Aleviler Hollanda?y? protesto etti

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ?yeleri, Sivas olaylar?nda ?len Hollanda vatanda??na sahip ??kmad??? gerek?esiyle Hollanda h?k?metini protesto ettiler.


Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ?yeleri, Sivas olaylar?nda ?len Hollanda vatanda??na sahip ??kmad??? gerek?esiyle Hollanda h?k?metini protesto ettiler.
Hollanda B?y?kel?ili?i ?n?nde toplanan Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ?yeleri, ?Hollanda vatanda??na sahip ??k? yaz?l? pankart a?t?lar.
Grup ad?na bas?n a??klamas?n? okuyan Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Mamak ?ube Ba?kan? Mustafa Karabudak, Sivas?ta 14 y?l ?nce ??kan olaylarda Hollanda vatanda?? Carina Cuanna?n?n da hayat?n? kaybetti?ini belirterek, aradan ge?en s?re i?erisinde sorumlular?n cezaland?r?lmas? i?in Hollanda h?k?metinin T?rkiye?de herhangi bir giri?imde bulunmad???n? ifade etti. Karabudak, Hollanda h?k?metini Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne ?ikayet edeceklerini belirtti.
A??klaman?n ard?ndan daha ?nceden konuya ili?kin haz?rlanan dilek?eler, Hollanda B?y?kel?ili?i yetkililerine teslim edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net