Beyaz Saray?dan icazet ald?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ABD Ba?kan? George W. Bush ile g?r??t?. Kusey Irak?a operasyon i?in Erdo?an??n icazet ald??? toplant? Beyaz Saray?daki Oval Ofis?te saat 20.15?te ba?lad? ve yakla??k 1,5 saat s?rd?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ABD Ba?kan? George W. Bush ile g?r??t?. Kusey Irak?a operasyon i?in Erdo?an??n icazet ald??? toplant? Beyaz Saray?daki Oval Ofis?te saat 20.15?te ba?lad? ve yakla??k 1,5 saat s?rd?.
G?r??meye, Ba?bakan Erdo?an??n yan? s?ra D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l, Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun, AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Egemen Ba???, D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Ertu?rul Apakan, Ba?bakanl?k Ba?dan??man? Ahmet Davuto?lu ve T?rkiye?nin Washington B?y?kel?isi Nabi ?ensoy da kat?ld?. ABD taraf?ndan ise Ba?kan Bush?un yan? s?ra, ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Negroponte ile ABD?nin Ankara B?y?kel?isi Ross Wilson g?r??mede yer ald?. Erdo?an, g?r??me ?ncesinde Roosevelt Salonunda Beyaz Saray ?zel Defteri?ni de imzalad?.
Bush ve Erdo?an g?r??menin ard?ndan Oval Ofis?te gazetecilere ortak bir a??klama yapt?. ABD Ba?kan? Bush, ABD?nin ?stratejik orta??? T?rkiye ile ili?kilerine b?y?k ?nem verdi?ini belirtti ve Erdo?an ile ?ortak endi?e kayna??? PKK konusunda uzun bir g?r??me yapt?klar?n? s?yledi.
Bush, ?PKK ter?rist bir ?rg?tt?r. T?rkiye?nin d??man?d?r. Irak??n d??man?d?r ve ABD?nin d??man?d?r. Ba?bakan Erdo?an ile daha iyi bir istihbarat payla??m? sa?lama konusunda nas?l ?al??abilece?imizi konu?tuk? dedi.
??l? mekanizma ?nerdi
Bush, iki ?lkenin askeri yetkililerinin de s?rekli temasta olmas?n?n ?nemini vurgulad?. PKK?ye kar?? m?cadelede ???l? mekanizman?n? ?nemli oldu?unu belirten Bush, Genelkurmay ?kinci Ba?kanlar?n?n s?rekli temasta olmas?n?n, ayr?ca Irak?taki Amerikal? Komutan David Petraeus ile s?rekli temasta bulunulmas?n?n ?nemini belirtti.
Bush, bir gazetecinin, ?T?rkiye operasyon yaparsa tepkiniz ne olur?? ?eklindeki sorusu ?zerine, ?Ben, varsay?ma dayal? sorulardan ho?lanm?yorum. Burada Erdo?an ile PKK problemiyle ba?a ??kmak i?in neler yapabilece?imizi konu?tuk. ?stihbarat ?ok ?nemli? cevab?n? verdi.
?rtibat kesilen T?rk askerlerinin T?rkiye?ye getirilmesi konusundaki bir soru ?zerine ise Bush, bu sonucun, birlikte ?al???ld??? zaman nas?l etkili olunabildi?ine i?aret etti?ini belirterek, ??stihbarat olmadan hi?bir ?ey olmaz. Nerede sakland?klar?n? ne yapt?klar?n? bilmemiz laz?m? dedi. Irakl? K?rtlerle beraber ?al???ld???n? da belirten Bush, PKK?y? durdurmak i?in bu i?birli?inin ?nemli oldu?unu ifade etti. Bush, bundan sonra PKK?ya lojistik deste?in ve finansal kaynaklar?n kesilmesine yo?unla??laca??n? s?yledi.
