?stanbul yine haz?rl?ks?z yakaland?

?stanbul?da gece ba?layan ve sa?anak ?eklinde kendini g?steren ya?mur, g?n boyu hayat? olumsuz etkiledi.


?stanbul?da gece ba?layan ve sa?anak ?eklinde kendini g?steren ya?mur, g?n boyu hayat? olumsuz etkiledi. G?ne?li bir hafta sonunu ge?iren ?stanbullular g?ne ya???la uyand?. Gece ge? saatlerde ba?layan ya?mur sabah?n erken saatlerinden itibaren etkisini art?r?rken, a??r? ya??? yollarda su birikintilerine neden olurken baz? ev ve i?yerlerini su bast?. Ya?mur nedeniyle ana arterlerde trafik yo?unlu?u ya?and?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net