Hayat Televizyonu, kumbara ve bro??rler

Bro??rler ve elimizdeki kumbaralarla birlikte, televizyonu tan?tmak ve ba??? istemek i?in ev ve esnaf gezilerine ??kma i?ini bir aydan fazla bir s?redir birka? kez planlamam?za ra?men,


Bro??rler ve elimizdeki kumbaralarla birlikte, televizyonu tan?tmak ve ba??? istemek i?in ev ve esnaf gezilerine ??kma i?ini bir aydan fazla bir s?redir birka? kez planlamam?za ra?men, pazar g?nleri araya ba?ka programlar?n girmesi ve bayram nedeniyle ger?ekle?tiremedik. Bu ?al??may? ancak 21 Ekim Pazar g?n? ba?latt?k. ?lk hafta Vatan Mahallesi?nde, ?o?unlukla esnaflara ve kahvelere y?nelik yapt???m?z bu ?al??mam?za 15 ki?i kat?ld?. 20?den fazla kahveye girildi ve pazar g?n? olmas?ndan dolay?, ?o?unlukla dolu olan kahvelerde 500 civar?nda insana ula??ld?.
Kahvelerde b?t?n kalabal??a sesli propaganda yap?larak ve teke tek masalar? dola?arak yapt???m?z bu ?al??mada hi?bir kahveden bo? ??k?lmad?. Ba??? verenlerin say?s? ?ok olmasa bile olumsuz bir tav?rla da kar??la?mad?k. Ayr?ca ayn? g?n 200?e yak?n esnafa da tek tek gidildi ve gitti?imiz esnaflar?n yar?s?ndan fazlas?ndan ba??? al?nd?. Ba??? verenlerin b?y?k bir ?o?unlu?u 1 YTL verse de tek t?k 3, 5 ve 10 YTL verenler de oldu. Toplam 700 ki?iye ula?t???m?z bu ?al??mada kumbaralara 200 YTL kadar ba??? topland?.
Ge?ti?imiz pazar g?n? (28 Ekim) ikinci defa, bu kez D?zetepe semtine 17 ki?i ile ??k?ld?. Burada da bu semtin 4 ana caddesindeki hemen b?t?n esnaflar? ve kahveleri dola?t?k. Bu ?al??mada da 20 civar?nda kahvehane ve yine 200?den fazla esnafa giderek toplam 700 civar?nda insana ula?m?? olduk, yine 200 YTL?ye yak?n ba??? topland?.
Bu iki haftal?k ?al??mada toplam 1400 ki?iye ula?arak, ortalama 1 YTL?den 400 ki?iden 400 YTL kadar ba??? toplam?? olduk. ?lk ba?larda elimizdeki bro??r say?s? (2 bin civar?nda) kadar insana ula?makla s?n?rl? bir hedefimiz vard?. Ancak hem bu ?al??man?n bekledi?imizden daha olumlu ge?mesi, hem ?o?unlu?u gen? olmak ?zere toplamda 20?den fazla ki?inin bu ?al??malara kat?lmas? ve bu ?al??may? son derece istekli ve moralli bir ?ekilde y?r?tmeleri, bizim de hedefimizi y?kseltmemizi sa?lad?. Biz Antepli i??i ve emek?i gen?ler olarak bu ?al??may? y?l sonuna kadar her hafta (3 Kas?m mitinginden dolay? bu hafta hari?) s?rd?rmeyi ve ba??? ald???m?z ki?i say?s?n? 5 bine, bu ?al??mayla toplayaca??m?z ba??? miktar?n? ise 5 bin YTL?ye ula?t?rmay? hedefliyoruz. Buda neredeyse 15-20 bin ki?iye ula?mak anlam?na geliyor.
Antep?ten i??iler ve gen?ler
www.evrensel.net