Zam ya?muru s?r?yor

H?k?metin 2007 b?t?e hedeflerine ula?abilmek i?in uygulamaya koydu?u ek gelir ?nlemleri vatanda?? vurmay? s?rd?r?yor.


H?k?metin 2007 b?t?e hedeflerine ula?abilmek i?in uygulamaya koydu?u ek gelir ?nlemleri vatanda?? vurmay? s?rd?r?yor. ?zel T?ketim Vergisi art??? sonras? sigara ve akaryak?t?n ard?ndan, oto gaz ve likit petrol gaz?na (LPG) zam geldi. Ayr?ca ?n?m?zdeki d?nemde elektrik ve do?al gaz fiyatlar?na da zam gelmesi bekleniyor. Ge?ti?imiz g?nlerde de su ve unlu mamulleri ?r?nleri zamlanm??t?.
Ge?ti?imiz hafta LPG?de y?zde 15.77, evlerde kullan?lan LPG?de y?zde 17.13 oran?nda ?TV art??? yap?lmas?n?n ard?ndan, ara?lar?nda LPG kullananlar ile mutfaklar?nda t?p gaz kullananlar?n bekledi?i yeni zaml? tarifeler a??kland?. Oto gaz ve LPG gelen zamlardan sonra oto gaz?n litre fiyat? 15 YKr artt?. LPG?de ise 2 kg?lik piknik t?p?n fiyat? 50 YKr, 12 kg?lik ev tipi t?p?n fiyat? da 3.5 YTL y?kseldi. 3 Kas?m?dan ge?erli yeni ayarlamayla ?stanbul, Ankara ve ?zmir?de oto gaz?n litre fiyat? 1.53 YTL?den 1.68 YTL?ye ??kt?.
LPG?ye bak?ld???nda ise Ankara?da 2 kg?l?k piknik t?p?n fiyat? art?? sonras? 7.10 YTL?den 7.60 YTL?ye, 12 Kg?l?k ev tipi t?p?n fiyat? da 37 YTL?den 40.50 YTL?ye y?kseldi. ?stanbul?da ise 2 kg?l?k piknik t?p?n fiyat? 7.60 YTL?den 8.10 YTL?ye, 12 Kg?l?k ev tipi t?p?n de 38 YTL?den 41.50 YTL?ye, ?zmir?de de 2 kg?l?k piknik t?p?n fiyat? 7.10?dan 7.60 YTL?ye, 12 kg?l?k ev tipi t?p?n fiyat? da 37 YTL?den 40.50 YTL?ye ??kt?.
Akaryak?t ?r?nlerindeki ?TV?nin y?zde 8.36 ile y?zde 17.3 aras?nda de?i?en oranlarda y?kseltilmesinin, pompa fiyatlar?na yans?mas? ortalama y?zde 4-5 seviyesinde ger?ekle?mi?ti. B?ylece benzin fiyatlar? rekor art??la rekor bir fiyata ??km??t?.
K??a zaml? girilecek
K?? aylar?n?n yakla?mas? ile do?al gaz kullan?m? da yava? yava? artacak. Ancak hem yurtd???nda y?kselen fiyatlar hem de ?TV art??? do?al gazda da zam konusunu g?ndeme getirdi.
Do?al gaz?n ?TV?sinde yap?lan y?zde 9.52?lik art???n do?al gaz fiyatlar?na zam olarak yans?mas? bekleniyor.
H?k?metin bir s?redir ?zerinde ?al??t??? elektrikte yeni fiyatlama sistemine ge?ilmesi ile elektrik fiyatlar?na zam yap?lmas? bekleniyor. Devlet Bakan? Mehmet ?im?ek, ?nceki haftalarda yapt??? a??klamada, ilk a?amada elektri?e zam yap?laca??n?, 2008?in ilk yar?s?nda ise otomatik fiyatland?rma mekanizmas?na ge?ilece?ini belirtmi?ti.
?stanbul?da su kullan?m ?cretlerine ge?ti?imiz ay y?zde 134?e varan oranlarda zam yap?ld?. ?SK?, hanehalk?n?n su kullan?m miktarlar?na ba?l? olarak su kullan?m ?cretlerini y?zde 15 ile y?zde 134 aras?nda de?i?en oranlarda art?rd?. Buna g?re fazla su kullananlar?n faturas?nda iki kat? a?an art??lar g?r?lebilecek.
Ankara?da daha ?nce fiyat? 25 YKr olan 150 gram ekme?in 30 YKr?ye, fiyat? 50 YKr olan 300 gram ekme?in 60 YKr?ye, fiyat? 75 YKr olan 450 gram ekme?in de 90 YKr?ye y?kseltildi.
Simit fiyatlar? esnaftan gelen talep ?zerine zamland?. 100 gram simidin fiyat? 50 YKr?den 60 YKr?ye y?kseldi.
H?k?metin sigaran?n ?TV?sine yapt??? zamm?n ard?ndan sigara firmalar? da bu zamm? hemen fiyatlara yans?tt?. Philsa, sigara fiyatlar?na 15 YKr ile 35 YKr aras?nda de?i?en miktarda zam yapt?, uzun Marlboro?nun fiyat? 5 YTL oldu. Tekel de sigara fiyatlar?na paket ba??na 10 YKr ile 25 YKr aras?nda de?i?en tutarlarda zam yapt?. Daha ?nce 4 YTL?den sat?lan uzun Tekel 2000?in fiyat? 4.25 YTL?ye ??kt?. (EKONOM? SERV?S?)
G?dadaki art?? genel enflasyonu ikiye katlad?

