Polis sald?r?s?na i??ilerden b?y?k ?fke

Telekom i??ileri Sultan?iftli?i, Ayaza?a k?y? ve Kilyos?ta grev g?zc?leri ile ?ube y?neticilerine sald?ran polisi protesto etti.


Telekom i??ileri Sultan?iftli?i, Ayaza?a k?y? ve Kilyos?ta grev g?zc?leri ile ?ube y?neticilerine sald?ran polisi protesto etti. Mecidiyek?y?de toplanan y?zlerce Telekom i??isi, ?Bask?lar, g?zalt?lar bizi y?ld?ramaz?, ?Direne direne kazanaca??z?, ?Ta?eron mafyas?na hay?r?, ?Y?lg?nl?k yok direni? var? sloganlar? ile bask?lar? k?nad?. Yo?un ya?mur kat?l?m? azaltmazken, i??iler, ne olursa olsun ba?ar?ya ula?ana kadar grevi s?rd?receklerini hayk?rd?lar.
Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?dr?l????ne yap?lan y?r?y?? boyunca i??iler grevlerini karalayan bas?na da tepki g?sterdi. ?Sat?lm?? bas?n istemiyoruz? sloganlar? atan grevci i??iler, Sabah gazetesi ile ATV?nin ?n?ne y?r?mek istedi. Polis, i??ilerin ?n?ne barikat kurarak y?r?y??e izin vermedi.
Polis grevi k?rmas?n
Ta?eron firmalar?n grevi k?rma ?abalar?n?n s?rd???n? s?yleyen Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, polisin de yasalar? ?i?neyerek grevi k?ranlar? korudu?unu s?yledi. Dokuyucu, ?Polis ?nceki g?n grev g?zc?s? arkada?lar?m?za sald?rarak ben de dahil olmak ?zere 7 i??iyi g?zalt?na ald?. Bizzat grevin k?r?lmas? i?in ta?eron firma elemanlar?n? koruyor. Birazdan ifade vermeye gidece?iz. Bu t?r bask?lar bizi m?cadelemizden geri d?nd?rmeyecek ??nk? biz i?imizin, ekme?imizin m?cadelesini veriyoruz? diye konu?tu. Sald?rgan polisler hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? ifade eden Dokuyucu, polisin grevcilerin ?zerindeki bask?s?n?n son bulmas?n? istedi.
T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?nun uzla?ma i?in patronlara bir hafta s?re tan?d???n? hat?rlatan Dokuyucu, ?E?er patronlar toplus?zle?me masas?na oturup taleplerimizi kabul etmezse T?rk-?? de i? b?rakmayla yan?m?zda olacak. Bizim T?rk-???ten istedi?imiz tam da buydu. T?rkiye?nin her yerinde i??ilerin Telekom i??ileri i?in eylem yapmas?yd?. ??nk? bu grev sadece bizim de?il b?t?n i??i s?n?f?n?n grevidir? diye konu?tu.
???ilere erzak yard?m?
21 g?nd?r grevde olan Telekom i??ilerine ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l ve T?rk-?? 1. B?lge Temsilcisi Faruk B?y?kkucak destek ziyaretinde bulundu. B?y?kkucak, 7 i??iye yap?lan polis sald?r?s?n? T?rk-?? olarak k?nad?klar?n? belirterek, ?Telekom i??isi yasal olarak grevini s?rd?r?yor. Patronlar? da yasalara uymaya ?a??r?yoruz? dedi.
Grevci i??ilere bir kamyonet erzak yard?m?nda bulunan ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l ise al?n terinin kar??l???n? isteyen Telekom i??ilerini destekleme s?z? verdi. T?rk-?? Ba?kan? ve bakanlar ile grevin masa ba??nda bitmesi i?in g?r??ece?ini belirten Sar?g?l, ?Siz sadaka istemiyorsunuz, bir l?tuf istemiyorsunuz sadece insanca ya?amak istiyorsunuz? dedi.
Grevci i??ilere Belediye-??, Harb-??, Sel?loz-?? ?ube ba?kanlar? ve y?neticeleri, Emek Partisi (EMEP) y?neticileri ve ?yeleri de destek verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Grev ?ad?r? kuruldu

