Talu gazetecilik yaps?n!

Sabah gazetesi yazar? Umur Talu?nun 2 Kas?m?da k??esinde kaleme ald??? ?En Nazik Siyaset?iydi ama bak?n ne oldu??


Sabah gazetesi yazar? Umur Talu?nun 2 Kas?m?da k??esinde kaleme ald??? ?En Nazik Siyaset?iydi ama bak?n ne oldu?? ba?l?kl? yaz?s?yla ilgili Do?an Medya Grubu avukatlar?n?n kaleme ald??? tekzip ve d?zeltme metni bas?n meslek ?rg?tlerinin tepkisini ?ekti.
Tekzip ve d?zetme metinleri arac?l???yla yan?t hakk?n?n gazetecilere kar?? k?t?ye kullan?ld???n? belirten T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), T?rkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) ve ?a?da? Gazeteciler Derne?i (?GD) Ayd?n Do?an??n Talu?ya y?neltti?i su?lamalar? da ele?tirdi.
TGC?den yap?lan a??klamada, ?Yasal bir hak olan ?d?zeltme ve cevap? yaz?lar?n?n suistimal edildi?ini, amaca ayk?r? kullan?ld???n? g?zlemliyoruz? dedi. Cemiyet, yasal tekzip hakk?n?n son zamanlarda da ?hakaret etme?, ?karalama? ve ?hedef g?sterme? amac?na y?nelik olarak de?erlendirildi?ini bildirdi.
Tekzip metninde ?Talu?nun gazetecilik yapma hakk? olup olmad???n?n tart???lmas??na tepki g?steren TGS ise, ?Talu?nun gazetecilik yapmaya hakk? var; ancak ticar? ??karlar?n? meslek ilkelerinin ?st?ne ??karan medya patronlar?n?n, gazete ve televizyon yay?nc?l??? yapmaya hakk? olup olmad??? tart??mal?? dedi. Sendika ?Talu?nun gazetecilik yapmaya devam etme hakk? olup olmad???n? sormak, a??k?a i?ten at?lmas?na davetiye ??karmakt?r? ifadesini kulland?.
?a?da? Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Ahmet Abakay ise Do?an??n tutumunu ?haks?z, yanl?? ve ?a?d???? olarak niteledi. ?Her gazeteci yazar gibi, Talu?nun bu yaz?s? da elbette her t?rl? yan?ta, ele?tiriye, hatta dava a?maya a??kt?r? diyen Abakay, ??yle devam etti: ?Kimin gazetecilik-yazarl?k yap?p yapmayaca??na bir avukat de?il onun okuyucular?, ayd?n kamuoyu, ba?ta da gazeteci-yazar?n kendisi karar verir.?
Erdal ?n?n??n?n vefat?n?n bas?nda ?En nazik siyaset?iyi kaybettik? ba?l???yla duyuruldu?unu an?msatan Umur Talu, bundan 21 Ekim 2001 tarihinde kendisiyle ilgili ?Hacizden vak?f kurtard?? ?eklinde haberler yap?ld???n? yazm??t?. Bunun ?zerine Do?an Grubu avukatlar?, Talu?ya ??ahsi d??manl???n?, ak?l almaz iftiralar atacak kadar a??r tak?nt? haline getiren bir ki?inin gazetecilik yapmaya devam etme hakk? var m?d?r?? sorusunun da yer ald??? bir tekzip metni g?nderdiler. Metin, gazetecinin 4 Kas?m g?nk? k??esinde yay?mland?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net