??renciler ?bar??? diyecek

ODT??de 40??n ?zerinde ??renci toplulu?u, ??at??ma ortam?n?n son bulmas?, bar??, demokrasi ve karde?li?in hakim olmas?, bar?? dili ve k?lt?r?n?n geli?mesi, d??manl???n de?il sevginin ye?ermesi? i?in 6-16 Kas?m?da ODT? Bar?? G?nleri?ni d?zenleyecek.


ODT??de 40??n ?zerinde ??renci toplulu?u, ??at??ma ortam?n?n son bulmas?, bar??, demokrasi ve karde?li?in hakim olmas?, bar?? dili ve k?lt?r?n?n geli?mesi, d??manl???n de?il sevginin ye?ermesi? i?in 6-16 Kas?m?da ODT? Bar?? G?nleri?ni d?zenleyecek. ??renciler; panel, s?yle?i gibi ?e?itli sanatsal, sportif ve k?lt?rel etkinliklerle ?bar??? taleplerini ifade edecek.
T?rkiye?de sava? ????rtkanl???n?n giderek t?rmand??? bug?nlerde bar?? isteyenler de seslerini y?kseltiyor. 3 Kas?m?da Ankara?da d?zenlenen mitingde on binlerce ki?i taraf?ndan dile getirilen ?bar??? talebi, bu sefer de ODT??de y?kselecek. 40?tan fazla ??renci toplulu?unun bir araya gelerek d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri, 6-16 Kas?m?da ODT??de ger?ekle?tirilecek.
ODT? Bar?? G?nleri bug?n saat 12.30?da Fizik B?l?m? ?n?nde yap?lacak etkinliklerle ba?layacak. A??l??ta bar?? ?ad?r? kurulacak, ?Bar?? olsun, y?k?lan jengalar olsun? ba?l???yla jenga etkinli?i, ?Bar???n ritmini ar?yoruz? ba?l???yla ritm at?lyesi ve ?Bar?? i?in bin turna? ba?l???yla origami etkinli?i yap?lacak.
Panellerde bar?? tart???lacak
ODT? Bar?? G?nleri ?er?evesinde ?ok say?da panel, s?yle?i ve forum ger?ekle?tirilecek. ?ODT? Bar??? Tart???yor?, ?Devlet Politikalar? ve Medyan?n Toplumsal Bar??a Etkileri?, ?Ekim Devrimi?, ?Rit?el ve Mitolojide Bar???, ?Sivil Anayasa?, ?Toplum ve Bar???, ?Sava??n K?lt?rel Etkileri? ve ?T?rkiye?de Toplumsal Bar??? konulu panellerin yan? s?ra Serbest K?rs? etkinli?i ger?ekle?tirilecek.
Sanat?n diliyle bar??...
Bar?? talebi; karde?lik semah?, halkoyunu ve dans g?sterileri, m?zik ve ?iir dinletileri, film ve tiyatro g?sterimleri, sokak oyunu, karikat?r ve foto?raf sergisi gibi bir dizi sanatsal etkinlikte de dile getirilecek. Ayr?ca bar?? temal? bir futbol turnuvas?, ?Kent ve Bar??? ba?l?kl? at?lye ?al??mas? ve t-shirt boyama etkinli?i de ger?ekle?tirilecek. Bar?? G?nleri, 16 Kas?m?da bar?? fidanl???n?n olu?turulmas?, bar?? y?r?y???, bar?? ?emberi ve bar?? konseri ile sona erecek. (Ankara/EVRENSEL)
??renci topluluklar?

AEGEE Ankara, Amat?r Foto?raf??l?k Toplulu?u, ARGE Toplulu?u, Arkeoloji Toplulu?u, Balkan Toplulu?u, Bilim Kurgu ve Fantezi Toplulu?u, ?a?da? Dans Toplulu?u, ?evre Toplulu?u, Da?c?l?k ve K?? Sporlar? Toplulu?u, D?? Politika ve Uluslararas? ?li?kiler Toplulu?u, Edebiyat Toplulu?u, E?itim Toplulu?u, Ekonomi Toplulu?u, Fizik Toplulu?u, G?lmece Toplulu?u, Jongl?rler Toplulu?u, Ku? G?zlem Toplulu?u, Kitap Toplulu?u, Klasik Gitar Toplulu?u, Maden Toplulu?u, Matematik Toplulu?u, Mimarl?k Toplulu?u, M?nazara Toplulu?u, M?zik Topluluklar?, M?zikal Toplulu?u, Psikoloji Toplulu?u, Radyo Toplulu?u, Sinema Toplulu?u, Siyaset Bilimi Toplulu?u, Sosyal Demokrasi Toplulu?u, Sosyoloji Toplulu?u, Sosyalist D???nce Toplulu?u, Tarih Toplulu?u, T?rk Halk Bilimi Toplulu?u, T?rk-Japon ?leti?im Toplulu?u, Televizyon Toplulu?u, ODT? Oyuncular?, ODT? ??renci Temsilcileri Konseyi (?TK), Uluslararas? Gen?lik Toplulu?u, Yap? Toplulu?u, Verimlilik Toplulu?u.
??rencilerin bar?? ?a?r?s?

?T?rkiye?de son d?nemde ya?anan ve ilerleyen g?nlerde ya?anabilecek olaylardan endi?e duyuyoruz. ??inde bulundu?umuz bu hassas d?nemde, pop?lerle?mekte olan a??k ve ?st? kapal? ?rk?? s?ylemlerin T?rkiye?yi bir ??kmaza s?r?klemesinden kayg?l?y?z. Toplumsal sorunlar?n ?iddet ile ??z?mlenemeyece?ini ve daha da derinle?ece?ini d???n?yoruz. Daha fazla ?at??ma, ?iddet, sava?, kan, ac?, ?l?m, g?zya?? ve toplumsal kampla?ma istemiyoruz. ?at??mal? ortam?n son bulmas?; T?rkiye, Ortado?u ve d?nyada bar??, demokrasi ve karde?li?in hakim olmas?; bar?? dili ve k?lt?r?n?n geli?mesi, d??manl???n de?il sevginin ye?ermesi i?in sanat?n, sporun, bilimin, d???ncenin, birlikte ?retmenin ve payla??m?n g?c?yle 6-16 Kas?m 2007 tarihleri aras?nda ODT? Bar?? G?nleri?ni d?zenliyoruz. Bar?? i?inde ya?amak ve ?ocuklar?m?za bar??? miras b?rakmak i?in t?m i?tenli?imizle ?BARI? BARI? BARI?? diyor, bu yolculu?umuza herkesi davet ediyoruz??
www.evrensel.net