Sava? yanl?s? gazetecilik mahkum edildi

T?rkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) 18?inci Ola?an Genel Kurulu?nda medyaya; ?Sava? k??k?rt?c?l???n? b?rak, haber ve ger?ek cephesinde saf tut? ?a?r?s? yap?ld?.


T?rkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) 18?inci Ola?an Genel Kurulu?nda medyaya; ?Sava? k??k?rt?c?l???n? b?rak, haber ve ger?ek cephesinde saf tut? ?a?r?s? yap?ld?.
TGS?nin 18?inci Ola?an Genel Kurulu ?nceki g?n yap?lan se?imlerle sona ererken, genel ba?kanl??a yeniden Ercan ?pek?i se?ildi. Tek liste ile girilen se?im sonucunda TGS?nin yeni y?netimi ?u isimlerden olu?tu: Genel Ba?kan Ercan Sad?k ?pek?i, Genel Sekreter Metin T?rky?lmaz, Genel Mali Sekreter Ayd?n Kanavet?i, Y?netim Kurulu ?yeleri Hakan Akarsu, Y?ld?r?m Boran, Muhittin Do?an, Mutlu Mete ve Serg?l Keskin.
Oybirli?i ile kabul edilen Genel Kurul Sonu? Bildirgesi?nde ise ba??n? ABD?nin ?ekti?i emperyalist ?lkelerin Ortado?u?da halklar? birbirine kar?? k??k?rtan, d??manl?k tohumlar? eken, i?gallerini ?l?m ve kanlarla s?rd?ren politikalar?na dikkat ?ekildi. Bildirgede, Kuzey Irak?a m?dahale tezkeresi sonras? medyan?n, ?sava? ????rtkanl???na soyunmas? ve adeta topluma celp ??kartan? k??e yaz?lar? yaz?lmas? k?nand?. Bildirgede, ?Bu sava? k??k?rt?c? tutumuyla, halk?n haber alma, ger?ekleri ??renme hakk?n? da bilerek engelleyen h?k?metin, son olaylar ?zerine getirdi?i sans?r karar?na da destek veren medyan?n bu yakla??m?n? bas?n ?zg?rl??? a??s?ndan tehlikeli bir geli?me olarak g?ren genel kurul, bar?? yerine sava?? kutsayan medyay?; faturas? b?t?n emek?ilere, yoksullara ??kar?lacak olan sava? k??k?rt?c?l???ndan vazge?meye, sava? cephesinden ??karak haber ve ger?ek cephesinde saf tutmaya ?a??r?r? denildi.
Gazeteci Hrant Dink?in, ?devlet g?revlilerinin yan? s?ra medyan?n da bir ?ekilde i?inde yer ald??? cephenin yaratt??? ?rk??-?oven iklimde ?ld?r?ld???ne? de?inilen bildirgede, Dink cinayeti soru?turmalar?nda, sorumlular?n cezaland?r?lmas? bir yana, adeta ?d?llendirilmesinin de ?lkenin gelece?i a??s?ndan b?y?k bir tehlike oldu?u belirtildi. Bildirgede, ?adeta ?geliyorum? diyen cinayete engel olmayan, ifade ?zg?rl??? ?n?ne yeni, yasal engeller ??kartan, ba?ta 301?inci madde olmak ?zere temel hak ve ?zg?rl?klerle ilgili iyile?tirmelerden ka??nan, 12 Eyl?l d?nemini bile aratacak hak k?s?tlamalar?nda bir sak?nca g?rmeyen iktidar? da k?nand?.
?Y?pranma tazminat? kald?r?lamaz?
Bildirge?de, bas?n emek?ilerinin ekonomik ve demokratik haklar?n?, y?pranma tazminat?n? ortadan kald?rmaya y?nelik giri?imin, medya patronlar?na ?yeni bir te?vik? oldu?u vurguland?. Sendikal ?rg?tlenmeye kar?? tahamm?ls?zl???n de ele?tirildi?i bildirgede, ?Genel kurulumuz; bas?ndaki sendikal ?rg?tlenmeye a??k veya ?rt?l? bask?lar?n? art?r?p yeni k?y?mlar yapan medya sahipleri, TMSF ve onlar ad?na hareket eden gazete y?neticilerini k?nar, ba?ta ATV ve Sabah gazetesi olmak ?zere i?verenlerin sendika kar??t? tutumlar?ndan b?y?k kayg? duyar? denildi. Bildirgede, T?rk Telekom grevi selamlanarak desteklendi?i belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net