Hizbullah??n ?srail?e yan?t? gecikmedi

?srail?in, L?bnan s?n?r? yak?nlar?nda d?zenledi?i son bir senenin en b?y?k tatbikat?na, L?bnan?daki direni? g?c? Hizbullah?tan ?yan?t? geldi.


?srail?in, L?bnan s?n?r? yak?nlar?nda d?zenledi?i son bir senenin en b?y?k tatbikat?na, L?bnan?daki direni? g?c? Hizbullah?tan ?yan?t? geldi. ?ki yaz ?nce ?yenilmez? oldu?u iddia edilen ?srail?e ac? bir deneyim ya?atan binlerce Hizbullah gerillas?n?n, ?srail s?n?r? yak?nlar?nda tatbikat yapt??? bildirildi.
L?bnan?da yay?nlanan ?El Ekber? gazetesinde yay?mlanan haberde, L?bnan??n g?neyindeki Litani Nehri civar?nda gerillalar?n silahs?z ve ?niformas?z olarak yapt??? tatbikat?, ?rg?t lideri Hasan Nasrallah??n tefti? etti?i belirtildi. El Ekber, ?Hizbullah??n tam kapasite kat?ld??? askeri tatbikat, ?srail?e a??k bir uyar?? yorumunda da bulundu. ?srail ge?en hafta L?bnan s?n?r? yak?nlar?ndaki Galilee?de 50 bin askerin kat?l?m?yla hava destekli tatbikat d?zenlemi?ti.
En b?y?k tatbikat
Gazete, 3 g?n s?ren tatbikat?n Hizbullah taraf?ndan ?srail s?n?rlar?nda yap?lan ?en b?y?k tatbikat? oldu?unu ve ?rg?t?n yapt??? gizli manevran?n ilk kez bas?n yoluyla a??kland???n? vurgulad?.
?srail?in 1 hafta ?nce kuzeydeki L?bnan s?n?r?nda geni? kapsaml? bir askeri tatbikat yapmas?n?n ard?ndan Hizbullah??n tatbikat yapmas? dikkat ?ekti. Baz? L?bnan gazeteleri, ?srail?in tatbikat?n?, ?Hizbullah?la yeniden sava?a girme haz?rl???? olarak de?erlendirmi?ti. Hizbullah??n kar?? tatbikat?n?n da ?srail?e yan?t oldu?u ifade ediliyor. Hizbullah??n tatbikat?n?n, ge?en y?l ?srail ile Hizbullah??n g?ney L?bnan?da yapt??? sava?tan sonra BM?nin giri?imiyle imzalanan ?ate?kes? anla?mas?n? tehdit edebilece?i de haberler aras?nda.
L?bnan s?n?rlar?nda 13 bin 500 BM g?c? UNIFIL, 15 bin ki?ilik L?bnan ordusuna g?venli?in sa?lanmas? i?in yard?m ediyor. L?bnan ordusu da ge?en hafta UNIFIL ile ortak tatbikat yapm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net