DURUM

 • Ba?bakan Erdo?an ABD?ye gitti ve bu yaz? yay?nland???nda ABD Ba?kan? Bush ile g?r??m?? olacak.


  Ba?bakan Erdo?an ABD?ye gitti ve bu yaz? yay?nland???nda ABD Ba?kan? Bush ile g?r??m?? olacak. Bu g?r??me ?ncesi estirilen havaya bak?l?rsa, g?r??menin temel konusu Kuzey Irak?ta PKK?ya y?nelik operasyon olacak. B?y?k bas?n oradan olumlu bir sonucun ??kaca?? beklentisi i?inde. E?er ABD, bu konuda i?birlik?i egemen ?evrelerin istedikleri do?rultuda ad?mlar at?lmas?na izin verirse, bug?nlerde ?ulusalc?? ge?inen bizim b?y?k bas?n?m?z ABD?yi T?rk halk?na ?b?y?k ve vefal? dost? olarak tan?tma kampanyas?na soyunacak ve anti-Amerikanc?l???n t?rp?lenmesi g?revini ?stlenerek, b?lgedeki daha b?y?k sorunlara -a?a??da de?inilecek- ABD?nin yan?nda dahil olman?n yolunu a?acak!
  Ancak T?rkiye-ABD g?r??melerinde, bu g?r??mede ABD?nin g?ndeme getirece?i di?er bir temel sorun var ve bu sorun genellikle g?z ard? ediliyor. Bu sorun ?ran sorunu ve yukar?daki ba?l?kta kastedilen d?rt ?lkeden birisi ?ran, di?erleri ise ABD, T?rkiye ve Irak. Anla??laca?? gibi sorun iki tane ama bizim kamuoyunun Bush-Erdo?an g?r??mesinden bir sonu? bekledi?i sorun, Kuzey Irak?taki PKK varl??? sorunu. ?ovenizmin bayraktarl???n? yapan kesimler Kuzey Irak?taki K?rt varl???n? bir b?t?n olarak en b?y?k sorun olarak g?rseler de, oradaki K?rt y?netiminin varl??? ve durumu tart???lmayacakt?r. Onun durumu konuyla ilgisi ?er?evesinde g?ndeme gelecek, onun ?tesinde fiili durum, a??klamalar farkl? y?nlerde olsa da kabullenilecektir.
  Bush-Erdo?an g?r??mesi ile ilgili pazartesi g?nk? Sabah gazetesinde Ecevit K?l????n, Prof. Beril Dedeo?lu ile yapt??? bir s?yle?i yay?nland?. Galatasaray ?niversitesi?nde Uluslararas? ?li?kiler B?l?m Ba?kanl??? yapan Dedeo?lu, ?Burada biz Irak?la ilgili konu?uyoruz. Oysa bunun arkas?ndaki temel oyuncu ?ran. Amerika?n?n temel derdi ?ran. Muhtemelen pazarl?klarda ABD, ?Senin ter?ristini buluruz, getiririz, eylemsiz de yapar?z? diyor. Kar??l???nda da T?rkiye?nin ?ran kar??s?nda pozisyon almas?n? istiyor. Burada iki taraf? yan yana getirecek bir tehdit gerekli. Ve Amerika parma??yla ?ran?? g?sterdi? diyor. K?l????n ?T?rkiye ?ran?? tehdit olarak g?rm?yor...? sorusu ?zerine de ?H?k?met, M?sl?man ?lkelerle iyi ili?kiler ?ng?rd?. ?imdi bu rotas?n? de?i?tirmesi i?in ?ok bask? var. Zor bir karar. Bu karar? alamad??? takdirde PKK eylemleri devam edecek? yan?t?n? veriyor.
