ABD u?aklar? Kandil?de ke?if u?u?u yapt? iddias?

Kuzey Irak?a y?nelik s?n?r ?tesi operasyon tart??malar? yo?unla??rken, T?rkiye?nin ?? g?n i?inde Kandil Da???na y?nelik hava harekat? yapaca?? ?ne s?r?l?yor.


Kuzey Irak?a y?nelik s?n?r ?tesi operasyon tart??malar? yo?unla??rken, T?rkiye?nin ?? g?n i?inde Kandil Da???na y?nelik hava harekat? yapaca?? ?ne s?r?l?yor. ABD g??lerinin de destek verece?i belirtilen harekat ?ncesi Amerikan sava? u?aklar?n?n Kandil ve s?n?r hatt? boyunca ke?if u?u?lar? yapt??? iddia edildi. ABD?nin Irak?taki i?gal g??lerinin komutan? General David Petreaus?un bir s?redir Kuzey Irak?ta bulunmas? ve Barzani ile g?r??melerde bulunmas? da dikkat ?ekiyor.
Hava harekat?
T?rkiye?nin PKK kamplar?n?n bulundu?u Kandil Da???na y?nelik bir hava harekat? haz?rl???nda oldu?u ileri s?r?ld?. D?HA?n?n K?rdistan Federal B?lgesi H?k?meti?ne yak?n kaynaklara dayand?rd??? bilgilere g?re T?rkiye ?? g?n i?erisinde b?lgenin da?l?k k?sm?n? olu?turan Kandil Da?? ve civar b?lgelere y?nelik bir hava harekat? d?zenleyecek.
Yap?lacak harekata ABD?nin de destek verece?i belirtilirken, ABD?nin da?l?k b?lgedeki baz? noktalara f?ze atabilece?i ileri s?r?l?yor.
ABD u?aklar? u?tu
Bu iddialar? g??lendiren en ?nemli geli?me ise ?nceki gece ya?and?. Edinilen bilgilere g?re, ?nceki g?n gece yar?s?ndan sabah saatlerine kadar ABD sava? u?aklar? Kandil Da?? ve s?n?r hatt? boyunca ke?if u?u?lar? yapt?. U?aklar?n zaman zaman al?ak u?u?lar da yapt??? belirtilirken, u?aklar?n yo?un hareketi y?z?nden civar k?ylerde ya?ayan vatanda?lar b?y?k bir tedirginlik ya?ad?.
ABD?li general K?rt b?lgesinde
ABD?nin Irak?taki i?gal g??lerinin komutan? General David Petreaus?un bir s?redir K?rt b?lgesinde bulunmas? da dikkat ?ekiyor. 8 T?rk askerin teslim al?nmas?nda da rol oynayan Petreaus, K?rdistan Federal B?lgesi Ba?kan? Mesud Barzani ile bir g?r??me yapt?. G?r??mede PKK ile T?rkiye aras?ndaki kriz ele al?n?rken Petreaus, 8 T?rk askerinin serbest b?rak?lmas?nda ?aba g?steren Barzani?ye te?ekk?r etti. Petreaus, ?Bu giri?imin K?rdistan B?lgesi ile T?rkiye aras?ndaki ili?kilerin geli?mesine vesile olmas? ?midinde? bulundu.
El Kaide operasyonu mu?
?te yandan Amerikan ve Irak ordusu, Kuzey Irak?ta El Kaide?ye kar?? binlerce askerin kat?ld??? bir operasyon ba?latt?. Amerikan ordusundan yap?lan a??klamada, ?Demir G?rev G?c??n?n Kuzey Irak?taki 4 b?lgede ?Demir ?eki?? ad? verilen bir operasyon ba?latt??? belirtildi.
Operasyona 3 Amerikan tugay? ve 3 Irak t?meninin kat?ld??? bildirilen a??klamada, asker say?s?na ili?kin bilgi verilmedi. A??klamada, operasyonun kapsad??? 4 b?lgenin hangileri oldu?u belirtilmedi, ancak ?Demir G?rev G?c??n?n Selahaddin, Ninova, Kerk?k, Diyala ve Ba?dat??n kuzeyinde g?rev yapt??? biliniyor. (HABER MERKEZ?)
?ran: Diplomatik yollarla ??z?ls?n
?ran D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Muhammed Ali H?seyni, PKK eylemleri nedeniyle T?rkiye ve Irak aras?nda ya?anan krizin, ?bar????l ve diplomatik yollardan ??z?lmesi gerekti?ine inand?klar?n?? s?yledi.
H?seyni, haftal?k bas?n toplant?s?nda, gazetecilerin konuya ili?kin sorular? ?zerine, durumu T?rkiye ile ?e?itli d?zeylerde siyasi g?r??melerle takip ettiklerini belirtti.
?Irak ve T?rkiye aras?nda ortaya ??kan krizin bar????l ve diplomatik yollardan ??z?lmesi gerekti?ine inand?klar?n?? ifade eden H?seyni, ?Biz, ter?ristlerle m?cadelede iki ?lke i?in de en az kayba yol a?acak ??z?m yollar? bulunmas?n?n zorunlu oldu?una inan?yoruz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net