tesi operasyon K?rt sorununun ??z?m? konusunda yeni g?ndemle?mi? bir s?ylem de?il, daha ?nce onlarca s?n?r ?tesi operasyon yap?ld? ve pek sonu? al?nd??? da s?ylenemez. Dolay?s?yla bu kadar b?y?k bir gayretle tart???lmas?n? da ak?lc? bulmuyorum. Daha ?ok gerek i?eride gerek d??ar?da bu s?ylem ?zerinden psikolojik bir so?uk sava? y?r?t?l?yor. Olas? bir operasyon, sorunu ?ok daha karma??k bir hale getirece?i gibi zaten pamuk ipli?ine ba?l? K?rt ve T?rk toplumlar? aras?ndaki i? bar??ta da onar?lmas? g?? yaralar a?acakt?r. Bu sorunun ??z?m? konusunda ?iddetin ?srarla bir y?ntem olarak topluma ??r?nga edilmesi hem toplumsal yap?m?za hem de ?lkemizin uluslararas? hedeflerine uygun de?il. S?rekli ?iddet ?ok k?lt?rl? bir toplumda ?rk?? d???nceyi besler ve farkl? k?lt?rlerin birbirlerini kabul etmelerini, birbirlerine tahamm?l etmelerini, entegrasyonu imkans?z hale getirir. Yeni ve ?iddeti d??talayan bir bak?? ac?s?na ihtiya? var. K?rt sorununun uluslararas? boyutu da var, sorunun ??z?m? geciktik?e yeni akt?rlerin de devreye girmesi ka??n?lmazd?r. Bunun yerine daha ?ok demokrasi ve ?zg?rl?kleri koruyan, kararl? politikalarla farkl? k?lt?rlerin kendini ?zg?rce ifade edebilece?i bir ?lke yaratarak sorun i? dinamiklerle ??z?lmelidir.
Bar?? g?ndeme al?nmal?

Genel ?? ?zmir 3 No?lu ?ube Sekreteri Can Bahad?r
Ge?mi? y?llarda ya?anan ola?an?st? d?nemler ve s?n?r ?tesi operasyonlar sorunlar? ??zmedi. Bundan sonraki s?n?r ?tesi operasyonlar da emperyalistlerin, i?birlik?ilerin ve silah tekellerinin i?ine yarayacak, sorunu ??zmeyecektir.
Oysa Ortado?u?da ve t?m d?nyada halklar?n daha fazla bar?? ve karde?li?e ihtiyac? var. T?rkiye de bir ?ekilde kaosa s?r?klenmeye ?al???l?yor. Bin y?ld?r beraber ya?ayan iki halk?n bar??a, ho?g?r?ye ve karde?li?e ?imdi daha ?ok ihtiyac? var.
Operasyonlar de?il de demokratik haklar?n geli?tirilmesi ve haklar?n anayasal g?vence alt?na al?nmas? bir ?n ??z?m olacakt?r. Burada ?nemli olan; insanlar?n ya?am haklar?n?n, demokratik ve k?lt?rel haklar?n?n tan?nmas?d?r. Sava? de?il de bar?? g?ndeme al?narak akan kan durdurulabilir.
Yar?n: Biterken...

İLGİLİ HABERLER

19 Ağustos 2018 04:32
Yücel Sarpdere, ABD'li Rahip Andrew Brunson krizi sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin yazdı.
19 Ağustos 2018 04:29
Aydın Çubukçu, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Mısırlı Marksist iktisatçı ve düşünür Samir Amin'i yazdı.
19 Ağustos 2018 04:26
'Türkiye nasıl ABD’nin kendi istediği gibi 'iyi bir müttefik' olmasını arzu ediyorsa, ABD de Türkiye’nin sözünü dinleyecek iyi bir müttefik istiyor..'
19 Ağustos 2018 02:44
Tugay Bek, geçtiğimiz gün Adıyaman'daki çatışmada yaşamını yitiren askerleri ve Valilik tarafından yapılan 'Dost ateşi' açıklamasına ilişkin yazdı.
18 Ağustos 2018 18:47
AKP MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Erdoğan MYK üyelerini belirledi.

Toplam Query: 41