Askerler d?nya g?ndeminde

Sekiz askerin serbest b?rak?lmas? ve Washington?daki Erdo?an-Bush g?r??mesi, t?m d?nyan?n g?ndeminde. Yabanc? medya, ?Diplomasi meyve vermeye ba?lad??, ?Bush y?netiminin eli g??lendirildi? gibi yorumlar yapt?.


Sekiz askerin serbest b?rak?lmas? ve Washington?daki Erdo?an-Bush g?r??mesi, t?m d?nyan?n g?ndeminde. Yabanc? medya, ?Diplomasi meyve vermeye ba?lad??, ?Bush y?netiminin eli g??lendirildi? gibi yorumlar yapt?.
Daily Telegraph
?ngiliz The Daily Telegraph, ge?en ay PKK taraf?ndan al?konulan askerlerin T?rkiye?nin Kuzey Irak?a y?nelik s?n?r ?tesi operasyon giri?imini tetikledi?ini belirterek ?Operasyonu engellemeye y?nelik diplomatik ?abalar Washington?da g?r??mede en ?st seviyeye ula??yor? diye yazd?. Gazete, PKK sorununun ?stanbul?daki Irak?a kom?u ?lkeler toplant?s?n? ray?ndan ??kartmad???na dikkat ?ekti.
New York Times
New York Times, askerlerin serbest b?rak?lmas?n?n T?rk yetkililerinin ?derin ?fkesi?ni yat??t?rmaya yetmesi beklenmedi?ini belirterek ?Ancak serbest kalmalar?n?n Bush y?netimi yetkililerinin T?rkiye?yi s?n?r ?tesinden vazge?irmek i?in elini g??lendirece?i? yorumunu yapt?.
BBC
?ngiliz BBC ise, T?rk askerlerinin serbest b?rak?lmas? Erdo?an-Bush g?r??mesi i?in iyi bir ba?lang?? olu?turdu?unu belirterek ?diplomasi meyvelerini vermeye ba?lad?? dedi.
Bu geli?mede de ABD?nin etkisinin hissedildi?ini belirten BBC, ?Ancak ?zg?rce operasyon yapabilece?i de ku?kulu. T?rkiye, askerlerine y?nelik sald?r?lar? diplomatik avantaj olarak kulland?? yorumunu yapt?.
Guardian
Askerlerin s?n?r ?tesi sald?r?s?n?n ?nlenmesi i?in serbest b?rak?ld??? g?r???n? dile getiren The Guardian da, bu geli?meyi ABD D??i?leri Bakan? Rice??n ?diplomatik ?abas?n?n ilk somut sonucu? olarak nitelendirdi.
The Times
?ngiltere?nin b?y?k gazetelerinden The Times, Irakl? K?rt yetkililerin, askerlerin b?rak?lmas?n?n, PKK?ye kar?? m?cadelede T?rkiye?nin yan?nda olma isteklerini g?sterdi?ini yazd?. Gazete, PKK?nin ise, askerlerin b?rak?lmas?n?n Ankara ile K?rt sorununu bar????l bir ?ekilde ??zme iste?ini yans?tt???n? s?yledi?ine de dikkat ?ekti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net