  Dedeo?lu?nun son c?mlesi PKK?y? ABD?nin piyonu gibi g?steriyor. Bu yanl?? bir yorumdur. PKK?n?n yapt??? b?lgedeki durumdan yararlanmak. Bu orada bulunan t?m g??lerle ili?kide bulunmay? zorunlu k?l?yor ve ince bir politikay? gerektiriyor. Ancak burada ele alaca??m?z sorun bu de?il. PKK meselesini bir yana b?rakt???m?zda, Dedeo?lu?nun ?ran sorunu ile ilgili yapt??? do?ru tespittir. ABD bir s?redir i?birlik?i egemen s?n?flara ?ran hedefini g?steriyor ve h?k?meti o y?nde zorluyor. Gerek bug?nk? h?k?metin yap?s?, gerekse de dayand??? kitle, ABD?nin ?ran politikas?na kat?lmak i?in uygunluk g?stermiyor! ?rne?in CHP ve MHP?li bir h?k?met ABD i?in daha uygun olabilirdi. Generallerin yol verdi?i 27 Nisan Muht?ras? ve Cumhuriyet mitingleri bu sorunu ??zmeye y?nelikti ancak sonu? yenilgi oldu!
  Ancak buna ra?men ABD ile h?k?met aras?nda ?ran?a y?nelik hi?bir anla?ma olmayacak anlam?na da gelmiyor. ABD?nin s?per bir emperyalist g?? olmaktan ve egemen s?n?flar?n onunla i?birlik?ili?inden kaynaklanan ?nemli kozlar? var. ?ran sorunu da ABD a??s?ndan Ortado?u?nun en b?y?k sorunu olarak g?r?l?yor. Bu demektir ki b?lgenin bug?n temel sorunu budur ve b?lgedeki devletler de bu sorun ?zerinden ili?kilerini yeniden belirleyeceklerdir. ??birlik?i egemen s?n?flarda bu durumun fark?ndad?r ve mevcut durumdan en fazla avantaj? elde etme imkan?n? elde ederek ??kmak istemektedirler. Egemen s?n?flar?n bu sorunla ilgili olarak ABD ile y?r?tt?kleri pazarl?klarda iki temel kazan? pe?inde ko?tuklar?n? s?yleyebiliriz.
  Bunlardan ilki Kuzey Irak?taki K?rt y?netiminin ba??ms?zl??a ve g??lenmeye olanak vermeyecek bi?imde s?n?rlanmas?, di?eri de ?ran??n y?k?m?d?r. ??birlik?i egemen s?n?flar aralar?ndaki gerici rekabetten dolay? ?ran??n daha fazla g??lenmesini istememekte, bu durumun kendilerine b?lgede s?n?r ?ekece?ini d???nmektedirler. N?kleer bir g?? olmu? ?ran, sadece ABD?nin ve di?er b?y?k Bat?l? devletlerin istemedi?i bir ?ey de?il, ayn? zamanda i?birlik?i egemen s?n?flar?nda istemedi?i bir geli?medir. Bu nedenle ?z?nde ABD?nin ?ran politikas? ile ??karlar? uyu?maktad?r. Sorun bu durumu halka kabul ettirme sorunudur. Yani anti-Amerikanc?l???n g??l? oldu?u M?sl?man bir ?lkenin, anti-Amerikan bir y?netime sahip di?er bir M?sl?man ?lkeye kar??, ABD?nin yan?nda konum almas?n? halk?n ?o?unlu?una kabul ettirmesi, ettiremese de gelecek muhalefeti k?rma imkan?n? elde etmesi sorunudur.
  ?Laik?ilik? k??k?rt?larak bu diren? k?r?lmaya ?al???ld? ancak ba?ar?s?z olundu. ?imdi Kuzey Irak ve K?rt sorunu kullan?larak yeni bir deneme yap?l?yor. ?stenilen belirli bir kitle temeli yaratmak ve ?ran?a kar?? olas? geli?melere zemin haz?rlamak. B?t?n bu hesaplar gerici hesaplard?r ve ?lkenin ve halk?n zarar?nad?r. ?ran sorunu patlak verirse b?lgede ve d?nyada farkl? geli?melerin yolu a??lacakt?r. Neler olaca??n?n bir b?l?m?n? anlamak i?in Irak?a bakmak yeterlidir. Dimyat?a pirince gitmek isteyenler, eldeki bulgurdan da olabilir!
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net