??te Y?K??n ?niversitesi

Ankara ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi?nin, Anayasa Mahkemesi Ba?kan? ba?ta olmak ?zere y?ksek yarg? organlar? ba?kanlar? ve Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in de kat?ld??? 82. kurulu? y?ld?n?m? t?renlerinde polisin ??rencilere y?nelik sald?r?s? damgas?n? vurdu.


Ankara ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi?nin, Anayasa Mahkemesi Ba?kan? ba?ta olmak ?zere y?ksek yarg? organlar? ba?kanlar? ve Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in de kat?ld??? 82. kurulu? y?ld?n?m? t?renlerinde polisin ??rencilere y?nelik sald?r?s? damgas?n? vurdu.
Toplant? ?ncesi Rekt?rlk taraf?ndan ?g?venlik? gerek?esiyle okula ?a?r?lan polisler bakan?n protesto edilmesi ?zerine ??rencileri salon d???na ??kararak tartaklad?. 5 ??renci g?zalt?na al?nd?.
Sivil polisler d??ar? ??kard?
Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in konu?maya ba?lamas?ndan ?nce salon d???nda bulunan ??rencilerin ?Y?K kalkacak, polis ??kacak?, ??niversiteler bizimdir, bizimle ?zg?rle?ecek? ?eklinde slogan att?lar. Salondaki bir ??renci de Adalet Bakanl????na tepki g?sterdi. Bunun ?zerine salonda bulunan sivil polisler ??renciyi a?z?n? kapatarak d??ar? ??kard?. Polise tepki g?steren ??renciler de yine polis taraf?ndan d??ar? ??kar?ld?.
??rencilerin salon d???na ??kar?lmas?yla kap?da bekleyen ?evik kuvvet ekipleri ve ??renciler aras?nda arbede ya?and?. Olayda 5 ??renci g?zalt?na al?nd?. Bu s?rada salonda bulunan baz? ??renciler de d??ar? ??kt?.
Okuldaki emniyet mensuplar?n?n talimat? kendisinden almad?klar?n? belirten ?ahin, ?Onlar herhalde g?revlerini yapt?lar ama bu g?revlerin mutlaka hukuk kurallar? i?erisinde yap?lmas? gerekir. Hukuk kurallar?n? zorlayan bir muamele oldu mu bilmiyorum? diye konu?tu.
Okula neden polis ?a??r?ld??
Rekt?r Prof. Dr. Nusret Aras da, okuldaki baz? ??rencilerin g?venliklerinin sa?lanmas? i?in talepte bulunduklar?n?, okula polisin bu kapsamda al?nd???n? s?ylerken, Dekan Prof. Metin Feyzio?lu ?t?rene ?st d?zey kat?l?m oldu?u i?in can g?venli?i nedeniyle polise haber verildi?ini? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net