?NSAN VE SPOR

 • ?smet Arzuman hakemli?i b?rakmazsa Be?ikta? y?netimi Sivas kar??s?na PAF tak?m?yla ??kacaklar?n? s?yl?yor.


  ?smet Arzuman hakemli?i b?rakmazsa Be?ikta? y?netimi Sivas kar??s?na PAF tak?m?yla ??kacaklar?n? s?yl?yor. Ne yapal?m? Paray? veren bunlar de?il mi? B?yle bir karar da alabilirler tabii ki. Hatta ma?lara (C) gen?lerle ??kma karar? da alabilirler, vs...
  Birka? pozisyona bak?p yenilginin t?m faturas?n? hakeme y?kleme y?reklili?i(!) ancak ?lkemizde ya?anabilecek bir k?lt?rs?zl?k ve y?netememezlik ?rne?i olsa gerek. B?t?n bir camian?n beklentilerini, umutlar?n? hi?e say?p kendi ba?ar?s?zl?klar?n? gizlemek amac?yla ??z?m i?in ?zele?tiri yapamadan ba?ka hedeflere y?nelmek, kendilerine do?rulacak tepkinin azalt?lmas?na yarayacak. T?rkiye?de derbi ma?? kaybetmek ve s?ralamada geri d??mek, ?lkenin futbol k?lt?r?ne g?re kolay hazmedilir bir durum de?il.
  Ka?an pozisyonlardaki futbolcular?n tavr? ciddi d?zeyde sorgulanmal?. Yenilgideki temel etken, hen?z Be?ikta?l? baz? futbolcular?n ?tak?m? olduklar?n?n fark?na varamam?? olmalar?, bir tak?m gibi davranacak erdemi g?sterememeleridir. Oyuncular?n gol at?p y?ld?z olma beklentisiyle bilin?li olarak gol pas? vermeyi istememeleri yenilginin temel nedenleridir. Bunu ister bencillik, ister ?ekememezlik ve isterse de tak?m olamamakla a??klayal?m, bu sorun bug?nk? ?lke futbolumuzun temel aynas?d?r. Kul?p olamadan tak?m olmu?, tak?m olamadan da kul?p olmaya soyunmu? ?lke futbolumuz, ne yaz?k ki bir ?e?it futbol ucubesi olarak Avrupalar da kendisine ??kar yol aramaktad?r. Kul?p d?zeyinde Fenerbah?e?nin ba?ar?s?n? kimse sahiplenmesin. Fenerbah?e futbol tak?m? bug?n T?rk kimli?ini ta??yan bir tak?m de?ildir. Baz? kar??la?malardaki kadrosunun neredeyse tamam? Avrupa ve Brezilya patentine sahiptir. Para olduktan sonra sorunun tamam? ??z?lebiliyor i?te b?yle. Hem ciddi kazan? elde edeceksiniz, hem de dev?irme ba?ar?n?n sahibi olacaks?n?z. Ka? sporcu yeti?tirip oynat?yorsunuz gibi beylik ??k??lar yapmaya gerek yok efendim!..
  Sonu?ta Be?ikta??? da yenmi? ve onlar?n PAF tak?m?na g?n do?durmu?sunuz. Be?ikta???n durumuna ise ??z?m ?nerileri belli: Gelsin yeni teknik direkt?rler -ki muhtemelen yabanc?- gitsin i? yapamayan futbolcular?
  Kalan yine futbol simsarlar?, ahlak? ve spor erdemini rafa kald?ran y?netici tak?m?, futbolu ka?ak??l?klar?n?n temel arac? haline getiren mafya babalar??
  Paray? veren d?d???n? ?alar. Bunda ayk?r? ses ??karman?n alemi yok. Her ?ey olmas? gerekti?i gibi oluyor. Bug?n Be?ikta?, yar?n bir di?eri efendim. Maksat tepki olsun. Ama kimse futbolda temel tutum ve davran??lar, sosyal, k?lt?rel ve ahlaki yakla??mlar, payla??m ve karde?lik gibi de?erleri an?msam?yor. An?msamayacak da. ??nk? bunlar? dert edinenlerin ne paralar?, ne de itibarlar? var. G?n sahtekarlar?n g?n?d?r ve bizler teker teker uza??nda kalaca??z bu k???k burjuva futbolunun.
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net