Antalya Arapsuyu Telekom M?d?rl????nde ise y?neticilerin i??ilere kar?? sald?rgan tutumu nedeniyle i??iler grev ?ad?r? kurdu. Telekom m?d?r?, grev ?ad?r?n? kald?rmak i?in ??evredekiler rahats?z oluyor? gerek?esiyle polise ba?vururken, m?d?rl??e gelen polis, halk?n ?Rahats?z olmuyoruz? a??klamas? ?zerine geri d?nmek zorunda kald?. Telekom m?d?r?n?n s?rekli olarak kendilerini k??k?rtmaya d?n?k davran??lar i?inde oldu?unu s?yleyen i??iler, greve sahip ??kmakta kararl?.

Kad?n i??iler kararl?

?orlu?da kad?n i??iler, greve kararl? bir ?ekilde devam ediyor. Grevdeki kad?nlar?n ?o?u, her sabah grev yerine gelerek halkla ileti?im kurma g?revini ?stleniyor ve greve ??kma nedenlerini anlat?yor. Sendikalar?n ve ?niversite ??rencisi gen?lerin ziyaretlerinin kendilerine g?? verdi?ini dile getiren i??iler, ?Bas?n, hain ve sabotajc? oldu?umuzu yazarken, bir tek Evrensel ve yerel bas?n bizi destekliyor? dediler. Ailelerinin de kendilerini destekledi?ini, yoksa her g?n grev yerine gelemeyeceklerini anlatan kad?n i??iler, ?Sabah evden ??karken, ?ocu?umuzun ?Hay?rl? grevler anne? diye yollamas? ve e?lerimizin ak?am grev yerine gelerek destek vermesi bizi mutlu ediyor? diyorlar.
Ali Akcan Sultan?iftli?i?ni ziyaret etti

Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, ?nceki g?n polis sald?r?s?n?n ya?and??? Sultan?iftli?i Santrali?ni ziyaret ederek i??ilere destek verdi. Burada i??ilere seslenen Akcan, Oger?in k??eye s?k??t???n?, bask?lar?n ve sald?r?lar?n bu nedenle artt???n? ifade etti. ???ilerden grevlerini kararl?l?kla s?rd?rmelerini isteyen Akcan, grevin ba?ar?ya ula?mas?na az kald???n? dile getirdi.
???ilere destek vermek i?in d?n ??leden sonra Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu ile birlikte santrale gelen Akcan?? i??iler, ?Direne direne kazanaca??z?, ?Y?lg?nl?k yok direni? var? sloganlar? ile kar??lad?lar. T?m T?rkiye?nin Sultan?iftli?i?ni duydu?unu dile getiren Akcan, ta?eron firmalar?n kanunsuz bir ?ekilde grevi k?rma giri?imlerine tepki g?sterdi. T?rkiye?nin her taraf?nda bask?lar?n artt??a dikkat ?eken Akcan, halkla i??ilerin kar?? kar??ya getirme giri?imlerinin de devam etti?ini ifade etti. ???ilerden evlerinde oturmamalar?n? isteyen Akcan, ??zellikle ?ebekelerin oldu?u yerlerde olaca??z. Ta?eronlar?n grevi k?rmas?na izin vermeyece?iz. Yoksa bu grevi kazanamay?z? diye konu?tu. Grevin ba?ar?yla bitmesine az kald???n? belirten Akcan, ??lk g?nk? kararl?l???m?zla m?cadeleye devam edece?iz? diye konu?tu. Konu?mas?n?n ard?ndan i??ilerle birlikte santralde sohbet eden Akcan, emniyet yetkilileri ile da bir g?r??me yapt?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net