G?da ve i?ecekte y?ll?k enflasyon, genel enflasyon oran?n? ikiye katlad?.
T?rkiye ?statistik Kurumu verilerinden yap?lan belirlemeye g?re ekim ay? itibariyle son bir y?lda t?ketici fiyatlar? (T?FE) baz?nda genel enflasyon y?zde 7.7 olurken, endeks kapsam?ndaki kapsam?ndaki ana harcama gruplar? i?inde en y?ksek art?? y?zde 14.71?le ?g?da ve alkols?z i?ecekler?de ya?and?.
T?FE kapsam?nda yer alan ana harcama gruplar? i?inde y?ll?k fiyat art???nda bu grubu, y?zde 10.06 ile alkoll? i?ecekler, y?zde 9.73?le lokantalar ve oteller, y?zde 8.30?la da konut kiralar? izledi. Y?ll?k fiyat art??? e?itimde y?zde 6.07, giyim ve ayakkab?da y?zde 3.8, ev e?yas?nda y?zde 3.17, ula?t?rmada y?zde 2.86, sa?l?kta y?zde 2.4 ve bunlar?n d???nda kalan ??e?itli mal ve hizmetler?de y?zde 4.51 olurken, e?lence ve k?lt?rde fiyatlar son bir y?lda y?zde 1.23, haberle?mede de y?zde 3.42 geriledi.
Beyaz peynir y?zde 105 zamland?
G?da ve i?ecekler ana harcama grubunda yer alan ?r?nler i?inde son bir y?lda en y?ksek fiyat art???n?n y?zde 105.1?le beyaz peynirde ya?and??? belirlendi. Ge?en y?l?n ekim ay?nda kilo fiyat? 4.99 YTL olan beyaz peynir, bu y?l ayn? ayda 10.23 YTL?ye ula?t?.
Y?ll?k fiyat art???nda bu ?r?n? y?zde 71.2 zamla 83 YKr?den 1 YTL 42 YKr?ye ??kan domates, y?zde 70.3 art??la 1 YTL 44 YKr?den 2 YTL 45 YKr?ye y?kselen limon izledi. Daha sonra y?ll?k y?zde 69.5 zamla salatal?k, y?zde 62.5?le dolmal?k biber, y?zde 61.2 ile ?arliston biber, y?zde 61?le sivri biber, y?zde 49?la fasulye geldi. Son bir y?lda k?rm?z? lahana y?zde 45.4, tavuk y?zde 42.9, ?ekirdekli ?z?m y?zde 39, leblebi y?zde 33.9, patl?can y?zde 31.1, bal y?zde 30.6 zamland?.
Y?zde 10-20 aras?nda de?i?en oranlarda y?ll?k fiyat art??? ger?ekle?en ?r?nler ?unlar oldu: Kabak, elma, ayva, ?spanak, ay?i?e?i ya??, sal?a, tereya??, ye?il so?an, mercimek ve yo?urtta y?zde 20-30, bulgur, kahve, s?t, makarna, f?nd?k, yer f?st???, ?ehriye, ekmek, k?rm?z? turp, maydanoz, mandalina, p?rasa, un, ceviz, m?s?r?z? ya??, ay?ekirde?i, havu? ka?ar, sar?msak, ?ay, kek, kuru fasulye, baklava, margarin ve nohutt... (Ankara/ANKA)
Enflasyon hedeflemesi var tutan hedef yok

Yurti?i ve yurtd???ndaki son geli?meler ve haberler finansal piyasalar i?in kritik ?nemde. Enflasyon, beklentilerin bir hayli ?zerinde ??kt?. Ekimde y?zde 1.81?lik y?kseli?le May?s 2006?dan bu yana en y?ksek ayl?k art?? ger?ekle?ti. Y?ll?k enflasyonda 7.12?den bir ayda 7.70?e s??rad?. ?stelik bu s??ramada g?da fiyatlar? etkili. Yani hen?z elektrik fiyatlar?na ve di?er baz? kamu mallar?na zamlar yap?lm?? de?il. Son iki ayda, ge?en y?l?n y?zde 1.29 ve 0.23?l?k ger?ekle?meleri olsa bile enflasyon yerinde sayacak. Bu da y?l sonu i?in y?zde 4?l?k hedefin neredeyse iki kat? d?zeyinde. T?pk? ge?en y?l oldu?u gibi bir b?y?k sapma. A??k enflasyon hedeflemesine ge?eli iki y?l oldu, iki y?ld?r hedef a??k farkla tutturulam?yor.
www.evrensel.net