Hasankeyf i?in milli park ba?vurusu

Batman ?evre ve Orman M?d?rl???, tarihi Hasankeyf il?esinin milli park kapsam?na al?nmas? i?in ?evre ve Orman Bakanl????na ba?vurdu.


Batman ?evre ve Orman M?d?rl???, tarihi Hasankeyf il?esinin milli park kapsam?na al?nmas? i?in ?evre ve Orman Bakanl????na ba?vurdu.
?l ?evre ve Orman M?d?r? ?skender S?nger yapt??? a??klamada, tarihi Hasankeyf il?esinin milli park kapsam?na al?nmas? i?in gerekli i?lemleri tamamlad?klar?n?, tarihi il?enin ?l??m?, harita ve koordinatlar?n?n belirlendi?i bilgilerle milli park formunu doldurarak ?evre ve Orman Bakanl????na sunduklar?n? s?yledi.
Milli park alanlar?n? bakanl???n belirledi?ini ifade eden S?nger, ??yle dedi:
?Teklifimiz, ?evre ve Orman Bakanl??? taraf?ndan 2873 say?l? Milli Parklar Kanunu kapsam?nda de?erlendirilecek. Teklifimiz uygun g?r?ld??? takdirde, bizim de bir milli park?m?z olacak. Umar?m Hasankeyf de milli parklar kapsam?na al?n?r.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net