Madenci y?r?y???nden T?rk Telekom grevine...

Grevden ?nce K???kk?y?deki Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????n?n bulundu?u Hukuk Servisi?nde ?al???yordu Osman K?lsoy. 15 y?ll?k Telekom i??isi.


Grevden ?nce K???kk?y?deki Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????n?n bulundu?u Hukuk Servisi?nde ?al???yordu Osman K?lsoy. 15 y?ll?k Telekom i??isi. Sa?l?k nedenlerinden dolay? 4 y?l ?nce Zonguldak?tan ?stanbul?a gelmi?. Evi, ta?eron firma ??kaya ve polisin en fazla sorun ??kartt??? Sultan?iftli?i santralinin birka? sokak ilerisinde.
Eve geldi?imizde iki o?lu bizi kap?da kar??l?yor. B?y?k olan Berke 7. s?n?fta. Berke grev s?resince babas?n? yaln?z b?rakm?yor, s?k s?k ziyaretine gidiyor. K???k olan Berkant ise hen?z ilkokul 3. s?n?fta. Osman K?lsoy Trabzonlu, e?i Bintaze K?lsoy ise ?ank?r?l?. Ama ?stanbul?a gelene kadar hep Zonguldak?ta ya?am??lar.
?aylar?m?z? yudumlarken Hayat Televizyonu?nda yay?nlanan haberleri izlemek i?in sohbete ara veriyoruz. Fransa?daki sendikalar?n s?resiz grev ?a?r?s? haberini ilgiyle izliyor grevci aile. Grevci aile diyoruz ??nk? Telekom grevi K?lsoy ailesinin ya?ant?s?n? ?nemli ?l??de etkilemi?. Anne Bintaze K?lsoy iki haftad?r bir tekstil firmas?nda ?al??maya ba?lam??. ??ocuklar?m ma?dur olmas?n diye ?al??maya ba?lad?m? diyor. Ama en ?ok zorlanan yine ?ocuklar. Berkant ??lenci oldu?u i?in ??lene kadar evde yaln?z kal?yor. ??leden sonra ise evde tek kalan a?abey Berke oluyor. Berke okulda arkada?lar?na babas?n?n grevini anlat?yormu?. ?lk ba?ta arkada?lar? ciddiye almam??lar ama internet ba?lant?lar? kesilince ?Berke baban ger?ekten grevdeymi?. ?nternetimiz kesildi? demi?ler.
As?l sorumlu i?veren
Haberlerin ard?ndan Osman K?lsoy sohbete ba?l?yor. Kimseyi ma?dur etmek istemediklerini s?yleyen K?lsoy s?k?nt?lar?n? anlat?yor: ???veren kendisi istedi grevi. Televizyon kanallar?n?n yay?nlad??? gibi her ?ey g?ll?k g?listanl?k de?il. Akrabam?n evi oldu?u i?in 350 YTL kira veriyorum. Buralarda 500 YTL?den az kiral?k ev yok. Elime net 900 ge?iyor. Bu parayla kira ?denecek, faturalar yat?r?lacak ve iki ?ocuk okutuyorum. 2 ayl?k elektrik, 3 ayl?k da su faturas? duruyor. Ke?ke denildi?i gibi 2000 YTL alsam da faturalar?m? ?deyip rahat ya?asam.? Bintaze K?lsoy, ?zellikle ?ocuklar?n?n e?itimini d???n?yor. E?itimin k?lfetli oldu?unu anlatan K?lsoy, ?Ba?bakan yola devam dedi. Ama bize d??en yol hep rampa. Bir t?rl? yolumuz d?ze kavu?mad?? diyor.
Hayat Televizyonu?nun Gayrettepe?deki gece n?bet?ileri g?r?nt?leri ??k?nca sohbet yeniden kesiliyor. Haberdeki kemen?e ?alan i??iyi dinliyoruz: ?Bize ?ok kelek yapt? Gayrettepe m?d?r?.? Bu s?zler kahkahay? beraberinde getiriyor. Anne K?lsoy ise itiraz ediyor: ?M?d?rle ne alakas? var?? Birka? g?n ?nce ba?ka bir kanalda ?mraniye?de yap?lan r?portajda da esnaf Telekom?un m?d?rlerine tepki g?stermi?. Bintaze K?lsoy buna anlam veremiyor. ?Bu m?d?rler kafalar?na g?re i? yapm?yorlar ya. Esas sorumlu i?verenin kendisidir? diyor. Bu deneyim Zonguldak?tan, madenci grevinden geliyor.
Halk ayakland?
?ki abisi de madenci olan Bintaze K?lsoy, b?y?k madenci y?r?y???ne kat?lm??. ?Madenci grevini b?t?n d?nya destekledi? diyen Bintaze K?lsoy ??yle devam etti: ?Gerede y?r?y??? esnas?nda bir f?r?nc? b?t?n odunlar?n? bizim ?n?m?ze atm??t?. ?stedi?iniz kadar al?n ?s?n?n demi?ti. Meydanda gece sabaha kadar o odunlarla ?s?nm??t?k. Oran?n esnaf? ?ok iyi biliyordu ki TTK kapand??? zaman ekmek yiyemeyeceklerdi.?
Osman K?lsoy da kat?lm?? madenci y?r?y???ne. Ayn? heyecanla s?z al?yor: ?Zonguldak?ta ?al??an hep maden i??isiydi. ??nk? maden kapan?rsa esnaf ekmek yiyemeyecekti. Tek gelir kayna?? madendi. O y?zden esnaf bile kepenk kapatt?. Grevi destekledi. 60 bin maden i??isi bir anda 120 bin ki?i oldu. Aileleri ?ocuklar?, e? dostla birlikte. En son Gerede?ye gitti?imizde jandarma yolu kesmi?ti. Bu olay?n fark?ndayd?lar. ??nk? her evde ya bir tane ya iki tane madenci vard?. Madencilerin grevinde halk ayakland?.? Telekom grevinin ise b?y?k firmalar?n telefon ve internetlerinin ?al??t??? i?in uzad?k?a etkili olaca?? g?r???nde.
Sabotaja tepki
Patronun sabotaj iddialar?na ailedeki tepki b?y?k. ??nsan hi?bir zaman yedi?i ekme?e ihanet etmez? diyor Osman K?lsoy ve ekliyor: ?Ben y?llar?m? verdim Telekom?a. Sa?l???m gitti. ?eker hastas?y?m, karaci?erde b?y?me var, y?ksek tansiyon var. Bunlar hep b?yle stresten. Ge?en g?n ?ekerim epey y?kseldi. Komaya girdim. Bu ?ocuk bekledi sabaha kadar beni hastanede. Bu ?artlarda ?al???yoruz ve iste?imiz pastadan k???k bir pay. Ben ?imdi bu ?ocu?umu okuldan al?p i?e mi vereyim? Bunu mu istiyorlar bizden?? Oger?in emekli i??ileri ??kart?p, asgari ?cretle i??i almak istedi?ini dile getiren K?lsoy, bunu yapmas? i?in sendikan?n yetkisini d???rmeye ?al??t???n? anlat?yor. Ve t?m zorluklara direnen ailesi ad?na son s?z? s?yl?yor: ?Bu kez onun istedi?i gibi olmayacak. Grevi biz kazanaca??z.? (?stanbul/EVRENSEL)
Can Denizci
www.evrensel.net