CHP Malatya ?rg?t?nde tart??malar durulmuyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya ?l Y?netimi taraf?ndan g?revden al?nan Do?an?ehir ?l?e Y?netimi, karar?n parti t?z???ne ayk?r? oldu?unu belirterek g?revi teslim etmeyince, polis e?li?inde binadan ??kar?lmak istendi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya ?l Y?netimi taraf?ndan g?revden al?nan Do?an?ehir ?l?e Y?netimi, karar?n parti t?z???ne ayk?r? oldu?unu belirterek g?revi teslim etmeyince, polis e?li?inde binadan ??kar?lmak istendi.
CHP Malatya il ve il?e ?rg?tlerinde tart??malar ve gerginlikler devam ediyor. 6 Ekim 2007 tarihinde Malatya ?l Ba?kan? Hac? Demirhan g?revden al?nd?. Demirhan??n yerine 2005 y?l?nda, ?Parti ?al??malar?n? aksatt??? ve t?z???n kendisine verdi?i i?leri yapmad???? gerek?esiyle g?revden al?nan Celal Berkta? yeniden ba?kanl??a getirildi.
CHP Merkez Y?r?tme Kurulu taraf?ndan 6 Ekim 2007 tarihinde g?revden al?nan Malatya Merkez ?l?e Ba?kan? Mustafa Say?n ise mahkeme karar?yla g?revine yeniden d?nd?.
Bina polisle bo?alt?ld?
?nceki g?nlerde de CHP il y?neticileri olan Avukat Eseng?l L?le ve Avukat Eylem Kulk?ra arac?l??? ile Do?an?ehir ?l?e Ba?kan? Basri Polat?a, g?revden al?nd??? ve yerine de Ayd?n Ayd?n??n atand??? y?n?nde tebligat yap?ld?. Ancak ?l?e Ba?kan? Basri Polat, CHP il y?netiminin uygulamas?n?n parti t?z???ne ayk?r? oldu?unu belirterek tebligat? kabul etmedi.
Bunun ?zerine Avukat Eseng?l L?le, polis kanal?yla parti binas?n? bo?altmaya ?al??t?. Bu s?rada Eseng?l L?le?nin tavr?na partililer sert tepki g?sterdi. Parti binas?na gelen Avukat Mehmet Miran da partiyi bo?altman?n yasal olmad???n? vurgulad?.
CHP Do?an?ehir il?e binas?nda ya?anan tart??malar ?zerine CHP il y?neticisi olan avukatlar Eseng?l L?le ile Eylem Kulk?ra, Cumhuriyet Savc?l????na ba?vurdu.
Basri Polat, parti i? t?z???n?n, ?Kongre takvimi s?resince genel sekreterli?in bilgisi olmadan il y?netim kurullar?, il?e y?netim kurullar?n? g?revden alamayacaklard?r? maddesi uyar?nca kimsenin y?netimini g?revden alamayaca??n? iddia etti. Merkez Y?netim Kurulu?nun, Parti T?z????n?n 40 ve 43. maddelerini g?stererek kendilerini g?revden alamayacaklar?n? kaydeden Polat, y?r?tmeyi durdurma karar? i?in mahkemeye ba?vuraca??n? s?yledi.
As?l hedef A?baba m??
Berkta???n il ba?kanl???na atanmas?n?n ard?ndan kongrede il ba?kanl???na aday olaca?? iddia edilen eski il ba?kan? ve CHP YDK eski ?yesi Veli A?baba?ya yak?nl???yla bilinen t?m ki?i ve ?rg?tlerin g?revden al?nmaya ba?land??? iddia ediliyor.
Parti taban?nda g??l? olmas? nedeniyle A?baba?ya yak?n bilinen t?m delegelerin parti delegelikleri d???r?lmeye ve il?e y?netimlerinin g?revden al?nmaya ba?land??? iddialar aras?nda. (Malatya/EVRENSEL)
CHP de kampa giriyor

AKP ve MHP?nin s?k?a yapt??? siyasi kamp al??kanl???na CHP de kat?ld?. CHP milletvekilleri, 16-17 Kas?m tarihleri aras?nda ?e?me?de bir otelde iki g?nl?k kampa girecek.
Kampa e? ve ?ocuklar?yla birlikte davetli olan milletvekilleri, CHP Genel Ba?kan Deniz Baykal ve parti y?netimiyle son siyasi geli?meleri de?erlendirecek. Kamp?n a??rl?kl? g?ndeminde ise mart ay?nda yap?lacak kurultay ve haz?rl?klar? olacak.
www.evrensel.net