Erdo?an: Hedef PKK
Erdo?an ise konu?mas?nda, ?Stratejik ortaklar olarak PKK?ya kar?? ortak bir m?cadelemiz s?z konusu. Bush ile Kuzey Irak?ta konu?lanm?? olan ter?r ?rg?t?ne kar?? neler yapabiliriz, onu konu?tuk? dedi. 17 Ekim?de TBMM?nin h?k?mete s?n?r ?tesi g?revlendirmesi yapt???n? belirten Erdo?an, ?Tabii, bu tamam?yla PKK ter?r ?rg?t?ne y?neliktir. Asla sivilleri kapsayamaz. Bu noktada bizler istihbarat payla??m?na ?nem veriyoruz. Bu konuda stratejik orta??m?zla yapaca??m?z i?birli?i ?ok ?nemli? diye konu?tu.
ABD?nin PKK?y? ter?r ?rg?t? listesine ald???n? ve ortak m?cadelenin ?art oldu?unu belirten Erdo?an, ?Ter?rist kamplar?n?n da??t?lmas?nda, liderlerinin yakalanmas?nda ve lojistik deste?in engellenmesinde yap?labilecekleri konu?ma f?rsat?m?z oldu. Sorumluluk mevkisinde olanlar?n diplomatik, siyasi, askeri olarak m??terek ?al??mas? ?nemli? dedi.
?Tezkereyi kullanaca??z?
Bush?la g?r??mesinden ald??? icazetle Amerikan Ulusal Bas?n Kul?b??nde de konu?an Erdo?an, ?Irak??n kuzeyinde konu?lanarak ?lkemizin toprak b?t?nl???n?, kamu d?zenini, g?venli?ini ve huzurunu tehdit eden b?l?c? ter?r ?rg?t?ne kar?? uluslararas? hukuktan kaynaklanan hakk?m?z? kullanma noktas?na gelmi? bulunuyoruz. Bu bir uluslararas? hukukun vermi? oldu?u yetkidir ve bu yetkiyi kullanaca??z? diye konu?tu.
?PKK ile m?cadelede eski denenmi? mekanizmalar ?n?m?ze konmas?n. Anl?k istihbarat payla??m?ndan bekleneni alamazsak, gerekeni yapar?z? diyen Erdo?an, ?Alt?n? ?izerek ve se?erek ?u kelimeyi kullanmak istiyorum. Biz bir sava??n e?i?inde de?iliz, biz bir operasyon karar? ald?k. Bunun ?eklini tamamen teknik kadrolar?m?z, ba?ta Genelkurmay olmak ?zere onlar en iyi ?ekliyle bilir ve G?neydo?u Anadolu?muzda veya ?lkemizde herhangi bir s?k?nt?n?n sebebi olaca??na ihtimal dahi vermiyoruz? ?eklinde konu?tu.
Erdo?an, bir gazetecinin ?Operasyon yap?lacak yani?? s?zlerine ise, ?Biz operasyon yapma iznini ald?k sadece...? yan?t?n? verdi. ?Nereden ald?n?z?? sorusunu ise Erdo?an, ?TBMM?den ald?k, operasyon yapma iznini...? diye yan?tlad?. (HABER MERKEZ?)
Oval Ofis?te ilk komutan

Erdo?an??n Bush?la g?r??mesine Genelkurmay 2. Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun da kat?ld?. Orgeneral Saygun, T?rkiye Ba?bakan??n?n Beyaz Saray?da ABD Ba?kan? ile yapt??? g?r??meye kat?lan ilk d?rt y?ld?zl? komutan oldu. Saygun elinde b?y?k bir evrak ?antas? ile toplant?ya kat?ld?.
Beyaz Saray ?n?nde eylem

G?r??meyi protesto eden Kuzey Irakl? K?rt bir grup, beyaz saray ?n?nde eylem yapt?. La Fayette Park giri?inde toplanan yakla??k 100 ki?i, ?Sava?a hay?r, bar??a evet? slogan? att?. ?e?itli pankartlarla g?r??meyi protesto eden grup nedeniyle, Erdo?an ve beraberindekiler, Beyaz Saray?a bir ba?ka kap?dan giri? yapt?.
www.evrensel.net