AB ?lerleme Raporu a??klan?yor

AB Komisyonu, di?er aday ve potansiyel aday ?lkelerle birlikte T?rkiye ?lerleme Raporunu, strateji belgesini ve ?n?m?zdeki 4 y?la ili?kin mali yard?m ?er?evesini bug?n a??klayacak.


AB Komisyonu, di?er aday ve potansiyel aday ?lkelerle birlikte T?rkiye ?lerleme Raporunu, strateji belgesini ve ?n?m?zdeki 4 y?la ili?kin mali yard?m ?er?evesini bug?n a??klayacak.
AB Komisyonu?nun geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn?in, raporun a??klanmas?ndan sonra bas?n toplant?s? d?zenleyerek sorular? cevapland?rmas? bekleniyor.
?lerleme Raporu?nda, AB Komisyonu, T?rkiye?de son bir y?lda ya?anan siyasi ve ekonomik geli?meleri ve reform ?al??malar?n? de?erlendiriyor.
Raporda, T?rkiye?nin AB m?ktesebat?na ne ?l??de uyum sa?lad??? m?zakere fas?llar? itibar?yla ele al?n?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net