B?rak?lan askerler sorguda

Hakkari?nin Y?ksekova il?esi Da?l?ca b?lgesinde ??kan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan ve ?nceki g?n serbest b?rak?lan 8 askerin Ankara?daki sorgusu s?r?yor.


Hakkari?nin Y?ksekova il?esi Da?l?ca b?lgesinde ??kan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan ve ?nceki g?n serbest b?rak?lan 8 askerin Ankara?daki sorgusu s?r?yor. Soru?turmay? Genelkurmay Ba?kanl??? Askeri Savc?l????n?n y?r?tt??? bildirildi. Askeri savc?, sorgulama sonras? dava a??p a?mamaya karar verecek. ANKA?n?n haberine g?re askeri yetkililer, yap?lacak sorgulaman?n prosed?r gere?i oldu?unu ve bask?n?n nas?l yap?ld???n?n, bask?n ile ilgili kimlerin kusurlu oldu?unun tespit edilece?ine dikkat ?ekti.
Yetkililer ?u de?erlendirmeyi yapt?:
?Askeri savc?n?n soru?turma yapmas? gayet do?al. Soru?turma sonras?nda dava a??l?p a??lmayaca?? netlik kazanacak. Rehin al?nan askerler, halen asker stat?s?nde. Ellerinde olmayan nedenlerle ka??r?ld?klar? i?in askeri mahkemede g?revli bir savc? taraf?ndan sorgulanacaklar. G?n?ll? olarak ka?mad?klar? ortaya ??karsa herhangi bir dava a??lmayacak.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net